Now showing items 1-13 of 13

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Cibíková, Blanka
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti spoločnosti C SYSTEM CZ a.s. Teoretické východiská približujú základnú problematiku práce, vysvetľujú pojmy výkonnosť a akosť, a rovnako tak sa zameriavajú aj na nástroje ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start Plus 

  Božičová, Mona
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti. První část je tvořena teoretickými pojmy, jako je jakost a výkonnost. Zároveň se zaměřuje na nástroje hodnotící a měřící výkonnost. V analytické části je ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané organizace podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení 

  Moučková, Renata
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti organizace podle modelu Start plus. První část práce je zaměřena na teoretický popis jednotlivých metod, které hodnotí výkonnost. Druhá část se věnuje analýze vyhodnocení ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus 

  Studený, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí vícekriteriálního modelu START PLUS. Na základě vyhodnocení jednotlivých oblastí je sestaveno bodové ohodnocení, jsou identifikovány ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení 

  Hamerník, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti zvoleného podniku za pomoci vícekriteriálního modelu START PLUS. Celá práce je rozdělena na čtyři fundamentální části, které jsou navzájem provázány. První část pojednává ...
 • Je nutný management kvality? 

  Vintrlík, Jan
  V této práci bych chtěl čtenáři za pomocí retrospektivní rešerše vytvořit objektivní pohled na danou problematiku managementu kvality. K tomu byla vybrána konkrétní data a témata z bibliografických záznamů a dokumentů. ...
 • Je nutný management kvality? 

  Pavlíček, Michal
  Úkolem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši na téma: „Je nutný management kvality?“ V práci jsou definovány pojmy jakost a řízení jakosti, což jsou dva základní pojmy pro tento velice obsáhlý a stále dynamicky ...
 • Nýty pro nýtování leteckých konstrukcí podle norem ISO a EN 

  Raida, Radek
  Práce se zabývá plnými kovovými nýty normalizovaných podle norem ČSN ISO a plnými nýty z hliníkových slitin normalizovaných podle norem ČSN EN, s zaměřením na jejich tvar a běžně používané materiály. V závěru je pojednáno ...
 • Psychoakustický model lidského sluchu 

  Lepa, Ondřej
  Tato práce se zabývá lidským sluchem a psychoakustikou. Přesněji psychoakustickým modelem standardu MPEG podle normy ISO/IEC 13818-3, Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information ...
 • Strategie jakosti strojírenského podniku 

  Illková, Martina
  Diplomová práce analyzuje současnou strategii konkrétního strojírenského podniku s cílem navrhnout nejvhodnější strategii řízení jakosti, která povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a snížení nákladů.
 • Strategie jakosti výrobního podniku 

  Drápela, Michael
  MICHAEL DRÁPELA: Návrh strategie jakosti výrobního podniku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Podnikatelská, 2008, 76 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. František Bartes, CSc. Diplomová práce se zabývá návrhu ...
 • Vytvoření aktivní databáze norem na Ústavu konstruování 

  Slezák, Jan
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit ucelenou databázi platných norem, které jsou v majetku Ústavu konstruování s možností jejího průběžného doplňování, užitím databázového systému. Součástí přehledu je stručná ...
 • Zdokonalování procesů vývoje software 

  Řezáč, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na techniky zlepšování procesů vývoje software. Uvádí moderní přístupy k vývoji procesů a rozebírá problematiku jejich řízení a použití v jednotlivých fázích životních cyklů. V návaznosti na ...