Now showing items 1-17 of 17

 • Energetické zásobování areálu Technická 2 

  Buráň, Petr
  Tato diplomová práce s názvem „Energetické zásobování areálu Technická 2“ je rozdělena do více částí. Na začátku práce se seznámíme s pojmem kombinované výroby elektřiny a tepla a také s principem fotovoltaické výroby ...
 • Experimentální ověření kogeneračního systému na bázi plynové mikroturbíny 

  Buřil, Lukáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je problematika integrace plynové mikroturbíny do prádelenského provozu. Tato integrace spočívá ve využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny pro přímé sušení prádla a ohřev vody v ...
 • Hodnocení kogeneračních systémů u jednotek EVO 

  Chýlek, Martin
  Smyslem této bakalářské práce je seznámení se s legislativou hodnocení KVET a objevení jejích problematických bodů. Dalším cílem je vytvoření obecného modelu spalovny a aplikace výpočtu uvedeného v legislativě na různé ...
 • Kogenerace 

  Krčálová, Petra
  Bakalářská práce na téma Kogenerace se zabývá návrhem kogenerační jednotky pro konkrétní objekt. V první části práce je teoretický úvod o významu kogenerace, čím je výhodná či nevýhodná, možnosti využití a popisu technologií ...
 • Kogenerace v jednotkách pro termické zpracování biomasy a odpadů 

  Uhmann, Petr
  Diplomová práce se zabývá kogenerací v jednotkách pro termické zpracování biomasy a odpadů. Teoretická část se zabývá popisem biomasy a odpadů a jejich energetickým využitím, kogenerací a výpočtovými modely parních turbín. ...
 • Kogenerační jednotka 

  Ptáček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá zásobováním tepelné a elektrické energie malého rodinného domu, spalujícího zemní plyn. První část je obecná, věnována kogenerační technologii, nejvíce však kogenerační jednotce na bázi spalovacího ...
 • Kogenerační jednotky pro domácí využití 

  Paděra, Jiří
  Tématem této diplomové práce je zpracovat přehled kogeneračních jednotek pro domácí použití. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je uvedený přehled vhodných kogeneračních jednotek. Druhá část práce pojednává o ...
 • Kogenerační jednotky pro rodinné domy 

  Pekárek, Michal
  Hlavním cílem této bakalářská práce je základní návrh kogenerační jednotky pro rodinný dům. Práce je rozdělena na 3 části. V první části je přehled vhodných kogeneračních jednotek. U každé technologie je krátký popis a ...
 • Návrh tepelného okruhu teplárny s kogenerační jednotkou 1600kWe 

  Buřil, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je navržení tepelného okruhu teplárny, která využívá odpadní teplo z kogenerační jednotky o výkonu 1600 kWe, přičemž elektrický výkon z kogenerační jednotky je zvýšen o elektrickou energii ...
 • Optimalizace dodávky elektřiny, tepla a chladu pro servisní budovu 

  Komárek, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou optimalizace dodávky elektřiny, tepla a chladu pro danou servisní budovu a obsahuje profily konzumace elektřiny, tepla a chladu zkoumaného objektu. Hlavní záměr je přitom kladen na ...
 • Optimalizace energetického zásobování FSI - areál Technická 2 

  Fortelný, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je optimalizace energetického zásobování FSI – Technická 2, Brno. Optimalizace zásobování tématicky navazuje na diplomovou práci Ing. Jana Kučery. Práce je rozčleněna do několika částí. Jedna ...
 • Posouzení možností snížení energetické náročnosti výrobního areálu 

  Křesťan, Jan
  Tato diplomová práce navrhuje opatření ke snížení spotřeby energií ve výrobním podniku firmy Fritzmeier s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je na základě dat z energetického auditu proveden rozbor spotřeby ...
 • Řízení systému pro využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny 

  Kijanica, Michael
  Bakalářská práce se zabývá řízením kogeneračního systému pro využití odpadnío tepla z plynové mikroturbíny. Tento komplexní kogenerační systém vznikl v Laboratoři energeticky náročných procesů NETME Centre a jeho hlavním ...
 • Teplárna se spalovací turbínou o výkonu 100 MW 

  Vacek, Jiří
  Cílem této diplomové práce je popsat funkci spalovací turbíny LMS 100 jako víceúčelového zařízení jednak jako záložního zdroje pro případ black-outu, jednak z hlediska energetického využití a ekonomičnosti pro teplárenský provoz.
 • Výtopna Mydlovary 

  Víšková, Jaroslava
  Tématem této bakalářské práce je „Výtopna Mydlovary“. Především řešení optimalizace jejího provozu a řazení zdrojů s přihlédnutím k finanční racionalizaci. Hlavní důraz je kladen na provoz kogenerační jednotky TEDOM Quanto ...
 • X Kogenerace s využitím palivových článků 

  Hrbáček, Lukáš
  Cílem této práce je představit palivové články jako efektivní kogenerační zdroj. A srovnat jej s běžně využívanými kogeneračními jednotkami se spalovacími motory. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první je úvod do otázky ...
 • Zvyšování elektrické účinnosti kogeneračních jednotek 

  Pokorný, Vojtěch
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech zvyšování elektrické účinnosti kogenerační jednotky se spalovacím motorem o výkonu 800 kWe. Posouzeno je zapojení jednotky s parní turbínou, parním motorem a ORC turbínou z ...