Now showing items 1-17 of 17

 • Daňová optimalizace ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Kalendová, Dita
  Tato bakalářská práce je zaměřena na odvodové povinnosti fyzických osob. Na způsoby, jimiž lze, v mezích zákona, dosáhnout jejich optimální výše. Ukazuje, jak se může daňová povinnost volbou formy podnikání a aplikací ...
 • Návrh na řešení optimalizace daně z příjmů právnických osob pomocí odpisů, tvorby rezerv a opravných položek 

  Bláhová, Šárka
  Daňová optimalizace je způsob, jak snížit daňovou povinnost, aniž by byl porušen zákon. Legislativa České republiky umožňuje několik způsobů, kterými lze upravit, resp. snížit základ daně. Cílem této bakalářské práce je ...
 • Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s. r. o. 

  Mánková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daňové povinnosti společníka společnosti s ručením omezeným. Hlavním cílem je v konkrétní společnosti s ručením omezeným nalézt optimální poměr výplaty mzdy a podílu na zisku ...
 • Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s.r.o. 

  Fišerová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace daňové povinnosti zaměřeného na společníka společnosti s ručením omezeným. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní českou firmu s uvedením návrhů na řešení ...
 • Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby 

  Šrámková, Monika
  Tato práce řeší problém fyzické osoby jak snížit výslednou daňovou povinnost daně z příjmů fyzických osob na nejnižší možnou, přičemž zkoumá, který typ úpravy daňového základu ze zákonných možných je nejlepší. Propočítává ...
 • Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby různými způsoby pořízením majetku 

  Pešáková, Darina
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku optimalizace daňové povinnosti právnických osob různými způsoby pořízením majetku, konkrétněji společnosti s ručeným omezeným. Specifikuje způsoby pořízení majetku a srovnává ...
 • Optimalizace odvodové povinnosti fyzických osob 

  Plachetská, Zuzana
  Bakalářská práce podává přehled o problematice daně z příjmu fyzických osob, protože s touto daní se setkává mnoho občanů. Cílem je seznámit okolí s podstatou příjmů, výdajů a všech aspektů, které k dani z příjmu patří. A ...
 • Optimalizace zdanění rodiny 

  Pokorný, Kryštof
  Bakalářská práce se zaměřuje především na seznámení s platnou legislativou, která se týká možnosti legální optimalizace daňové povinnosti a souvisejících odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění rodiny, respektive ...
 • Srovnání zdanění příjmů různých forem podnikání v České republice 

  Skládaná, Simona
  Obsahem bakalářské práce je analýza zdanění příjmů společnosti s ručením omezeným, osoby samostatně výdělečně činné a veřejné obchodní společnosti v České republice. Konečným výsledkem práce je srovnání zdanění a zjištění, ...
 • Stanovení daňové zátěže při variantních řešeních pořízení nemovitosti 

  Plšková, Darina
  Diplomová práce je zaměřena na daňovou problematiku, která se týká obchodování s nemovitými věcmi. V teoretické části popisuji základní pojmy a rozebírám jednotlivé daně, související s danou oblastí. V rámci diplomové práce ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Jedlička, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání v ekonomickém prostředí České republiky z pohledu výše daňového zatížení. Pro porovnání jsou vybrány tři formy obchodních korporací a varianta podnikání fyzických ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmů 

  Nosek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání pro konkrétní společnost. Hlavním kritériem výběru je výše zdanění příjmů u konkrétní formy podnikání, avšak přihlíží se i k dalším faktorům. V práci jsou porovnávány ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Osička, Jakub
  Bakalářská práce se zaobírá výběrem vhodné formy podnikání pro konkrétní společnost na základě výše zdanění příjmů. Pro porovnání jsou vybrány tři formy obchodních korporací a varianta podnikání fyzické osoby. Představen ...
 • Vývoj v oblasti zdaňování příjmů z podnikání 

  Heger, Václav
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů fyzických osob z podnikání a jiných samostatných činností a hodnotí její vývoj od roku 2007 do současnosti. Cílem této práce je popis a zhodnocení vývoje v legislativní úpravě ...
 • Vývoj zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

  Hortová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá vývojem zdanění fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2000 do současnosti. Bere v úvahu nejen zdanění příjmů, ale i zatížení sociálním a zdravotním pojištěním. Cílem práce je popsat a zhodnotit ...
 • Zdanění mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotek 

  Glozygová, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zdanění odměňovaných zaměstnanců formou mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotek. V teoretické části jsou popsány základní typy peněžního i nepeněžního odměňování ...
 • Zdanění studentů 

  Němcová, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zdanění příjmů. První část obsahuje daňovou teorii, kde jsou vysvětleny základní informace ke zdaňování příjmů a formy přivýdělku pro studenty. V druhé části najdeme obecné informace k dani ...