Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza nákladů na nízkou jakost ve vybraném výrobním podniku 

  Uherka, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů ve společnosti XYZ CZ s.r.o. a jejím cílem je snížení záručních nákladů a zvýšení kvality produktu. V úvodu jsou popsány základní systémy pro řízení kvality, ze kterých ...
 • Analýza neshod výkovků 

  Novotný, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá vznikem a výskytem neshodných výkovků v procesu výroby zápustkového kování ve firmě MBNS Kovárna, s.r.o. Jejím cílem je důkladná analýza procesu výroby a zjištění faktorů působících na proces. ...
 • Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci 

  Kosíková, Žaneta
  Předmětem bakalářské práce „Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci“ je popis a následná analýza zavedení inovace procesu ve vybrané firmě. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu inovace ...
 • Implementace štíhlé výroby ve výrobním provozu 

  Peterka, Zdeněk
  Předmětem této diplomové práce je praktická implementace prvků štíhlé výroby dle metodologie LEAN ve strojírenské společnosti zabývající se kusovou výrobou za účelem redukce plýtvání a zvýšení efektivity výroby. Na začátku ...
 • Leadership during Crisis: Threat Identifcation and Solution Proposal 

  Mazánek, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-12)
  Purpose of the article: In the current dynamic market environment, companies are vulnerable to many problems of different character, which could result into a real business crisis. The submitted study summarizes possible ...
 • Metodika zabezpečování optimální přesnosti měření v souladu s metrologickou konfirmací 

  Frank, Petr
  Práce se zabývá problematikou vyjadřování a zabezpečování přesnosti měření. Toto téma zahrnuje komplexní analýzu procesu vyjadřování nejistoty měření, návrhu kalibračních intervalů a tvorbu konfirmačního systému. Základ ...
 • Metody analýzy příčin a následků vad komponentů v montážním procesu 

  Nejeschleba, Martin
  Táto bakalárska práca sa venuje problematike analýz manažmentu kvality a ich použití v montážnom procese. Konkrétne sú to analýzy Ishikawa diagram, 8D report, 5 Prečo, Poka-Yoke a rôzne druhy analýz FMEA. Analýza FMEA ...
 • Náklady na nízkou jakost 

  Pavlíková, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na oblasti nákladů na neshodné výrobky v průmyslovém podniku. Cílem práce je systémový rozbor současného stavu dané problematiky a návrh na vytvoření systému sledování nákladů na nízkou ...
 • Návrh a zavedení systému sběru informací o spolehlivosti stroje 

  Kurowski, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému sběru informací o reklamacích strojů, zavedením tohoto systému a návrhem dalšího zpracování dat pro eliminaci nákladů na reklamace.
 • Návrh na snížení počtu neshod s využitím nástrojů kvality 

  Vondruška, Jiří
  Práce je zaměřena na snižování počtu neshod s využitím nástrojů kvality ve společnosti zabývající se barvením a zušlechťováním textilních materiálů. Cílem je návrh systému řízení neshod. Na základě analýzy současného způsobu ...
 • Návrh optimalizace procesů při implementaci integrovaného systému řízení 

  Moravcová, Gabriela
  Ve své diplomové práci se zaměřuji na možnost využití Ishikawa diagramu při analýze příčiny vzniku reklamací. První část je úvodem do problematiky, následující druhá část objasňuje proces od obdržení poptávky přes vývoj ...
 • Návrh plánování a řízení projektu v softwarové společnosti 

  Čtvrtlík, Miroslav
  Práce se zaměřuje na analýzu a optimalizaci procesů ve společnosti realizující softwarové projekty. Jejím cílem je nalezení nedostatků v procesu realizace individuálního požadavku zákazníka a provedení návrhu na zlepšení. ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Pohl, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh zlepšení procesního řízení ve vybraném stavebním podniku. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na teoretické pojmy. Další část obsahuje představení vybrané ...
 • Návrh řízení výrobního procesu 

  Hala, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením a aplikací metodiky na zlepšování výrobního procesu. Jsou zde analyzovány procesy pro průchod zakázky podnikem a činnosti mistra, na jejichž základě byla vytvořena metodika pro ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti 

  Bubeníková, Petra
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav výrobního procesu firmy ALFA s.r.o. Moravská Třebová, podat vlastní návrhy pro zavedení štíhlé výroby k úspoře času, nákladů a posílení jakosti ve firmě a stanovit ...
 • Návrh uplatnění procesní ergonomie při navyšování produktivity práce 

  Zvolánková, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zvýšení produktivity práce na daných výrobních procesech podniku, který se zabývá polygrafickou výrobou. Analyzuje procesy na konkrétním pracovišti a navrhuje možná řešení zjištěných ...
 • Optimalizace toku materiálu v lisovně plastů 

  Čermák, Jaroslav
  Předmětem této diplomové práce je navrhnout na základě rozboru současného stavu zlepšení, vedoucí ke zkrácení dopravních nákladů materiálu a výlisků v rámci divize Lisovna plastů. V teoretické části jsou popsány charakteristiky ...
 • Posouzení rizik při provádění zatěžovacích zkoušek stavebních konstrukcí 

  Ešpandr, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou rizik při provádění zatěžovacích zkoušek stavebních konstrukcí. Práce se zaměřuje na vysvětlení některých pojmů z oblasti rizikologie, popis jednotlivých typů zatěžovacích zkoušek stavebních ...
 • Průběh zakázky v podniku 

  Račková, Kateřina
  V této diplomové práci bude řešena problematika, která může nastat v průběhu zakázky ve společnosti MORAVSKOLESZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. V první části budou vysvětleny pojmy a metody týkající se této problematiky. V další části ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Matlasová, Monika
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky ve výrobním podniku, konkrétně ve Slévárně Kuřim, a.s., zabývající se výrobou odlitků. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. V praktické ...