Now showing items 1-20 of 34

 • Anonymní komunikace v prostředí Internetu 

  Pajtinová, Mária
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti, jak lze anonymně komunikovat přes Internet. Jsou zde popsány anonymizační programy TOR, JAP, I2P a CyberGhost, které umožňují uživateli ukrýt svou identitu za jinou IP adresu. ...
 • Generování grafů v DIAdemu z LabVIEW 

  Kučera, Karel
  Cílem této práce je vytvoření programu který bude vytvářet a ukládat grafy pomocí programu DIAdem. Program je rozdělen do dvou částí kdy jedna se nachází v prostředí LabVIEW a druhá jako script v jazyce VBS. Výsledné řešení ...
 • Hodnocení komunikace se zahraničními zákazníky firmy TEMPISH s.r.o. s možnými návrhy na zlepšení 

  Kráčmarová, Hana
  Předmětem této diplomové práce je komunikace se zahraničními zákazníky ve firmě TEMPISH s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části, které na sebe navazují a doplňují se. První část obsahuje teoretická východiska a druhá jejich ...
 • Interní komunikace ve vybrané společnosti 

  Králová, Pavla
  Diplomová práce se zaměřuje na interní komunikaci ve vybrané společnosti. Zabývá se komunikací, členy v komunikaci a stresem. Analyzuje interní komunikaci ve vybrané společnosti prostřednictvím pozorování a dotazníkového ...
 • Komunikace v budování technické infrastruktury pro rozvoj regionů 

  Řeháková, Adéla
  Diplomová práce „Komunikace v budování technické infrastruktury pro rozvoj regionů“ se zabývá komunikací vedení obce s občany, stavem technické infrastruktury v obcích a rozvojem regionů. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Komunikační strategie firmy TVT EURO-okna s.r.o. 

  Havlíková, Ladislava
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro firmu TVT EURO-okna s.r.o. Práce je zaměřena na analýzu současné marketingové komunikace a návrh nové komunikační strategie pro tuto firmu.
 • Komunikační strategie pro firmu Goldpress, s.r.o 

  Masaříková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace. Práce je zaměřena na analýzu současné marketingové komunikace a návrh nové komunikační strategie pro firmu Goldpress, s.r.o., podnikající v oblasti polygrafie.
 • Marketingová komunikace společnosti 

  Škodová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá používanými formami marketingové komunikace vybrané společnosti. Součástí práce je dotazníkové šetření mezi skupinou zákazníků z vinařského oboru, kde jsou zjištěny možné problémy v této ...
 • Marketingová komunikace vybrané společnosti 

  Grecová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem tradičního českého podniku Šohaj služby s.r.o. Tato práce je rozdělená na dvě základní části – teoretická a praktická. Teoretická část je zaměřena na základní literaturu týkající ...
 • Marketingový plán personálního informačního systému Kompas2 

  Gultová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu personálního informačního systému Kompas2, který je vyroben a distribuován společností PC HELP, a.s. V teoretické části se zároveň zabývá mapováním moderních ...
 • Marketingový výzkum 

  Vidlička, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na nedostatky v používání marketingových nástrojů a reklamních komunikačních kanálů v oblasti poskytování služeb. Práce blíže specifikuje problematiku využití marketingových nástrojů v dané ...
 • Nástroje managementu kvality 

  Matoušek, David
  Cílem této bakalářské práce je rešeršně popsat průběh manažerského plánování a zlepšování kvality. Práce začíná popsáním základních pojmů týkajících se tématu a jejich rozvedení. Dále pokračuje fází plánování kvality, kde ...
 • Návrh interní komunikace pro Tribun EU s.r.o. 

  Nejezchlebová, Marie
  Tato práce se zabývá návrhem interní komunikace ve společnosti Tribun EU s. r.o. Je rozdělena na dvě části. V první teoretické části jsou popsány metody a průběh komunikace ve společnosti. Druhá část je zaměřena na hodnocení ...
 • Návrh komunikačního mixu 

  Macháňová, Hana
  Bakalářská práce se bude věnovat komunikačnímu mixu ve firmě Unimal Color ve Valašském Meziříčí. Cílem je navrhnout nové a levné způsoby komunikace se zákazníkem. Tyto nové způsoby komunikace by měly vést ke zlepšení pozice ...
 • Návrh komunikačního mixu pro zahradnickou firmu Ivo Řeřucha 

  Killich, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je po analýze zlepšení komunikačního mixu v zahradnické firmě Ivo Řeřucha. Teoretická část vysvětlí základní pojmy související s touto problematikou, analytická část seznámí s firmou a jejím ...
 • Návrh komunikačního plánu pro D.S. Leasing, a. s. 

  Weiterová, Jana
  Bakalářská práce pojednává o komunikačním plánu firmy D. S. Leasing, a. s. Popisuje současnou situaci ve firmě, uvádí klady a zápory této situace. Práce obsahuje návody, postupy a potřebné informace k utvoření efektivní ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Jelínek, Tomáš
  Diplomová práce je zpracována na téma návrh na zlepšení firemní kultury. Teoretické poznatky představují podrobné prozkoumání problematiky firemní kultury. Práce obsahuje sběr jednotlivých teoretických poznatků a empirických ...
 • Návrh na zlepšení komunikace ve firmě s cílem zvýšení spokojenosti zákazníků 

  Hladíková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na vztahy existující uvnitř firmy, které jsou nedílnou součástí firemní kultury a vnitropodnikové komunikace. Teoretická část je zaměřena na problematiku komunikačního procesu, jednotlivé typy ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace pro grafické studio 

  Štěpánek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením marketingové komunikace grafického studia. V počáteční teoretické části jsou popsány druhy komunikace a nástroje marketingového mixu. V následující analytické části se pokusím o ...
 • Návrh na zlepšení pracovních podmínek a motivace zaměstnanců. 

  Vítek, Kamil
  V diplomové práci se budu zabývat současnou motivací a pracovními podmínkami zaměstnanců. Provedu analýzu firmy dotazníkovým šetřením a osobní konzultací se všemi zúčastněnými v podniku. Na základě zjištěných nedostatků ...