Now showing items 1-20 of 22

 • Aplikace pro tvůrčí psaní 

  Magdolen, Patrik
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace, která má za úkol umožnit uživateli pohodlné psaní prózy a nabídnout užitečné funkce jako zpráva kapitol, postav a poznámek. Dokáže automaticky rozpoznat ...
 • Automatizovaná analýza WWW stránek 

  Vaňků, Nikita
  Cílem této práce je vytvoření aplikace na analýzu WWW stránek. K implementaci aplikace byl zvolen jazyk Java, konkrétně framework JavaFX s použitím grafové databáze OrientDB. Vytvořená aplikace dokáže procházet WWW domény ...
 • Demonstrační program konstrukce LL tabulky 

  Choleva, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou implementací výukové aplikace pro konstrukci LL tabulky na bázi zadané gramatiky. Tato tabulka je využívaná prediktivním syntaktickým analyzátorem. Součástí této aplikace je i ukázka ...
 • Detekce pohybujících se objektů ve videu 

  Hanek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá knihovnou OpenCV a jejími metodami. Vytvořená aplikace je schopna detekovat pohybující se objekty ve videu ze statické kamery za pomocí metod pro odečítání pozadí obrazu. Tuto aplikaci je ...
 • Emulátor koncových prvků inteligentní domácnosti 

  Šutovský, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace emulující koncové prvky systému inteligentní domácnosti, které slouží k měření veličin a interakci se spínači. Aplikace disponuje komplexním grafickým uživatelským ...
 • Experimentální ověření přenosových vlastností bezdrátových technologií IEEE 802.11ac/ad 

  Jošťák, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá experimentálnym overením prenosových vlastností be- zdrôtových technológií, so zameraním sa na vysokorýchlostné prenosy. Pre meranie boli vybrané štandardy IEEE 802.11ac/ad. V teoretickej ...
 • Experimentální softwarový hudební nástroj řízený barvou světla 

  Liska, Matej
  Bakalárska práca zahŕňa teoretické podklady pre realizáciu experimentálneho zvukového softvérového nástroja riadeného farbou svetla. Približuje poznatky z problematiky zvukového a svetlého vlnenia a spracovania farieb. ...
 • Grafické uživatelské prostředí v JavaFX 

  Fusek, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření jednoduchého výpočetního systému. V první části bude zpracována rešerše týkající se porovnání RIA platforem, jejímž výsledkem je analýza výhod a nevýhod jednotlivých platforem. Z ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro generátor paketů 

  Chromčák, Michal
  Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na rychlost veškerých hardwarových a softwarových komponent se nalézají řešení, která principiálně mohou dosahovat přijatelnějších parametrů, než řešení běžně známá. Jedním z nich ...
 • Implementace interpretu jazyka pro matematické výpočty 

  Kobelka, Martin
  Cílem práce je navrhnout nový programovací jazyk, který umožňuje efektivní zápis  matematických výpočtů, implementovat demonstrační interpret zpracovávající vhodně zvolenou podmnožinu tohoto jazyka a navrhnout pro něj ...
 • Manažer hesel s architekturou klient-server 

  Myška, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá implementací manažeru hesel s architekturou klient-server. Základem práce je návrh uživatelského rozhraní klientské části, používaných klíčů, vzdálených metod, serveru a jeho databáze, výběr ...
 • Modelování elastických a neelastických kolizí 

  Jurčík, Michal
  Diplomová práce se zabývá kolizemi nákladních vozíků uvnitř prostředí logistického distribučního skladu. Cílem práce je vyhnutí se případným kolizím, které mohou mezi těmito vozíky nastat. V první kapitole jsou podrobně ...
 • Modelování na základně dat z archiválií 

  Mikan, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace GUI aplikace, která má za úkol prezentovat dostupná data z archiválií, přiřadit těmto datům role a následně nad těmito daty vygenerovat vybraný sociální model. Nejprve ...
 • Modelování na základně dat z archiválií 

  Wawreczka, Vojtěch
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která zpracovává výsledky programu pro tvorbu genealogických modelů ze záznamů matrik a umožňuje uživateli tato data upravovat a vytvářet pomocí nich sociální modely. Aplikace je ...
 • Nástroj pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi 

  Neužil, Antonín
  Tato práce pojednává o vývoji a použití grafického editoru objektově orientovaných Petriho sítích implementovaných v jazyce PNtalk. Nejprve jsou zde popsány Petriho sítě rozšiřující se s postupem času. Navazuje na ně popis ...
 • Platforma pro subjektivní hodnocení video sekvencí 

  Srnec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá subjektivním hodnocením kvality videosekvencí. V první kapitole jsou obecně popsány použité moderní kodeky H.264, H.265, VP8 a VP9. V další části se rozebírají čtyři metody pro subjektivní ...
 • Sledování lidské postavy ve videosekvenci 

  Plačko, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou detekcie ľudskej postavy a sledovania gest vo videosekvencii. Po obecnom popise spracovania videosekcencie sú bližšie popísané metódy detekcie ľudskej postavy reprezentované významnými ...
 • Systém pro sledování využití mobilních aplikací 

  Nevřela, Marek
  Diplomová práce popisuje vývoj systému pro sledování používání mobilních aplikací na platformě Android. Cílem je vytvořit systém, který automatizovaně sbírá data v pozadí mobilních aplikací a je schopen je analyzovat. Práce ...
 • Tvorba e-learningové aplikace pro kurz Angličtina pro IT 

  Hotový, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit program, který bude sloužit jako výukový doplněk pro kurz Angličtina pro Informační Technologie. Práce nejdříve zkoumá existující aplikace, které jsou vytvářenému programu podobné ...
 • Vyhledávač optimální cesty městské hromadné dopravy s architekturou klient-server 

  Brát, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem programu s architekturou klient-server pro hledání cesty v sítích městské hromadné dopravy. V rámci teoretického úvodu je popsán problém obchodního cestujícího a jsou zmíněny metody jeho ...