Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza výkonnosti procesu 

  Vintrlík, Jan
  Předložená diplomová práce s názvem „Analýza výkonnosti procesu“ se zabývá problematikou identifikací příčin zvyšující cenu a snižující jakost produktů, jejich minimalizací, případně úplným odstraněním. Dále se bude zabývat ...
 • Aplikace KAIZEN 

  Brhlík, David
  Cílem této práce je zavést metodu Kaizen do výrobního procesu a do budoucna tak minimalizovat zmetkovitost výrobků a zároveň získat přesný číselný údaj a zaručit kvalitu daných produktů. Zavedení této metody povede k ...
 • Implementace metody 5S ve výrobním podniku 

  Čechová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá implementací metody 5S v podniku zaměřeném na výrobu a zpracování skelného vlákna. Teoretická část vysvětluje základní principy filozofie Kaizen. V praktické části je navržena a dále implementována ...
 • Návrh řízení výroby v rámci LEAN production (Štíhlá výroba) 

  Machala, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o teoretických principech štíhlé výroby a následně o jejím úspěš-ném zavádění do dvou reálných firem a jejich vzájemném porovnání. Na začátku práce je provedena rešerše problematiky, shrnutí ...
 • Návrh štíhlé výroby a její implementace do podmínek provozu při uplatnění digitalizace 

  Šmíd, Václav
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh štíhlé výroby a její implementaci za pomocí digitalizace v podniku Fatra, a.s. Napajedla. Dílčím cílem práce je analýza funkcí, výhod a významu systému MES ve společnosti. Nejprve bude ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů ICT k zajištění jakosti 

  Shchochenko, Anastasiia
  Předmětem této diplomové práce je návrh zavedení produktu ICT do útvaru logistiky v podniku, která používá principy štíhlé výroby. Analyzuji současný stav a popisuji produkty ICT pro logistiku s ohledem na štíhlou výrobu. ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti 

  Bubeníková, Petra
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav výrobního procesu firmy ALFA s.r.o. Moravská Třebová, podat vlastní návrhy pro zavedení štíhlé výroby k úspoře času, nákladů a posílení jakosti ve firmě a stanovit ...
 • Návrh štíhlého výrobního procesu se zaměřením na realizaci výrobního layoutu 

  Novák, David
  Tato diplomová práce za zabývá návrhem štíhlého výrobního procesu s hlavním zaměřením na úpravu výrobního layoutu linky pro výrobu tepelných čerpadel, ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. V úvodní části práce ...
 • Optimalizace činností techniků specialistů při zavádění pilíře PM WCM 

  Živěla, Roman
  Diplomová práce se zabývá stanovením podmínek a návrhem příslušných nástrojů systému World Class Manufacturing (WCM) zejména jeho pilíře Profesionální údržby (PM) tak, aby pomocí následné analýzy mohlo být odstraněno všechno ...
 • Optimalizace materiálového toku a uspořádání pracoviště ve spol. ABB s. r. o. 

  Marešová, Petra
  Diplomová práce se zabývá analýzou materiálového toku a pracoviště ve společnosti ABB s.r.o. Na základě Sankeyova diagramu a procesní analýzy jsou vytvořeny návrhy na zlepšení dosavadních činností ve společnosti tak, aby ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve společnosti ADC Czech Republic s.r.o 

  Cháma, Jakub
  Diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve společnosti ADC Czech Republic s.r.o. Předně je využíváno metodiky řízení Lean Six sigma. První část je zpracována formou literární studie, kde jsou popsány ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve vybraném podniku 

  Kubíček, František
  Primárním zaměřením této diplomové práce je optimalizace výrobního procesu ve vybrané společnosti. Teoretická část práce je výsledkem literární rešerše problematiky Lean Six Sigma, kterou vybraná společnost předně využívá. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sedlák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení konkurenčního postavení podniku pomocí optimalizace a reorganizace výroby ve společnosti ACO Industries k.s. Práce se zabývá také podpůrnými nástroji pro reorganizaci a ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace 

  Hanuška, Tomáš
  Bakalářská práce na téma principy štíhlé výroby a jejich implementace pojednává o právě probíhajících změnách v montáži ve firmě ABB s.r.o. PGHV Brno – Slatina. Na základě zmapování toku materiálů a pohybu zaměstnanců na ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC 

  Khol, Lubomír
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stavu konkrétní současné výroby hadicových spon v podniku NORMA Czech s.r.o. Hustopeče u Brna. Z následné analýzy stavu na konkrétním výrobním úseku byla navržena nová alternativní ...
 • Racionalizace operativního plánování ve výrobě 

  Jansa, Slavomír
  Cílem této bakalářské práce je představit návrh úsporných opatření, která povedou ke snížení plýtvání v průmyslovém podniku v souladu s konceptem štíhlé výroby. V první části je zpracován přehled metodik lean production a ...
 • Studie efektivnosti využití vybraného stroje v provozu 

  Khachatryan, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání efektivnosti využití vybraného stroje ve společnosti HARTMANN – RICO a návrhy na její zvýšení pomocí metod štíhlé výroby. V úvodní části je charakterizován popis podnikání ...
 • Studie koncepce štíhlé výroby s produkty informačních technologií 

  Shchochenko, Anastasiia
  Předmětem této bakalářské práce je porovnaní principů využiti štíhlé výroby v USA, Japonsku a Ukrajině a porovnaní softwarů pro štíhlou výrobu v těchto zemích. Popisuji výrobní proces, zavedení štíhlé výroby v Japonsku a ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybraném úseku firmy 

  Švásta, Petr
  Tato práce se zabývá operativním řízením výroby ve vybraném úseku firmy. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy štíhlá výroba, Toyota Production System, Kaizen, produktivita a pojmy související. Úvod praktické části ...
 • Studie výrobních procesů ve středně velké strojírenské firmě 

  Sušilová, Petra
  Bakalářská práce je návrhem na zlepšení výrobních procesů ve stávajících výrobních podmínkách, detailní rozbor a vyhodnocení stěžejního problému. Teoretická část shrnuje za pomoci dostupné literatury základní informace o ...