Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza komplexního návrhu průmyslového manipulátoru 

  Peml, Luboš
  Práce se zabývá analýzou postupu pro komplexní návrh průmyslového manipulátoru a demostrací hlavních bodů postupu na příkladu rovinného manipulátoru s využitím programů Simulink a MSC Adams.
 • Aplikace průmyslových robotů v oblasti svařování 

  Kozubík, Jiří
  Tato bakalářská práce vypracovaná v rámci studia na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně pojednává o aplikacích průmyslových robotů ve svařování. Je rozdělena do tří základních částí. V první je ...
 • Bezpečnostní systémy pro pracoviště s průmyslovými roboty 

  Baláková, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění bezpečnosti pracovišť s integrovanými roboty. V této práci je teoretický úvod popisující průmyslové roboty, dále je práce zaměřena na shrnutí aktuálně platné legislativy ...
 • Deskripce podtlakových manipulačních koncových efektorů průmyslových robotů 

  Pačíska, Tomáš
  Bakalářská práce představuje odbornou rešerši, třídění a popis různých druhů pasivních a aktivních podtlakových výstupních hlavic průmyslových robotů a princip jejich činnosti. Tato práce dále definuje základmí parametry ...
 • Manipulátor pro skleněné desky 

  Zach, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout manipulátor na pásky skla, který bude namontován k řezacímu zařízení RKP 01. Funkcí tohoto manipulátoru je přemisťování pásku skla ze zásobovacího stolu na dopravní pás. Toto zařízení ...
 • Návrh koncového efektoru pro průmyslový robot 

  Dvorník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením koncových efektorů používaných v průmyslové robotice. V úvodní části práce jsou popsány základní druhy průmyslových robotů. Dále se práce zabývá rozdělením a popisem jednotlivých ...
 • Návrh koncového efektoru robotu 

  Kadaňka, Jan
  Tato práce se zabývá rešerší efektorů, obzvláště pro předměty válcového či sférického typu. Dále rozdělením efektorů podle typu použité síly. Hlavní část se zabývá návrhem a praktickou realizací prototypu efektoru, který ...
 • Návrh konstrukce modulárního úchopného zařízení jako koncového efektoru pro manipulaci se součástkami pomocí robotu 

  Fajt, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá koncovými efektory, jejich druhy, vlastnostmi a návrhem. V teoretické části je stručně popsán průmyslový robot a provedeno rozdělení koncových efektorů. V části věnující se průzkumu trhu ...
 • Návrh robotického pracoviště pro zátěžové testování 

  Konečný, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu robotického pracoviště pro zátěžové testování. Na začátku práce je stanoven cíl testování. Dále je popsán testovaný objekt, současné pracoviště, je zvolena vhodná varianta ...
 • Návrh virtuálního modelu robotického pracoviště 

  Chromčík, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem virtuálního modelu robotického pracoviště. Je vypracována rešerše robotů a robotizovaných pracovišť. Dále jsou probrány etapy navrhování a bezpečnost těchto pracovišť. Je navrhnut ...
 • Robotická manipulace s vysokotlakým zásobníkem paliva Common Rail při procesu svařování laserem 

  Bužga, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá popisem vysokotlakých zásobníků paliva Common Rail firmy Bosch Diesel, s. r. o. v Jihlavě. Návrhem průmyslového robotu pro manipulaci s vysokotlakým zásobníkem paliva Common Rail během procesu ...
 • Současné možnosti a trendy pro programování průmyslových robotů 

  Hlavatý, Michal
  Bakalářská práce je zaměřená na popis aktuálních programovacích metod průmyslových robotů. Porovnává hlavní typy metod a seznamuje s novými trendy v programování robotů jako jsou silomomentové řízení, či spolupráce mezi ...
 • Tuhost ramene průmyslového robotu 

  Vogel, Jan
  Analýza tuhosti ramene průmyslového robotu s lineární kinematikou při operaci vrtání za pomoci optického skeneru. Nalezení optimální velikosti řezné síly pro vrtání tak, aby deformace ramen byla minimální a zároveň, aby ...