Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza a segmentace tomografických obrazů 

  Dorazil, Jan
  Práce se zabývá detekcí hran v obrazech magnetické rezonance a jejich segmentací. Jsou uvedeny metody detekce hran v obrazech založené na hledání maxima gradientu, metody detekující hranu pomocí průchodu nulovou hodnotou ...
 • Application Of Optimisation Methods For Mri Data Segmentation 

  Olešová, Kristína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The presented paper describes a use of metaheuristic algorithm for medical image segmentation. First section is dedicated to a brief introduction to the principles of this kind of segmentation and second section is used ...
 • Detekce cesty pro mobilní robot analýzou obrazu 

  Coufal, Jan
  Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pro mobilní robot pohybující se ve venkovním prostředí. V první části je analyzován problém, navrženo řešení a prozkoumány vhodné metody zpracování obrazu. V druhé části jsou ...
 • Detekce oblohy v obraze a videu 

  Vojáček, Cyril
  Práce pojednává o problému detekce oblohy v obraze a videu. Je zde popsána vybraná metoda, použitá k vytvoření aplikace. Pozornost je také věnována jejímu možnému vylepšení. Výsledkem je aplikace, která je schopná detekovat ...
 • Detekce ochranných pomůcek v obrazovém signálu 

  Burdík, Vojtěch
  Tato práce se věnuje poměrně novému počítačovému oboru – počítačovému vidění. Zaměřuje se na rozpoznávání osob, určení polohy a detekce barvy oděvu umístěné na osobě. Cílem práce je sestavit algoritmus, který bude schopen ...
 • Identifikace objektů 

  Fábry, Tomáš
  Práca popisuje tvorbu a funkčnosť vytvoreného programu na identifikáciu objektov. Program vychádza zo snímky z web kamery a predloženého vzoru hľadaného objektu. Rozpoznáva všetky objekty na snímke a označí tie podobné ...
 • Improved Depth Map Estimation from Stereo Images based on Hybrid Method 

  Kamencay, P.; Breznan, M.; Jarina, R.; Lukac, P.; Zachariasova, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  In this paper, a stereo matching algorithm based on image segments is presented. We propose the hybrid segmentation algorithm that is based on a combination of the Belief Propagation and Mean Shift algorithms with aim to ...
 • Local Features and Takagi-Sugeno Fuzzy Logic based Medical Image Segmentation 

  Javed, U.; Riaz, M. M.; Ghafoor, A.; Cheema, T. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-12)
  This paper presents an improved region scalable fitting model that uses fuzzy weighted local features and active contour model for medical image segmentation. Local variance is used with local entropy to extract the regional ...
 • Metody hlubokého učení pro segmentaci cév a optického disku v oftalmologických sekvencích 

  Rozhoňová, Andrea
  Cílem následující diplomové práce bylo studium problematiky segmentace optického disku a cév sítnice v oftalmologických sekvencích. Teoretická část práce shrnuje principy různých přístupů z oblasti hlubokého učení, které ...
 • A Novel Approach to Face Recognition using Image Segmentation based on SPCA-KNN Method 

  Kamencay, P.; Zachariasova, M.; Hudec, R.; Jarina, R.; Benco, M.; Hlubik, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  In this paper we propose a novel method for face recognition using hybrid SPCA-KNN (SIFT-PCA-KNN) approach. The proposed method consists of three parts. The first part is based on preprocessing face images using Graph Based ...
 • Pokročilá segmentace obrazu pro 3D zobrazení 

  Baletka, Tomáš
  Diplomová práce pokročilé segmentace obrazu pro 3D se zabývá segmentací obrazu a anaglyfického 3D zobrazení. V teoretické části diplomové práce byly popsány různé přístupy používané k segmentaci obrazu a úzce související ...
 • Pokročilé metody detekce hran v obraze 

  Novák, Marek
  Detekce hran v obraze je jedním fundamentálních postupů užitých v oblasti zpracování obrazu a počítačového vidění. Cílem této práce je implementace a porovnání zvolených konvenčních a pokročilých metod, včetně porovnání ...
 • Poloautomatická segmentace obrazu 

  Horák, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro tvorbu fotomontáží. Nástroj je postaven na metodách poloautomatické segmentace obrazu. Práce nastiňuje problematiku segmentace obrazových dat a výhody interakce ...
 • Promítané uživatelské rozhraní - desková hra 

  Kaisler, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací interaktivní stolní deskové hry. Tuto realizaci je možné rozdělit na detekci a projekci. Detekce prováděná infračervenou kamerou slouží ke snímání reakcí hráčů, kteří interagují se ...
 • Rozpoznávání topologických informací z plánu křižovatky 

  Huták, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá průzkumem, návrhem a tvorbou postupů pro rozpoznávání topologických informací z plánu křižovatky. Vysvětluje metody používané v oblasti zpracování obrazu za účelem segmentace obrazu, rozpoznávání ...
 • Segmentace 3D medicínských dat pomocí narůstání oblastí 

  Kantorová, Martina
  Táto bakalárska práca sa zaoberá segmentáciou medicínskych objemových dát pomocou metódy narastania oblastí. Cieľom je popísať hlavné metódy 3D segmentácie obrazových dát a zamerať sa najmä na metódu narastania oblastí. ...
 • Segmentace barevných snímků pomocí umělé neuronové sítě 

  Zátopek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití umělých neuronových sítí v oblasti segmentace barevného obrazu. Popisuje umělé neuronové sítě obecně od základních pojmů. Nejprve se věnuje rozboru základních modelů využívaných ...
 • Segmentace medicínských obrazů s využitím grafové reprezentace 

  Kozlová, Dominika
  Tato práce se zabývá grafovou metodou segmentace obrazu a jejím zdokonalením prostřednictvím znalosti tvaru objektu pro tvorbu architektury grafu (šablony). Popsány jsou základy teorie grafů, ze které grafové segmentační ...
 • Segmentace obrazových dat 

  Stodůlka, Stanislav
  Na začátku diplomové práce je čtenář seznámen s procesem zpracování obrazu a v navazující části jsou popsáný a vysvětleny dnes nejpoužívanější algoritmy pro segmentaci obrazu. Na základě watershed transform je vytvořen ...
 • Segmentace obrazu jako výškové mapy 

  Moučka, Milan
  Práce se zabývá segmentací objemových medicínských dat. Popisuje známou metodu rozvodí a klade důraz na předzpracování obrazových dat. Aplikace je navržena pro přímou segmentací trojrozměrných dat s využitím ITK a VTK ...