Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza nákladů na výstavbu rodinného domu stavěného svépomocí a s generálním dodavatelem 

  Roudná, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na kalkulaci finančních nákladů vznikajících při výstavbě, což je v současné době velmi aktuální téma. Reálné platy se stále snižují, a tak se malý investoři stále více zamýšlejí nad každou ...
 • Efektivní řízení nákladů v podniku 

  Pavelcová Krejčová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku efektivního řízení nákladů. Podrobně pojednává o členění nákladů a představuje hlavní nástroj jejich řízení – kalkulace. V první části práce jsou obsaženy teoretické poznatky, ...
 • Facility management - vliv nákladů na cenu jednotlivých služeb 

  Nováček, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast facility managementu a jeho postavení v komerčních firmách co by nástroj pro podporu hlavních výrobních činností. Analytická část práce je zaměřená na zkoumání způsobu kalkulací nákladů ...
 • Kalkulace ceny obrátkového materiálu 

  Černý, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce, Kalkulace ceny obrátkového materiálu, je provést analýzu nákladů na obrátkový materiál. Tato práce řeší varianty, zda je daný obrátkový materiál, konkrétně lešení, výhodnější vlastnit nebo si ...
 • Kalkulace nákladů ve firmě ABC, s.r.o. 

  Dudek, Miroslav
  Záměrem diplomové práce je vytvoření kalkulačního vzorce pro společnost ABC, s. r. o., která se převážně zabývá rekonstrukcí a výstavbou sportovních hřišť. Kalkulace zviditelňuje všechny náklady související s realizací ...
 • Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

  Kubeš, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu aktuálního stavu kalkulací a kalkulačního systému ve společnosti, která je základem pro nalezení problémových míst a navržení způsobů jejich odstranění. Úvodní část obsahuje seznámení ...
 • Kalkulační techniky a metody a jejich užití ve stavebnictví 

  Dolečková, Drahoslava
  Cílem diplomové práce je seznámení se s problematikou týkající se tvorby cenové kalkulace ve stavebnictví. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé druhy kalkulací, kalkulační vzorec a s tím související postupy. Praktická ...
 • Mzdy a ceny ve stavebnictví 

  Massabni, Raghid
  Cílem mé diplomové práce s názvem Mzdy a ceny ve stavebnictví je představit způsoby odměňování, druhy mezd a postup výpočtu, a také představit druhy a formy cen i postupy při tvorbě ceny stavebního díla. Diplomová práce ...
 • Návrh kalkulace nákladů vybraného produktu výrobkového portfolia 

  Letková, Nina
  Bakalárska práca sa zameriava na tvorbu nového kalkulačného systému pre hlavný produkt výrobkového portfólia. Obsahuje analýzu súčasného stavu tvorby kalkulačného systému pre hlavný výrobný produkt a návrh nového spôsobu ...
 • Návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku 

  Žundálek, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku v brněnském odštěpném závodě Siemens s.r.o. Dále bude pojednávat o aktuálním kalkulačním systému firmy a následnému vytvoření nového ...
 • Návrh soustavy kalkulací pro vybraný výrobní subjekt 

  Vaňous, Petr
  Bakalářská práce pojednává o stávajícím kalkulačním systému firmy a snaží se vymyslet novou metodiku kalkulačního systému, který bude rozpočtovat náklady tak, aby jednak vystihovaly jejich nákladovost a zároveň byly ...
 • Postup realizace zavedení informačního systému pro společnost ABC a.s. 

  Pálka, Ladislav
  Cílem této diplomové práce je vytvořit konkrétní postup realizace zavedení informačního systému pro společnost ABC a.s. Tento postup vznikne na základě analýzy stávajícího stavu informačních systémů společnosti. Rozsah ...
 • Postup zavedení výrobního procesu v respektování normy ISO 

  Hajkrová, Romana
  Cílem mé diplomové práce je popis implementace procesů výroby do stávající infrastruktury v respektování normy ISO 9001:2001 ve společnosti ABC s.r.o. Ve své práci analyzuji stávající strukturu a popisuji teoretická ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Babička, Kevin
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením nákladů v podniku. Jejím cílem je představit efektivní systém řízení nákladů v podniku a na základě analýzy nákladů a řízení nákladů, následně navrhnout dílčí opatření vedoucí ke ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Havlová, Petra
  Cílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat současný stav řízení nákladů a navrhnout opatření pro zlepšení stavu. Teoretická část je věnována klasifikaci nákladů, kalkulacím a nástrojům pro řízení nákladů. Praktická část ...
 • Studie kalkulačního systému v inženýrské organizaci 

  Műller, Tomáš
  Cílem diplomové práce je analýza a návrh zlepšení stávající metodiky kalkulace na zakázky v inženýrské organizaci. Teoretické část práce je věnována vysvětlení pojmů nákladové druhy, členění nákladů dále obsahuje přehled ...