Now showing items 1-20 of 40

 • Analýzu výrobního informačního systému MES Hydra a následná optimalizace ve zvolené společnosti 

  Voborný, Vojtěch
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu výrobního informačního systému MES Hydra, který je používán strojírenskou společností Jopp Automotive s.r.o. Jelikož společnost nevyužívá plného potenciálu popisovaného systému, důraz ...
 • Aplikace pro řízení auditů 

  Valena, Roman
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj webové aplikace pro řízení auditů ve firmě THK Rhythm Automotive Czech, která se zabývá výrobou automobilových součástek. Aplikace umožňuje efektivnější plánování a provádění auditů. ...
 • E-mailová brána informačního systému jako webová služba 

  Imlauf, Michal
  Cílem této bakalářské práce je implementovat webovou službu, která by umožňovala uživatelům realizovat oboustrannou komunikaci s jejich klienty pomocí e-mailových zpráv. Tato webová služba by mohla být využívána jako součást ...
 • Ekonomické chování podnikatelských subjektů při využití SCM 

  Vašková, Petra
  Disertační práce se zabývá problematikou nákupu v podnicích. Zkoumá problematiku hodnocení a výběru dodavatelů. Práce pojednává o faktorech, které ovlivňují hodnocení a výběr dodavatelů pro zakázku. Dále se zabývá problematikou ...
 • Elektronizace procesů a dokumentů ve společnosti Skanska a.s. 

  Reiter, Michal
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systém. V práci jsou uvedeny klady a zápory současného používání ...
 • Green Desk pro stálé provozovny 

  Reiter, Michal
  Diplomová práce pojednává o analýze současného stavu správy a řízení stálých provozoven z pohledu Útvaru ochrany životního prostředí společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systémy a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Moravec, Marek
  Předmětem bakalářské práce “Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení” je analýza vývoje finanční situace v podniku MIROS dopravní stavby a. s. v letech 2005 až 2008 a zhodnocení současného podnikového ...
 • Informační portál městyse 

  Bílek, Roman
  Práce pojednává o informačním portálu městyse Zubříč. V úvodu je popsán současný stav informačních portálů obcí a měst. Dále jsou zde vymezeny a také vysvětleny pojmy, které s touto problematikou souvisejí. Následuje část, ...
 • Informační strategie firmy 

  Kutnar, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informační strategie pro Fakultní nemocnici Brno, která je největším poskytovatelem zdravotnických služeb na Moravě. První část práce obsahuje teoretická východiska, která popisují ...
 • Informační systém Hotelnet 

  Šturala, Aleš
  Cílem mé práce bylo vytvořit systém ovládaný přes webové rozhraní, který umožňuje administrátorům spravovat uživatele a počítače v malé síti (do 250 počítačů) a spravovat celou tuto síť. Systém je modulární. Jeho výhodou ...
 • Informační systém klubu tanečního sportu 

  Opichal, Tomáš
  Tato práce řeší problém implementace informačního systému, který by sloužil jako interní systém klubu tanečního sportu. Na základě požadavků na systém byl systém implementován pomocí PHP frameworku CodeIgniter. Mezi funkce ...
 • Informační systém pro podporu výroby 

  Krajcar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sběru a vyhodnocením dat z průmyslové výroby plastových dekorovaných dílů pro automobilový průmysl. Prozkoumat stávající možnosti ukládání dat a navrhnout vhodný datový model ...
 • Informační systém pro překladatelské sdružení 

  Neřold, Jan
  Podniky jsou v dnešní době a ekonomické situaci vystavovány velkému tlaku na snižování nákladů a dosahování maximálního zisku a vysoké produktivity. K dosažení těchto požadavků velkou měrou přispívá informační systém, který ...
 • Informační systém pro správu multikin 

  Šušlík, Martin
  Obsahem této práce je analýza, návrh a implementace informačního systému sloužícího ke správě multikin. Systém musí obsahovat aplikaci pro On-line rezervaci vstupenek. Součástí systému je také správa pokladních terminálů ...
 • Informační systém pro ZUŠ 

  Slabý, Pavel
  Práce pojednává o vývoji informačního systému pro základní uměleckou školu. Jednotlivé kapitoly se věnují analýze požadavků zákazníka, návrhu systému podle požadavků, plánování projektu (Ganttův diagram, řízení rizik), ...
 • IS pro správu bytového domu 

  Fotijev, Petr
  Bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků na vytvoření informačního systému pro správu bytového domu, návrhem řešení vycházejícího z vytvořené analýzy a implementace části tohoto návrhu. Cílem práce je vytvořit funkční ...
 • IT Tools and their Use in Strategy Creation in Respect of Economic Results of a Company 

  Pálka, Ladislav; Hajkrová, Romana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-12)
  Purpose of the article: The article analyzes the current state of information technology in terms of their use in a strategy creation of a company in relation to monitoring the economic results of a company. It investigates, ...
 • Návrh a implementace struktury vysoce vytížených informačních systémů s webovým rozhraním 

  Pálka, Mário
  Práca sa zaoberá navrhom informačného systému optimalizovaného pre vysokú záťaž s webovým rozhraním. V práci sú popísané informačné technológie, ktoré boli v práci použité, jazyk PHP, rámec CodeIgniter, jazyk SQL, HTML a CSS.
 • Návrh a realizace informačního systému společnosti SnugDesign s.r.o. 

  Šmigura, Jiří
  Diplomová práce se zabývá analýzou požadavků reklamní agentury týkající se vytvoření informačního systému na míru. Následné zhodnocení současného stavu se stává společně s výsledkem analýzy požadavků důležitým podkladem ...
 • Návrh a tvorba mobilní aplikace pro systémy Android a IOS 

  Gábrle, Martin
  Práce řeší návrh a implementaci mobilní aplikace, která bude určena pro operační systémy iOS a Android za pomoci nástrojů pro vývoj mobilních aplikací. Jako nástroj na implementaci byl zvolen Xamarin, který je uzpůsoben ...