Now showing items 1-20 of 22

  • 3D CAD systémy používané v oblasti elektrických přístrojů 

    Makki, Zbyněk
    Cílem projektu je popsat a porovnat jednotlivé 3D CAD systémy a datové formáty používané v oblasti konstrukce a technické podpory podle konkrétních požadavků zadavatele projektu - firmy OEZ, s.r.o. Provedení rešerše 3D CAD ...
  • CAD systémy a výkresová dokumentace 

    Kučera, Jaroslav
    Projekt je zaměřen na konstruování v moderních CAD systémech. Úvod pojednává o vývoji technického kreslení a rozděluje jej na etapy. V další fázi jsou porovnány dva programy od firmy Autodesk – AutoCAD a Inventor. Podrobněji ...
  • Experimentální biomechanická protéza ruky 

    Lux, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu experimentální biomechanické protézy ruky, a jeho následnou realizací v podobě funkčního prototypu. Velikost protézy odpovídá velikosti ruky dospělého muže. ...
  • Mechatronika třídění mikročástic metodou vzduchové separace 

    Adamčík, Martin
    Cieľom predloženej bakalárskej práce je priblíženie možností triedenia mikročastíc podľa veľkosti zŕn materiálu a vymodelovanie konkrétneho triediča a jeho častí v 3D systéme. Práca detailne popisuje metódu vzduchovej ...
  • Měření konstrukčních rozměrů rotoru asynchronního stroje 

    Tobolák, Petr
    Tato práce popisuje problematiku skenování rotorů asynchronních motorů pomocí 3D skeneru. V úvodu se zabývá teorií asynchronních motorů, možnými poruchami těchto strojů a v neposlední řadě i problematikou 3D skenování. ...
  • Měření teplot na elektrických strojích 

    Prezbruchý, Martin
    Táto práca sa snaží popísať princíp rozloženia teploty na elektrických strojoch. V prvej časti sa zaoberá meraním teploty, princípmi merania, termočlánkami a bezdotykovým meraním teploty. V druhej časti teoreticky rozoberá ...
  • Možnosti softwarů Inventor a PowerMILL při 3D obrábění 

    Přibilík, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti využití geometrických modelů upínačů vytvořených v CAD softwaru Autodesk Inventor pro efektivnější práci s CAM softwarem PowerMILL. Obsahem práce jsou základní informace o ...
  • Možnosti využití výpočetních systémů při návrhu elektrického rozvaděče 

    Stejskal, Lukáš
    Cílem Bakalářské práce je popsat CAD systémy, které používají konstruktéři pří navrhování elektrického rozvaděče a elektrické sítě. V práci jsou popsány hlavní možnosti těchto systémů, dále pak jaké datové formáty jsou ...
  • Návrh mechanismu pro zajištění pronace a supinace protézy horní končetiny 

    Rebenda, David
    Cílem této práce je návrh mechanismu pro zajištění pronace a supinace protézy horní končetiny a jeho následná realizace v podobě funkčního vzorku. Práce ve své teoretické části shrnuje základní typy amputací předloktí horní ...
  • Návrh vibračního generátoru s planžetovým uložením 

    Beňo, Martin
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vibračného generátora s planžetovým uložením. Jej hlavným cieľom je nie len návrh funkčnej konštrukcie, ale aj zaujímavé podanie danej problematiky. Vibračný generátor s planžetovým ...
  • Návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště automobilu 

    Rektořík, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pomocí kterého bude možné měřit výškovou polohu těžiště automobilu. V první části diplomové práce jsou popsány jednotlivé metody měření, na jejichž principu ...
  • Optimalizace chlazení synchronního stroje 

    Makki, Zbyněk
    Hlavním cílem dizertační práce je optimalizace chlazení synchronního stroje. Daná problematika je řešena na základě metody konečných prvků s využitím programu ANSYS. Práce se skládá z teoretické části, ve které jsou porovnány ...
  • Počítačová podpora konstruování v elektrických pohonech 

    Berčík, Vojtěch
    Tato práce řeší počítačovou modelaci laboratorního měřícího pracoviště s asynchronním a stejnosměrným motorem propojených pružnou spojkou a výrobní dokumentaci rámu, na kterém je toto soustrojí umístěno. Dále je v práci ...
  • Tvorba simulačního modelu obráběcího stroje pro určení energetické spotřeby 

    Vespalec, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulačního modelu obráběcího stroje pro určení spotřebované energie. Dále popisuje návrh modelu mechanické a elektrické části stroje a tvorbu algoritmu pro určení spotřeby. Výsledkem ...
  • Využití Inventor Studia při modelování výrobních postupů elektrických strojů 

    Jeřábek, Ladislav
    V této práci je popsán podrobný manuál, jak se dají vytvářet animace pomocí dvou metod. A to pomocí 1. metody pomocí prezentace rozpadu vazeb nebo 2. pomocí aplikace Inventor Studio. Dále je zde popsán princip funkce ...
  • Využití počítačové grafiky v silnoproudé elektrotechnice 

    Bzduch, Pavel
    V této práci jsou popsány novinky v programu Autodesk Inventor Professional 2008. Popsány jsou také možnosti tvorby výkresové dokumentace v programu Autodesk Inventor. V druhé části práce jsou uvedeny základní informace o ...
  • Výpočet rozložení teplotního pole v asynchronním stroji 

    Formánek, Jakub
    Problematika této bakalárské práce se zabývá vytvorením 3D modelu reálného elektrického stroje v programu Autodesk Inventor a jeho následnou implementací do programu ANSYS Workbench, jehož software slouží k simulaci ...
  • Výpočet teplotních polí v asynchronních strojích 

    Horálek, Lukáš
    Problematika této bakalářské práce se zabývá termikou elektrických strojů. Konkrétně výpočtem teplotních polí pomocí metody konečných prvků a analytického výpočtu jedné části stroje pomocí náhradního tepelného obvodu. ...
  • Výroba kuželového ozubeného kola na univerzálni CNC frézce 

    Holeček, Aleš
    Tato práce se zabývá jak teoretickým popsáním problematiky kuželových ozubených kol, tak praktickým vytvořením 3D modelu zvoleného ozubeného kuželového kola a jeho NC obráběcího programu pro universální CNC obráběcí stroj ...
  • Výroba převodové skříně osobního automobilu metodou Fused Deposition Modeling 

    Štěrba, Ondřej
    Cílem bakalářské práce je tvorba virtuálního modelu převodové skříně osobního automobilu. Pro vytvoření jednotlivých dílů do finální sestavy byla použita převodová skříň z osobního automobilu Škoda Felicia. Konstrukce ...