Now showing items 1-9 of 9

 • Emulace technologického procesu 

  Dostál, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem modelu inverzního kyvadla a jeho řízení v prostředí Matlab/Simulink, převedením modelu a řídicího členu do jazyka ANSI C s využitím knihovny pro automatické generování kódu z Matlab/Simulink ...
 • Návrh a realizace demonstračního modelu "Inverzní kyvadlo" přizpůsobeného pro dlouhodobý autonomní provoz 

  Sukovatý, Adam
  Tato práce navazuje na bakalářskou práci zabývající se konstrukcí a výrobou inverzního kyvadla. Bylo provedeno odvození pohybových rovnic a následná identifikace parametrů vytvořeného modelu. Dalším krokem byla linearizace ...
 • Návrh a realizace laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo řízené setrvačníkem" 

  Novotný, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem výukového modelu inverzního kyvadla řízeného setrvačníkem, což je soustava nestabilního ramene s elektromotrem a reakčním kolem na svém konci. Moment motoru působící na setrvačník vyvolává i ...
 • Návrh konstrukce inverzního kyvadla 

  Kukla, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout konstrukci inverzního kyvadla a experimentálně ověřit jeho funkčnost. Návrh byl řešen softwarem MATLAB Simulink a ověření spočívalo v otočení kyvadla o 360°. V práci je popsáno funkční zařízení, ...
 • Návrh laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo" 

  Dušek, Jiří
  Záměrem této práce bylo sestavit matematický model laboratorního přípravku „Inverzní kyvadlo“, verifikovat ho a na základě toho vytvořit simulační model. Pro tento simulační model soustavy pak navrhnout způsob jeho řízení ...
 • Návrh řídicího systému dvoukolého mobilního robotu 

  Robenek, Vít
  Cílem této bakalářské práce je návrh řídicího systému dvoukolého mobilního robotu a následná realizace tohoto systému pomocí dostupných senzorických prostředků a platformy Single-Board RIO firmy National Instruments. V ...
 • Řízení inverzního kyvadla programovatelným automatem 

  Mitiska, Daniel
  Tato práce se zabývá návrhem inverzního kyvadla, tyčky balancující na pojízdném vozíčku. V první části je popsán návrh a realizace mechanické části úlohy, úskalí při navrhování a její konečné řešení. Druhou částí je navrhnutí ...
 • Řízení laboratorního modelu inverzního kyvadla 

  Zapletal, Vít
  Tato práce navazuje na bakalářskou práci Bradáč, M.: Konstrukce a výroba výukového modelu "Inverzní kyvadlo". Zabývá se analýzou závad a konstrukčních nedostatků inverzního kyvadla a následně jejich řešením. Déle text ...
 • Stabilizace inverzního kyvadla 

  Maralík, Marek
  Diplomová práce je věnována problematice uvedení kyvadla do vzpřímené polohy a jeho následné stabilizaci na reálné soustavě. Úvodní kapitola práce je věnována rešerši různých realizací inverzního kyvadla, využití principu ...