Now showing items 1-20 of 29

 • Aplikace modelu Excelence v podniku 

  Vatalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení jakosti ve firmě Continental Barum s.r.o., která působí v oblasti výroby pneumatik. Po zhodnocení současného stavu je ve firmě aplikována metoda EFQM, která ukázala na nedostatky ...
 • Aplikace moderních metod řízení výroby 

  Žaloudek, Jan
  Předmětem této práce je aplikace moderních nástrojů řízení výroby ve vybraném podniku. Teoretická část se zaměřuje na problematiku systémů řízení jakosti a koncepci ISO. Praktická část je zaměřena na řízení výroby a využití ...
 • Hodnocení výkonnosti a kvality společnosti dle normy ISO 

  Marešová, Simona
  Diplomová práce se zaměřuje na systém řízení kvality ve vybrané společnosti a chce ukázat rozdíly mezi stávající normou ČSN EN ISO 9001:2008 a novou normou ČSN EN ISO 9001:2015. Diplomová práce analyzuje současný stav ...
 • Je nutný management kvality? 

  Pavlíček, Michal
  Úkolem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši na téma: „Je nutný management kvality?“ V práci jsou definovány pojmy jakost a řízení jakosti, což jsou dva základní pojmy pro tento velice obsáhlý a stále dynamicky ...
 • Lze dosahovat kvality bez ohledu na životní prostředí? 

  Stoy, Tomáš
  Tato práce je pojednáním o vztahu kvality a životního prostředí a jejich vzájemném ovlivňování. V první části je popsána jakost jako taková a jsou přiblíženy principy jejího dosahování. Je zde podrobněji rozebrán systém ...
 • Náklady na nízkou jakost 

  Pavlíková, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na oblasti nákladů na neshodné výrobky v průmyslovém podniku. Cílem práce je systémový rozbor současného stavu dané problematiky a návrh na vytvoření systému sledování nákladů na nízkou ...
 • Nástroje jakosti pro hodnocení tlakově litých odlitků z Al slitin 

  Rozman, Jiří
  Cílem této diplomové práce je na praktickém příkladu, s využitím systému jakosti, popsat stávající stav vstupní kontroly odlitků ve společnosti Tribotec spol. s.r.o. a výstupní kontroly dodavatelů odlitků této společnosti ...
 • Návrh na sloučení norem ISO 9001:2000 dvou závodů firmy 

  Skřehot, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na nalezení optimálních postupů dvou různě prováděných systémů ISO 9001:2000 společnosti KVS EKODIVIZE a.s. Cílem práce je sjednocení těchto postupů s ekonomickým vyhodnocením nákladů spojených ...
 • Návrh na snížení nákladů na jakost výrobků v Tafonco a.s. 

  Kuchař, Roman
  Diplomová práce směřuje do oblasti řízení jakosti ve strojírenském podniku. Na základě podrobné analýzy současné situace identifikuje kritická místa zkoumané oblasti. Práce se podrobně zabývá modelem PAF, který je i předmětem ...
 • Návrh na snížení počtu neshod s využitím nástrojů kvality 

  Vondruška, Jiří
  Práce je zaměřena na snižování počtu neshod s využitím nástrojů kvality ve společnosti zabývající se barvením a zušlechťováním textilních materiálů. Cílem je návrh systému řízení neshod. Na základě analýzy současného způsobu ...
 • Návrh na zlepšení řízení jakosti 

  Holubová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu řízení jakosti ve společnosti LABARA, s.r.o. Je zde popsána metodika jakosti obecně a v souvislosti se spokojeností zákazníků, která je předmětem teoretické části této práce. Praktická ...
 • Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků se zákaznickým centrem 

  Dvořák, Milan
  Diplomová práce se zabývá spokojeností zákazníků se zákaznickým centrem společnosti Zebra Technologies. Na základě provedené analýzy současného stavu je vyselektováno kritické místo, které je možné řešit dostupnými zdroji. ...
 • Návrh optimalizace procesů při implementaci integrovaného systému řízení 

  Moravcová, Gabriela
  Ve své diplomové práci se zaměřuji na možnost využití Ishikawa diagramu při analýze příčiny vzniku reklamací. První část je úvodem do problematiky, následující druhá část objasňuje proces od obdržení poptávky přes vývoj ...
 • Návrh systému identifikace a měření nákladů na jakost ve firmě 

  Hlavsová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá problematikou identifikace a měření nákladů na jakost ve firmě Adient Czech Republic k. s. V teoretické části jsou uvedeny teoretické poznatky potřebné k porozumění dané problematiky. V praktické ...
 • Návrh vylepšení procesů jakosti omezovače dveří pro Škodu Yeti 

  Spěváček, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na jakost výrobku omezovač dveří pro automobil Škoda Yeti, který je vyráběn ve společnosti Edscha Bohemia s.r.o.. Nejprve je popsána společnost Edscha Bohemia a dále samotný výrobek.Druhá ...
 • Návrh využití systému řízení jakosti pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

  Janok, Jakub
  Obsahem diplomové práce je problematika systémů řízení jakosti a tyto dává do vzájemné souvislosti s konkurenceschopností firmy, resp. s vlivem jejich zavedení na zvýšení konkurenceschopnosti. V současné době je jedním z ...
 • Návrh výrobního procesu se zaměřením na eliminaci nadbytečných kontrolních činností 

  Raiskupová, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá návrhem na změnu výrobního procesu se zaměřením na eliminaci nadbytečných kontrolních činností. V první části práce jsou představeny možné teoretické přístupy, na které navazuje seznámení se s ...
 • Podnikatelský záměr-zlepšení řízení jakosti ve firmě Teva Czech Industries s.r.o. 

  Sobotík, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na řízení jakosti ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Analyzuje současnou situaci a problémy v této oblasti, pomocí kterých následně navrhuje zlepšení vedoucí ke zvýšení jakosti, sníţení ...
 • Postup zavedení výrobního procesu v respektování normy ISO 

  Hajkrová, Romana
  Cílem mé diplomové práce je popis implementace procesů výroby do stávající infrastruktury v respektování normy ISO 9001:2001 ve společnosti ABC s.r.o. Ve své práci analyzuji stávající strukturu a popisuji teoretická ...
 • Příprava pro atestaci procesů životního cyklu informačního systému WIN-X 

  Šmíd, Tomáš
  Bakalářská práce „Příprava pro atestaci procesů životního cyklu informačního systému WIN-X“ se zabývá problematikou jakosti a její certifikace. Teoretická část popisuje způsoby měření jakosti a metodik k tomu určených. ...