Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza neshod výkovků 

  Novotný, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá vznikem a výskytem neshodných výkovků v procesu výroby zápustkového kování ve firmě MBNS Kovárna, s.r.o. Jejím cílem je důkladná analýza procesu výroby a zjištění faktorů působících na proces. ...
 • Metodika zabezpečování optimální přesnosti měření v souladu s metrologickou konfirmací 

  Frank, Petr
  Práce se zabývá problematikou vyjadřování a zabezpečování přesnosti měření. Toto téma zahrnuje komplexní analýzu procesu vyjadřování nejistoty měření, návrhu kalibračních intervalů a tvorbu konfirmačního systému. Základ ...
 • Náklady na nízkou jakost 

  Pavlíková, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na oblasti nákladů na neshodné výrobky v průmyslovém podniku. Cílem práce je systémový rozbor současného stavu dané problematiky a návrh na vytvoření systému sledování nákladů na nízkou ...
 • Návrh a zavedení systému sběru informací o spolehlivosti stroje 

  Kurowski, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému sběru informací o reklamacích strojů, zavedením tohoto systému a návrhem dalšího zpracování dat pro eliminaci nákladů na reklamace.
 • Návrh řízení výrobního procesu 

  Hala, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením a aplikací metodiky na zlepšování výrobního procesu. Jsou zde analyzovány procesy pro průchod zakázky podnikem a činnosti mistra, na jejichž základě byla vytvořena metodika pro ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti 

  Bubeníková, Petra
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav výrobního procesu firmy ALFA s.r.o. Moravská Třebová, podat vlastní návrhy pro zavedení štíhlé výroby k úspoře času, nákladů a posílení jakosti ve firmě a stanovit ...
 • Návrh uplatnění procesní ergonomie při navyšování produktivity práce 

  Zvolánková, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zvýšení produktivity práce na daných výrobních procesech podniku, který se zabývá polygrafickou výrobou. Analyzuje procesy na konkrétním pracovišti a navrhuje možná řešení zjištěných ...
 • Optimalizace toku materiálu v lisovně plastů 

  Čermák, Jaroslav
  Předmětem této diplomové práce je navrhnout na základě rozboru současného stavu zlepšení, vedoucí ke zkrácení dopravních nákladů materiálu a výlisků v rámci divize Lisovna plastů. V teoretické části jsou popsány charakteristiky ...
 • Posouzení rizik při provádění zatěžovacích zkoušek stavebních konstrukcí 

  Ešpandr, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou rizik při provádění zatěžovacích zkoušek stavebních konstrukcí. Práce se zaměřuje na vysvětlení některých pojmů z oblasti rizikologie, popis jednotlivých typů zatěžovacích zkoušek stavebních ...
 • Statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku 

  Raclavský, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku. V rámci této analýzy byly stanoveny dominantní rizikové ekonomické a finanční ukazatele pro konkrétní podnik a byl proveden popis vybraných ...
 • Statistická regulace procesů a snížení zmetkovitosti 

  Negrová, Stefania
  Cílem této diplomové práce je analýza zmetkovitosti konkrétního procesu pomocí nástrojů statistického řízení procesů a následný návrh vhodných opatření ke snížení zmetkovitosti. V práci je popsáno všech sedm základních ...
 • Statistické hodnocení výstupů kontrolního systému při výrobě požárních automobilů 

  Nikl, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výstupů kontrolního systému při výrobě požárních automobilů. V první části je zhodnocen kontrolní systém společnosti THT, s.r.o. Druhá, teoretická část, popisuje 7 základních ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Mayerbergová, Ilona
  Cílem této diplomové práce je pomocí principů štíhlé výroby zeštíhlit pracoviště montáž a eliminovat všechny formy plýtvání na tomto pracovišti. Součástí této práce je návrh optimálního uspořádání pracoviště z hlediska ...
 • Studie porovnání rizik pro podnikatelský subjekt z pohledu jakosti 

  Altmanová, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kvalitativních problémů výrobní firmy KLEIN-automotive s.r.o. u svých zákazníků. Následně navrhuje řešení pro zabezpečení kvality u konkrétního výrobku. Řešení zohledňuje nejnovější ...
 • Studie zlepšovacích návrhů ve strojírenské firmě 

  Miller, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá systémem zlepšovacích návrhů ve strojírenské firmě, působící na mezinárodním gastronomickém trhu. Po teoretickém nastínění zmíněné problematiky autor důkladně analyzuje současný stav ve firmě ...
 • Systém řízení podnikových zkušeben 

  Kosina, Jiří
  Diplomová práce popisuje a analyzuje současný systém rezervací zkušebních zařízení ve fir-mě Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ, o.z. divize ACS. Za pomoci metod Six Sigma je systém analyzován a jsou připraveny návrhy na ...