Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza produkce obecního odpadu 

  Švarc, Vít
  Práce popisuje současný stav odpadového hospodářství České republiky a problematiku produkce různých skupin odpadů. Využity jsou reálné údaje o produkci a složení odpadových toků v obci Jihlava. Práce dále hodnotí vliv ...
 • Analýza separovaných složek komunálních odpadů ve vztahu k oběhovému hospodářství 

  Plánková, Tereza
  Bakalářská práce rozebírá současný stav odpadového hospodářství a představuje legislativu týkající se aktuálního stavu a změn v nakládání s odpadem. Zákaz skládkování dále využitelného odpadu od roku 2024 a vytyčené ...
 • Analýza složení komunálních odpadů, jejich původu a určení potenciálu pro změny 

  Kučera, David
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou produkce a složení odpadu v domácnostech. Je zde představena legislativa vztahující se k českému odpadovému hospodářství, komunální odpady a způsoby jejich zpracování. Další ...
 • Efektivní způsoby úpravy odpadů 

  Harnová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je popis českého komunálního odpadovému hospodářství a technicko-ekonomické posouzení systému sběru komunálních odpadů a provozu třídící linky. Značná část práce je věnována popisu možností ...
 • Energetické využití komunálního odpadu 

  Procházka, Jaroslav
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu zařízení využívajícího kalorického obsahu komunálního odpad jeho spalováním. Návrh technologie spočívá v sestavení dílčích částí spalovny a základního výpočtu jednotlivých aparátů. ...
 • Energetické využití komunálního odpadu v ČR 

  Rajkovič, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na energetické využití komunálního v České republice. Popisuje produkci komunálního odpadu v ČR, vliv složení odpadu na spalovací proces a princip technologie spalování. Největší pozornost ...
 • Energetické využití odpadů 

  Lachman, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu. V první části je zhodnocen komunální odpad jako palivo, rozebrán vliv obsahu jednotlivých frakcí na jeho celkové vlastnosti, převážně výhřevnost, a ...
 • Experimentální reaktory pro spalování biomasy a komunálního odpadu 

  Bialožyt, Michal
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerži v oblasti experimentálních reaktorů pro výzkum spalovacího procesu. Především se zaměřením na reaktory s pevným roštem pro alternativní paliva, jako je biomasa a komunální ...
 • Odhad složení komunálních odpadů z pohledu obalů 

  Doležalová, Adéla
  Předložená diplomová práce se zabývá odhadem zastoupení materiálově využitelných složek v komunálních odpadech se zaměřením na obaly. Odhad je proveden na základě analýzy finančního vydání za jednotlivé produkty s pomocí ...
 • Potenciál termického využití odpadu v ČR 

  Studený, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá potenciálem energetického využití odpadu v ČR. První část se zabývá současnými způsoby nakládání s odpadem. V práci jsou shrnuty popisy jednotlivých metod a jejich klady a zápory. Další část se ...
 • Regionální charakteristiky komunálního odpadu 

  Švarc, Vít
  Práce popisuje současný stav odpadového hospodářství České republiky a hodnotí vliv drobných podniků na produkci komunálního odpadu v jednotlivých českých regionech. Hlavním cílem práce je vytvoření modelu produkce komunálních ...
 • Složení komunálních odpadů 

  Straka, David
  Tato bakalářská práce se zabývá složením komunálního a směsného komunálního odpadu. Úvod rešeršní části práce se věnuje rozboru složení a vlastnostem odpadu. V další části je odpad považován jako palivo a je porovnán s ...
 • Výroba obnovitelné energie z odpadů 

  Strapko, Tibor
  Diplomová práce se zabývá tematikou výroby obnovitelné energie z odpadů. Odpad je velmi heterogenní směs a skládá se z velkého množstva látek s odlišným původem. Tento může být buď fosilní, nebo biogenní. Právě látky ...