Now showing items 1-20 of 21

 • Aplikace senzorů a digitalizace podle IEC 61850 v sítích a rozvodnách vysokého napětí 

  Štefanka, Martin
  Vzduchem izolované vysokonapěťové rozváděče jsou nedílnou součástí energetického distribučního řetězce a to jak v průmyslovém, tak ve veřejném sektoru. Hlavní funkcí rozváděče je ochrana pracovního personálu, rozpojování ...
 • Automatizace rozvodny VN s využitím řídicího systému COM600 a standardu IEC61850 

  Havelka, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou standardu IEC 61850 zvláště jeho kapitolou IEC 61850- 9-2 LE. Kapitola IEC 61850-9-2 LE je spíše známá jako komunikace Process bus. V práci jsou popsány rozšiřující nástroje použité ...
 • Development of Cyber-physical security testbedbased on IEC61850 architecture 

  Blažek, Petr; Fujdiak, Radek; Mlýnek, Petr; Mišurec, Jiří (Kaunas University of Technology, 2019-06-10)
  The paper focuses on security in industrial control systems. Numerous protocols and their incompatibility are undermining the security design. Also, the IEC 61850 standard focuses on these issues; in detail, it deals with ...
 • Generátor útoků na SCADA protokoly 

  Hudec, Jan
  Cílem bakalářské práce je realizace generátoru útoků na protokol IEC 61850 s využitím knihovny libpcap. Součástí řešení je také simulace zařízení vyskytujících se ve SCADA systémech. Teoretická část přibližuje strukturu ...
 • Generátor útoků na SCADA protokoly 

  Hudec, Jan
  Cílem bakalářské práce je realizace generátoru útoků na protokol IEC 61850 s využitím knihovny libpcap. Součástí řešení je také simulace zařízení vyskytujících se ve SCADA systémech. Teoretická část přibližuje strukturu ...
 • Identifikace dostupnosti zařízení v technologických sítích 

  Vodehnal, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá monitoringem síťovích prvků technologických síti a systémů distribuční soustavy. Jsou zde uvedeny důvody, proč a jaké hodnoty chceme monitorovat. Následně jsou vybrány tři monitorovací systémy, ...
 • Kybernetické prostředí pro systémy typu ICS/SCADA 

  Váňa, Martin
  Tato práce se věnuje problematice kybernetického prostředí pro systémy typu ICS/SCADA. První, kratší část je zaměřena na obecné představení ICS/SCADA systémů a~jejich fungování. Je zde rozebrán jejich komunikační model a ...
 • Model elektrické stanice s komunikačním protokolem IEC 61850 

  Stodůlka, Ivo
  Množství předávaných informací v systémech automatizace rozvoden exponenciálně vzrostl s nástupem moderních digitálních ochranných a řídicích zařízení. Tyto systémy byly většinou založeny na principech definovanými samotnými ...
 • Návrh komunikační struktury terminálu chránění a rozšiřujících periférií v řídicím systému 

  Havelka, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou řídicího systému COM600 společnosti ABB, všeobecným popisem řídicího systému COM600 a základními nástroji obsaženy v tomto řídicím systému. Hlavním úkolem práce je návrh vlastní ...
 • Otestovaní komunikace po IEC61850 s využitím GOOSE mezi ABB a Siemens ochranou 

  Vavreczky, Gábor
  Hlavním úkolem této diplomové práce je seznámit se s možnostmi spolupráce IED od společností ABB a Siemens podle IEC61850. Cílem práce je vytvoření a otestování pracovního postupu, po kterém ochrany od ABB a Siemens budou ...
 • Ovladače do PLC TC700/Foxtrot pro ochrany REF630/REF615 

  Till, Přemysl
  Práce se zabývá komunikací v průmyslových systémech, konkrétně standardem IEC 61850. Teoretická část obsahuje rešerši informačních zdrojů zabývajících se IEC 61850 a stručné shrnutí datového modelu a modelu vertikální ...
 • Popis a testování komunikačních protokolů normy IEC 60870-5-103 a 60870-5-104 

  Pekárek, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na testování komunikačních protokolů IEC 60870-5-103 a IEC 60870-5-104. Teoretická část práce detailně popisuje základní principy, služby a možnosti obou komunikačních protokolů. Praktická ...
 • Projekt komunikace distančních ochran 7SA 610 pro chránění přenosového vedení 

  Bartko, Jan
  Tato práce v úvodní části popisuje strukturu a funkce distanční ochrany Siemens Siprotec 7SA610 a předkládá základní teoretické poznatky o komunikačním standardu IEC 61850. Dále se práce zaměřuje na konfiguraci topologie ...
 • Převod standardu IEC 61850 na komunikační protokol ModBus 

  Šikula, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá popisem komunikačního protokolu ModBus používaného v dřívějších i nynějších rozvodnách vysokého napětí. Dále popisem IEC 61850, který standardizovala komunikační protokol pro většinu výrobců ...
 • Simulace komunikační části moderních průmyslových sítí 

  Beneš, Pavel
  Tato práce je zaměřená na simulaci protokolů z normy IEC 61850 v simulačním nástroji OMNeT++. Teoretická část práce se zabývá popisem oblasti operačních technologií, dispečerského řízení a sběru dat a protokoly Tase-2/ICCP, ...
 • Simulátor IED s podporou komunikace GOOSE 

  Ládr, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření simulátoru IED pracujícího jako publisher protokolu IEC 61850-GOOSE. Pro dosažení tohoto cíle byla použita knihovna libIEC61850. V rámci práce bylo naimplementován emulátor zařízení ...
 • Simulátor průmyslové komunikace standardu IEC 61850 

  Srp, Jakub
  Práce se zabývá komunikačními protokoly podle standardu IEC 61850. Konkrétně se jedná o protokoly SMV (Sampled Measured Values), GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) a MMS (Manufacturing Message Specification) ...
 • Testování bezpečnosti průmyslových protokolů 

  Priščák, Jaroslav
  Táto bakalárska práca je zameraná na overenie bezpečnosti vybraných protokolov používaných v ICS/SCADA systémoch. V teoretickej časti vysvetľuje základné princípy rozdelenia a riadenia SCADA systémov. Následne ich komunikáciu ...
 • Testování komunikace ochran podle IEC 61850 

  Bolgár, Robert
  Cieľom práce je praktické použitie normy IEC 61850, ktorá sa zaoberá komunikáciou zariadení v rozvodni ale aj mimo ňu. Hlavná myšlienka je v návrhu modelu, ktorý bude slúžiť pre testovanie komunikácie medzi ochranami za ...
 • Testování komunikace ochran podle IEC 61850 

  Uchytil, Tomáš
  V práci je vytvořený přehled o novém souboru norem IEC 61850. Jsou zde stručně popsány jednotlivé části normy. Větší prostor je věnován rozboru komunikace v rozvodnách a vlastnostem vysílaných horizontálních zpráv GOOSE. ...