Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza změny zátěže asynchronního motoru z měření statorových proudů 

  Kroupa, Martin
  Tato práce je zaměřena na vyhodnocení rotorové dynamiky asynchronního motoru, která může sloužit v budoucnu jako podklad pro funkční diagnostiku poháněné zátěže. Je zde podrobně probrána problematika připojeného časově ...
 • Asynchronní motor s výkonem 3,8 kW 

  Stoican, Bogdan Adrian
  Úkolem této semestrální práce je návrh asynchronního motoru. Pro výpočet technických parametrů asynchronního motoru je použita analytická metoda, která je implementována do vytvořeného počítačového programu. Výsledek je ...
 • Design Of Back To Back Converter For Small Hydro Power Plant 

  Rubes, Ondrej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Renewable energy sources are important in recent years. Small hydro power plants are one of them which does not devastates the country, and which has relatively stable operation. However, in summer time with low river flow, ...
 • Frequency Characteristic of the Induction Machine 

  Kroupa, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper focuses on the induction machine as the transfer member and on its behavior in the frequency domain. The linearized mathematical model of induction machine is introduced and the issue of its frequency transmissions ...
 • Load Torque Analysis of Induction Machine 

  Kroupa, Martin; Ondrůšek, Čestmír; Huzlík, Rostislav (MM publishing s.r.o, 2016-03-08)
  This paper is focused on the load torque evaluation of the induction machine. There is described the problem of load torque oscillations and its impact to other electromagnetic variables in induction machine. In this ...
 • Optimalizace magnetického obvodu klasického asynchronního motoru při napájecí frekvenci do 210 Hz 

  Binek, Martin
  Tato diplomová práce se v její první části zabývá teorií týkající se asynchronního motoru. Stručným způsobem je popsána konstrukce třífázových asynchronních motorů, princip vzniku tažné síly, tok výkonu s rozdělením ztrát ...
 • Pětifázový asynchronní motor 

  Škoda, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pětifázového stroje. V první části této práce jsou uvedeny teoretické poznatky o pětifázových strojích. V další části práce je proveden návrh pětifázového stroje analytickým výpočtem ...
 • Vázané modelování asynchronního motoru metodou fyzikálního modelování a metody konečných prvků 

  Trávníček, Tomáš
  Tato práce řeší návrh komplexního modelu asynchronního stroje, pomocí něhož se dá stroj analyzovat. Model se skládá z dílčích modelů, které popisují asynchronní stroj z hlediska elektro-magnetického, elektrického a tepelného. ...
 • Výpočet optimálního skluzového kmitočtu asynchronního motoru pro minimalizaci ztrát 

  Bednařík, Václav
  Tato diplomová práce se soustředí na minimalizaci ztrát v asynchronním motoru pomocí výpočtu optimálního skluzového kmitočtu. V dalším bodě této diplomová práce je řešeno přesycování. Přesycování je nutno řešit s ohledem ...
 • Zkušební pracoviště synchronních generátorů 

  Král, Michal
  V této diplomové práci je řešena část projektu zkušebních pracovišť pro testování synchronních generátorů. Práce je zaměřena na pohonnou část pracoviště, kdy je dle požadavků na zkoušky generátorů vybrán vhodný motor a ...