Now showing items 1-20 of 64

 • Evidence skladových zásob pomocí QR kódů 

  Rebro, Tomáš
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a vytvoriť webovú aplikáciu pre evidenciu skladových zásob. Aplikácia je optimalizovaná najmä pre mobilné zariadenia. Aplikácia vytvára intuitívne, graficky prívetivé prostredie pre uživateľa, ...
 • Informační systém pro evidenci síťové infrastruktury 

  Muránsky, Matúš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať informačný systém pre evidenciu sieťovej infraštruktúry. Prvá časť práce je venovaná celkovej analýze požiadaviek na systém. V druhej časti práce sú popísané ...
 • Informační systém pro řízení výroby 

  Schléger, Richard
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a následná implemetácia informačného systému pre riadenie výroby. Ide o informačný systém na webovom rozhraní, ktorý je postavený na databázovom serveri MySQL a implementovaný v ...
 • Inzertní portál s ochranou kupujícího 

  Babic, Peter
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať inzertný systém s webovým užívateľským rozhraním, ktorý bude realizovať základné operácie s inzerátmi, predajcami a kupujúcimi. Na rozdiel od existujúcich riešení ...
 • Kritické faktory implementace informačního systému kategorie ERP ve společnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. 

  Ľubek, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou implementácie podnikového informačného systému kategórie ERP v spoločnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. V úvodnej časti práce sú popísané základné teoretické poznatky a podklady ...
 • Návrh a implementace části informačního systému podniku 

  Maringa, Dominik
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie a zhodnotenie stavu informačného systému v zvolenej firme. Po vyhodnotení výsledkov, ktoré získam pri analýze súčasného stavu informačného systému vypracujem návrh, ktorý bude ...
 • Návrh a implementace informačního systému pro firmu Sdur,s.r.o. 

  Žiaková, Aneta
  Táto bakalárska práca popisuje postup návrhu a implementácie informačného systému pre firmu Sdur, s.r.o. Na základe analýzy firmy a jej potrieb vytvorím informačný systém v Ruby on Rails s využitím jazyka MySQL pre tvorbu ...
 • Návrh a implementace IS pro malý podnik 

  Mrva, Milan
  Táto práca popisuje tvorbu informačného systému pre novovzniknutý bar. Súčasťou práce je analýza podniku a jeho procesov a výsledný návrh systému. Jednotlivé procesy sú podrobne zakreslené vrátane zodpovedností. V práci ...
 • Návrh a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí 

  Minda, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a nasadením systému na riadenie dokumentov v spoločnosti Xterway, a.s. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti práce sú popísané teoretické východiská použité na ...
 • Návrh a tvorba aplikace pro archivaci dokumentů 

  Lipták, Ľuboš
  Diplomová práca sa zameriava na návrh a tvorbu webovej aplikácie slúžiacej na správu registratúry a dokumentov firmy. Jej cieľom je vývoj softvéru pre malé až stredné firmy, ktorý uľahčí využívanie archívu firmy. Použité ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Kubáni, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom informačného systému malého podniku. Cieľom je analýza súčasného stavu podniku a jeho informačného systému. Na základe analýzy sú odhalené slabé miesta súčasného systému, podchytené ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Patáčik, Andrej
  V tejto bakalárskej práci som sa zameral na zostavenie návrhu dielčej časti informačného systému pre spoločnosť Danfoss Power Solutions a.s., konkrétne pre jej pobočku v Považskej Bystrici. Návrh je založený na základe ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Bernáth, Marek
  Témou tejto práce je návrh časti informačného systému firmy. Obsahuje analýzu súčasného stavu informačného systému a konkrétne procesy, ktoré prebiehajú pri správe zákazníkov. Výsledkom je návrh zmien procesov systému, ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro konkrétní podnik 

  Slavoš, Jakub
  Práca je zameraná na zlepšenie efektívnosti využívania informačných systémov v spoločnosti Ramirent s.r.o., ktorá sa zaoberá prenájmom stavebných strojov a mechanizácie. V prvej časti obsahuje teoretické uvedenie do danej ...
 • Návrh dílčí části informačního systému společnosti 

  Slezák, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom časti informačného systému v malom podniku. Obsahuje analýzu súčasného stavu podniku a jeho elektronického obchodu pre ktorý je informačný systém navrhnutý. Výsledkom tejto práce je návrh ...
 • Návrh implementačního modelu IS a marketingové prezentace jeho outsourcingu 

  Lorko, Matej
  Práca sa zameriava na informačný systém od spoločnosti Exact. Analyzuje jeho funkcie a navrhuje jeho optimálne nastavenie. Mapuje základné procesy v podniku a definuje možnosti outsourcingu. Výstup práce pozostáva z ...
 • Návrh informačného systému pre malé ubytovacie zariadenia 

  Zubek, Ivan
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku informačných systémov používaných v malých ubytovacích zariadeniach. Použitím analýzy SWOT a metódy HOS 2009 je posúdený súčasný informačný systém sledovanej spoločnosti, ktorej ...
 • Návrh informačného systému pre predajnú firmu 

  Hyža, Marek
  Cielom bakalárskej práce „Návrh informačného systému pre predajnú firmu“ je analýza procesov vo firme a návrh riešenia pre tvorbu informačného systému.
 • Návrh informačního systému 

  Stankovič, Eduard
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh prototypu informačného systému, slúžiaceho na evidenciu zbierok minerálov. Jeho hlavným cieľom je navrhnúť aplikáciu na ktorej sa bude dať vyskúšať koncept evidencie zbierok online.
 • Návrh informačního systému 

  Ružička, Silvestr
  Moja diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému spoločnosti Tower. Na základe analýzy navrhnem informačný systém, ktorý spĺňa požiadavky spoločnosti.