Now showing items 1-20 of 56

 • About Edge Detection in Digital Images 

  Hagara, M.; Kubinec, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-12)
  Edge detection is one of the most commonly used procedures in digital image processing. In the last 30-40 years, many methods and algorithms for edge detection have been proposed. This article presents an overview of edge ...
 • Analýza dýchacích cest předčasně narozených dětí na základě MRI a CT dat 

  Lázňovský, Jakub
  Předkládaná Diplomová práce se zabývá analýzou a tvorbou modelů dýchacích cest předčasně narozených dětí. Nejprve je položen teoretický základ v oblasti vývoje dýchacího ústrojí a tvorby modelů dýchacích cest. Poté jsou ...
 • Analýza lokálních histogramů u otisků prstů 

  Glesner, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálních histogramů. Pomocí těchto histogramů je určena kvalita snímku otisku prstu v daném místě. Analýza lokálních histogramů je provedena s využitím mnou navržených algoritmů. ...
 • Analýza podpisového vzoru s využitím umělé neuronové sítě 

  Ševčík, Pavel
  Práce se zabývá metodami počítačového zpracování podpisového vzoru a jeho analýzou s využitím umělé neuronové sítě. Jde o procesy, při kterých je nejprve podpis digitalizován a zpracováván pomocí metod předzpracování a ...
 • Application of a Cumulative Method for Car Borders Specification in Image 

  Dobrovolny, M.; Bezousek, P.; Hajek, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  The paper deals with low-level car detection methods in images. The car detection is an integral part of all intelligent car cruise systems. This article describes the method for suppression of the edges produced by classical ...
 • Automatic Defect Detection Of Printed Circuit Board 

  Horák, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Visual inspection of the printed circuit boards (PCB’s) by human controllers is becoming impossible with the increasing complexity and miniaturization of the circuit boards. To achieve high reliability of the PCB’s ...
 • Automatická kontrola správnosti sestavení výrobku 

  Doležal, Petr
  Tato práce navrhuje softwarový algoritmus pro kontrolu klíčových vlastností výrobku na základě zpracování obrazových dat. Úvodem je popsána motivace, která předcházela jejímu vzniku. Následuje teoretický rozbor použitých ...
 • Automatické zpracování ručně opravených testů 

  Pelantová, Lucie
  Cílem této bakalářské práce je hromadné zpracování ručně opravených testů. Podstatou řešení tohoto problému je detekce tabulky. Struktura tabulky je nalezena nejprvne na vzorové straně a následně je vyhledávána ve ...
 • Charakteristika snímků z rastrovacího transmisního elektronového mikroskopu tenkých biologických řezů 

  Novotná, Veronika
  Diplomová práce popisuje fyzikální principy mikroskopů TEM, SEM a STEM spolu s jejich vhodností pro pozorování vzorků citlivých na elektrony, jako jsou zalévací média či biologické vzorky. Dále je popsána příprava vzorků ...
 • Classification of Jaw Bone Cysts and Necrosis via the Processing of Orthopantomograms 

  Mikulka, J.; Gescheidtova, E.; Kabrda, M.; Perina, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  The authors analyze the design of a method for automatized evaluation of parameters in orthopantomographic images capturing pathological tissues developed in human jaw bones. The main problem affecting the applied medical ...
 • Částečná detekce otisků prstů pomocí algoritmu detekce blobu 

  Vasiljević, Nemanja
  Tato bakalářská práce se zabyva problemetikou detekci a lokalizaci kožních onemocnění vpoškozených snímcích otisků prstů a popisuje řešení realizované pomocí technik zpracování obrazu.
 • Částečná detekce otisků prstů pomocí algoritmu detekce blobu 

  Vasiljević, Nemanja
  Tato bakalářská práce se zabyva problemetikou detekci a lokalizaci kožních onemocnění v poškozených snímcích otisků prstů a popisuje řešení realizované pomocí technik zpracování obrazu.
 • Detekce defektů 

  Horák, Martin
  Vizuální inspekce desek plošných spoju (DPS) lidmi se stává nemožná z důvodu zvyšující se komplexity a miniaturizace desek plošných spoju. K dosažení vysoké spolehlivosti DPS jsou výrobci nuceni vyvíjet nové metody inspekce, ...
 • Detekce formulářových polí ve skenovaných dokumentech 

  Moravec, Michal
  Cílem práce bylo navrhnout algoritmus, který bude schopen z obrazu naskenované karty zdravotní pojišťovny vyseparovat pouze textová pole, která se budou dát dále použít v libovolném softwaru na převedení obrázku na text. ...
 • Detekce hran pomocí neuronové sítě 

  Janda, Miloš
  Hlavní náplní této práce je popis a implementace metod detekce hran pomocí neuronové sítě, které jsou náhradou klasických metod detekce hran pomocí hranových detektorů. V prvních kapitolách je obecně diskutována problematika ...
 • Detekce obličejových rysů v obraze 

  Del Favero, Robert
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí obličeje a obličejových rysů v obraze. Zaměřuje se především na metodu, která využívá k detekci barevného modelu lidské kůže. Touto metodou nalezne všechny body odpovídající barvě ...
 • Detekce rohů v obraze 

  Hýna, Petr
  Detekce rohů je důležitá z hlediska získání podmnožiny bodů z množiny všech bodů obrazu, podle které lze následně zkoumat vztahy mezi obrazy. Zkoumání takových vztahů je pak méně časově a paměťově náročné. Tato práce se ...
 • Detektor kožních onemocnění u technologie otisků prstů 

  Barotová, Štěpánka
  Práce se zabývá problematikou detekce kožních onemocnění z poškozeného obrazu otisku prstu a implementace jejího řešení pomocí technik zpracování obrazu.
 • Empirical correlation for spray half cone angle in plain-jet airblast atomizers 

  Urbán, András; Katona, Bálint; Malý, Milan; Jedelský, Jan; Józsa, Viktor (Elsevier, 2020-10-01)
  Plain-jet airblast atomizers are widely used in industrial applications. The literature contains numerous papers on Sauter mean diameter, however, there is no estimation method available for spray cone angle, SCA, which ...
 • Evaluace metod zpracování obrazu pro úlohu sledování letícího objektu pomocí dronu 

  Daniš, Stanislav
  Bakalárska práca bola zameraná na evaluáciu sledovacích algoritmov, obsiahnutých v knižnici OpenCV voči motion blur efektu. Bol vytvorený dataset videí s definovanými rozsahmi vybraných parametrov, ktoré ovplyvňovali vznik ...