Now showing items 1-20 of 36

 • Algoritmy odbuzování při řízení asynchronního motoru 

  Mynář, Zbyněk
  V současnosti jsou díky pokroku ve výpočetní a výkonové technice asynchronní motory nasazovány tam, kde bylo dříve možno použít pouze elektromotory jiných typů. Ty obvykle postrádají spolehlivost a nízké pořizovací náklady ...
 • Analýza parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru 

  Minks, Ondřej
  Práce se zabývá určením parametrů asynchronního motoru pro náhradní zapojení ve tvaru T článku, -článku a -článku z měření naprázdno a zjištěním napěťové závislosti parametrů. Pro každé z těchto zapojení stanovuje závislosti ...
 • Analýza ztrát asynchronních motorů malého výkonu 

  Mach, Martin
  Hlavními cíli této dizertační práce jsou analýza ztrát malého asynchronního motoru a studium opatření, která by vedla ke snížení ztrát a zvýšení účinnosti. Studovány byly následující způsoby snižování ztrát: snížení odporu ...
 • Asynchronní motor s plným rotorem 

  Fišer, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou asynchronního motoru s plným rotorem. Úvod práce je věnován rozboru plného rotoru. Následně byl vytvořen model motoru s plným rotorem ve 2D i 3D a provedly se simulace těchto ...
 • Asynchronní motor s výkonem 7,5 kW. 

  Hemzal, Martin
  Bakalářskápráce Návrh asynchronního motoru svýkonem7,5 kW se zabývá analytickým návrhem asynchronního motoru. Práce je členěna do šestičástí. První částí je úvod do problematiky úkolu. Ve druhé části je krátce rozebrána ...
 • Asynchronní motor se stíněným pólem 

  Žuška, Martin
  Jednofázový asynchronní motor se stíněným pólem je konstrukčně jednoduchý a levný motorek. Používá se jako pohon ventilátorů, malých domácích spotřebičů a nebo jako gramofonový motorek. Motorek se točí pouze jedním směrem. ...
 • Diagnostika asynchronního motoru s ohledem na jeho údržbu a spolehlivost 

  Bulušek, Petr
  Diplomová práce Diagnostika asynchronního motoru s ohledem na jeho údržbu a spolehlivost si klade za cíl být teoretickou přípravou a aplikací on-line diagnostiky. Snaží se zmapovat korelace mezi poruchami elektromechanické ...
 • Diagnostika vibrací elektromagnetického původu v asynchronním motoru 

  Koníček, Pavel
  Cílem diplomové práce je seznámení s postupy diagnostiky vibrací v elektrických strojích. Popsání jednotlivých zdrojů vibrací nacházejících se uvnitř a vně elektrického stroje. Popis zdrojů vibrací se pak přednostně věnuje ...
 • Generalized Roughness Bearing Faults Diagnosis Based on Induction Motor Stator Current 

  Andrijauskas, I.; Vaitkunas, M.; Adaskevicius, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-12)
  Despite their reliability, induction motors tend to fail. Around 41% of faults in motors are bearing related and that is the most common fault in motor field. Due to the lack of research on generalized roughness bearing ...
 • Identifikace parametrů asynchronního motoru 

  Křížek, Tomáš
  Tato práce popisuje a realizuje (v programu Matlab-Simulink a v mikrokontroleru Freescale 56F8346) jednu off-line metodu identifikující parametry asynchronního motoru, které jsou nezbytné k implementaci vektorového řízení. ...
 • Implementace řídicích algoritmů pro asynchronní motory v DSP 56F8xxx 

  Jenča, Pavol
  V této bakalářské práci jsou řešeny řídicí algoritmy pro řízení asynchronních motorů za pomoci metod DTC a PDSFC. Funkční algoritmy jsou vytvořené v jazyce C a jazyce symbolických adres a jsou převedeny ze Simulinku do ...
 • Inteligentní testovací procedury nízkonapěťových trakčních pohonů s asynchronními motory 

  Nesvadba, Martin
  Motivací pro vypracování disertační práce na toto téma byl zájem mého zaměstnavatele, firmy Kollmorgen, s.r.o., na implementaci měřicího pracoviště k měření hluku elektrických motorů. Toto pracoviště mělo být umístěno ve ...
 • Laboratorní soustrojí s asynchronním a stejnosměrným motorem 

  Hudák, Ondřej
  Práce řeší návrh a realizaci univerzálního laboratorního pracoviště určeného pro výuku v kurzech týkajících se elektrických pohonů. Pracoviště bude tvořeno soustrojím skládající se ze stejnosměrného motoru s permanentními ...
 • Malý asynchronní motor zvláštního typu 

  Trubák, Vojtěch
  Tato semestrální práce se zabývá teorií a výpočtem asynchronního motoru s plným rotorem. Je rozdělena do 6 kapitol, z nichž první je úvod a poslední závěr. Druhá kapitola je věnována magnetismu. Je zde ve stručnosti popsána ...
 • Malý třífázový asynchronní motor 

  Klíma, Petr
  Hlavním cílem této bakalářské práce je určení parametrů asynchronního motoru o výkonu 155 W. Pro určení parametrů motoru byly zvoleny tři způsoby. Analytický výpočet dle dostupné literatury, výpočet v programu RMxprt a ...
 • Matematické modely transformátorů a asynchronních motorů 

  Cipín, Radoslav
  První část práce se zabývá konstrukcí matematických modelů transformátorů napětí a proudů. Jsou zde vytvořeny modely transformátorů napětí a proudů s nelineární magnetizační charakteristikou a provedeny jejich simulace. ...
 • Materiály pro vinutí elektrických strojů 

  Minks, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou náhrady mědi ve vinutí statoru asynchronního motoru hliníkem v několika variacích a jejich následným porovnáním. Jsou nastíněny výhody a nevýhody obou materiálů pro tuto aplikaci. Výchozím ...
 • Moderní matematické metody syntézy a analýzy střídavých strojů 

  Cipín, Radoslav
  Disertační práce je rozdělena na tři hlavní části se zaměřením na asynchronní motory. První část práce je zaměřena na elektromagnetický návrh a analýzu vinutí střídavých strojů. Je zde zaveden pojem hustota vodičů, jenž ...
 • Možnosti zvyšování účinnosti stávajícího vysokootáčkového stroje 

  Nevrzal, Filip
  První část této bakalářské práce stručně popisuje základní konstrukci a princip asynchronního stroje, rozdělení a popis jednotlivých ztrát. V další části je přiblíženo měření daného stroje. Dále je zde popis vytvoření ...
 • Optimalizace tvaru drážek asynchronního motoru 

  Šišák, David
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru statorových a rotorových drážek asynchronního motoru se zaměřením na zvýšení jeho účinnosti. V teoretické části seznamuje s principy jednotlivých optimalizačních algoritmů. ...