Now showing items 1-15 of 15

 • Ekonomické hodnocení projektu realizovaného soukromým investorem 

  Pospíšil, Přemek
  Předmětem bakalářské práce je zaměření na ekonomické hodnocení projektu realizovaného soukromým investorem. Teoretická část se zabývá charakteristikou soukromého sektoru a životního cyklu stavby. Následují ukazatele pro ...
 • Ekonomické posouzení projektu realizace studentských ubytovacích kapacit 

  Bedřich, Marek
  Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti studentské ubytovací kapacity, představující základní nástroj pro investiční rozhodování. Cílem práce je poskytnout kvalifikované technické, ekonomické a finanční informace ...
 • Financování investičního projektu založení nové provozovny 

  Oudová, Michaela
  Předkládaná diplomová práce se zabývá novým investičním projektem obchodní společnosti a návrhy na jeho financování. Práce vychází z teoretických poznatků a podrobné analýzy. Provedená analýza zobrazuje současnou situaci ...
 • Financování investičního projektu založení nové provozovny 

  Oudová, Michaela
  Předkládaná diplomová práce se zabývá novým investičním projektem obchodní společnosti a návrhy na jeho financování. Práce vychází z teoretických poznatků a podrobné analýzy. Provedená analýza zobrazuje současnou situaci ...
 • Hodnocení efektivnosti investičního projektu při respektování ekonomického rizika 

  Jiráský, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investičního projektu při respektování ekonomického rizika. Principem pro zpracování práce je charakteristika investičního projektu, analyzování a hodnocení efektivnosti ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Šilarová, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá investičním projektem, jehož předmětem je výstavba nové výrobní haly a nákup nových výrobních technologií. Práce se zaměřuje na charakteristiku jednotlivých částí studie proveditelnosti a detailní ...
 • Investiční projekt společnosti XY s. r. o. 

  Koubek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investičního projektu bytové výstavby v Brně. V práci se nejprve budu věnovat ekonomické evaluaci projektu a definováním podmínek projektu pro jeho akceptovatelnost a ...
 • Návrh a posouzení investičního projektu 

  Nováková, Veronika
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení investičního projektu. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán investiční projekt a investiční plán. Investiční plán je dále ...
 • Návrh a posouzení investičního projektu 

  Vodrážka, Vojtěch
  Diplomová práce analyzuje projekt investiční bytové výstavby a klade si za cíl posoudit realizovatelnost podnikatelského záměru. V úvodu teoretické části se zabývá charakteristikou investičních projektů a dále definuje ...
 • Posouzení efektivnosti a rizik projektu revitalizace výrobních prostor 

  Rusek, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení efektivnosti a rizik projektu revitalizace výrobních prostor. Předmětem zpracování diplomové práce je: charakteristika investičních projektů a jejich životní cyklus, obecné přístupy ...
 • Posouzení investičního záměru ve společnosti s obchodní činností 

  Jablonická, Lucie
  Cílem této diplomové práce je analýza finančních výkazů a výběr nejvhodnější varianty financování investičního záměru. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku investic, možnosti a zdroje financování a na problematiku ...
 • Softwarová podpora vyhodnocování investičních projektů 

  Pokorný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením softwarového nástroje pro podporu rozhodování při porovnávání úspěšnosti potenciálních investičních projektů. Nástroj je schopný vyhodnotit návratnost investice pomocí ...
 • Využití dotačních prostředků na realizaci stavebního projektu 

  Růžička, Jan
  Tato diplomová práce vymezuje problematiku přípravy a hodnocení investičních projektů financovaných za pomoci evropských dotačních zdrojů a na praktickém příkladu demonstruje využitelnost těchto zdrojů při realizaci ...
 • Využití komplexních SW produktů během přípravy a výstavby stavebního díla 

  Popílková, Kateřina
  Cílem diplomové práce je analýza stavu současných SW produktů používaných ve stavebnictví. Práce je podrobněji zaměřena na SW produkty pro podporu přípravy a realizace stavebních děl. Konkrétně jsou v práci řešeny softwary: ...
 • Využití softwarové podpory pro ekonomické hodnocení investičního projektu 

  Hortová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá ekonomickým zhodnocením případové studie výstavby Ekofarmy při využití softwarové podpory aplikací Crystal Ball a Pertmaster Project Risk. Práce charakterizuje základní vlastnosti investičního ...