Now showing items 1-20 of 21

 • Automatický kotel na pelety 

  Sklenář, Vít
  Cílem této diplomové práce je rešerše automatických kotlů na dřevní pelety a jejich hořáků, konstrukční návrh automatického kotle na dřevní pelety, který zahrnuje výpočtovou a výkresovou část a na závěr technicko-ekonomické ...
 • Kondenzační kotel a solární kolektory v bytovém domě 

  Bukovjan, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je vytápění a příprava teplé vody v bytovém domě v Rožnově pod Radhoštěm.Objekt má čtyři nadzemních podlaží a suterén. V každém nadzemním podlaží jsou dvě bytové jednotky. V suterénu se ...
 • Kotel na spalování čistého dřeva 60t/h 

  Umýsa, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem parního kotle 60t/h na spalování čistého dřeva. Pro zadané parametry jsou prováděni stechiometrické výpočty a entalpické výpočty spalin a vzduchu. Ze získaných ...
 • Kotel na spalování vysokopecního plynu 

  Štipský, Pavel
  Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu plynového kotle na spalování vysokopecního plynu. Úvod práce obsahuje stechiometrii spalovaného paliva pro zjištění optimálního množství spalovacího vzduchu a skutečného ...
 • Kotel na spoluspalovaní vysokopecního plynu a koksárenského plynu 

  Dohnal, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem kotle na spoluspalování vysokopecního a koksárenského plynu, včetně dimenzování výhřevných ploch. Úvodní část je věnována stručné charakteristice spalovaných ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Zezulka, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním domu pomocí kotlů na tuhá paliva. Práce je rozdělena do několika částí. První část pojednává o nejčastěji využívaných tuhých palivech, popisuje jejich vlastnosti, složení a nejběžnější ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Hotový, Michal
  Cílem bakalářské práce je zpracovat rešerši na téma kotlů na tuhá paliva a dále popsat samotná paliva. Ve druhé části bakalářské práce změřím a porovnám emise a účinnost spalování dřeva a uhlí.
 • Kotle pro vytápění rodinného domu 

  Kolář, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice kotlů na kapalná paliva pro vytápění rodinných a bytových domů do 200 kW. Úvodní část práce se zabývá rozdělením a vlastnostmi kapalných paliv. Je zde provedena rešerše vzniku ...
 • Navrhněte parní kotel na spalování zemního plynu 

  Křivánek, Robin
  Diplomová práce se zabývá návrhem parního kotle na spalování zemního plynu o parním výkonu 80t/hod. V první fázi je proveden výpočet stechiometrického množství spalovacího vzduchu a spalin. Pak následuje konstrukční návrh ...
 • Návrh kotle na spoluspalování vysokopecního plynu a koksárenského plynu 

  Machara, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem plynového parního kotle o daných parametrech páry. Jako palivo je použit vysokopecní a koksárenský plyn. V úvodu teto práce jsou nám obě tyto spoluspalované paliva představeny, je proveden ...
 • Návrh parního kotle na odpadní teplo 0,8Nm3/s, 450°C 

  Hatiar, Peter
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu kotle na odpadní teplo. V první části je proveden výpočet stechiometrie, dále byla provedena tepelná bilance kotle. Kotel byl rozdělen na základě tepelného výpočtu do dvou výhřevných ...
 • Návrh roštového kotle na spalování tříděného odpadu 

  Paštěka, Michal
  Cílem diplomové práce je návrh roštového kotle na spalování tříděného odpadu. Jsou zadány výstupní parametry páry a prvkový rozbor paliva, na základě kterého jsou určeny stechiometrické výpočty. Dále je počítána tepelná ...
 • Optimalizace kotle na biomasu 

  Mizerovský, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem opatření pro optimalizaci kotle na biomasu. Teoretická část pojednává o základním rozdělení kotlů na tuhá paliva se zaměřením na kotle spalující biomasu. Další část práce se věnuje návrhu ...
 • Ověření účinnosti a emisní třídy kotlů na tuhá paliva 

  Biskup, Michal
  Tato bakalářská práce má za cíl pojednat o kotlích na tuhá paliva malých výkonů (do 500 kW). Teoretická část se zabývá základním rozdělení paliv a kotlů. Je zde podrobně popsáno složení a typy paliv. Dále je zde uvedeno ...
 • Plynový kotel na spalování vysokopecního a koksárenského plynu o výkonu 220 t/h 

  Flodr, Jan
  Pro zadané parametry páry a napájecí vody je vytvořen tepelný a rozměrový návrh kotle na spoluspalování vysokopecního plynu se stabilizací 10 % zemním plynem, který respektuje požadavek na vysokou účinnost.
 • Rešerše z oblasti kotlů a jejich postup návrhu 

  Táfl, Josef
  Cílem bakalářské práce je vytvořit rozdělení kotlů používaných v průmyslu, zejména kotlů pro výrobu tepelné a elektrické energie, dále detailněji popsat hlavní části, ze kterých se kotel sestavuje. Dalším úkolem této práce ...
 • Vertikální kotel na spalování zemního plynu 

  Sedlák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem a návrhem kotle na spalování zemního plynu. Cílem práce je návrh velikosti výhřevných ploch, tak aby pára splňovala požadavky teploty 490 °C, tlaku 7 MPa a parního výkonu 60 t/h.
 • Vliv změny paliva na účinnost kotle 

  Hazucha, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením tuhých paliv a sepsáním jejich nejdůležitějších vlastností, rozdělením kotlů na tuhá paliva do výkonu 200 kW a legislativními nároky na tyto kotle. Další část práce se zabývá vlivem ...
 • Vysoce efektivní kondenzační kotel na zemní plyn 

  Renfus, Jaromír
  Diplomová práce se zabývá problematikou kondenzačních kotlů. Pozornost bude věno-vána kondenzačnímu kotli doplněnému absorpční smyčkou pro lepší vychlazení spalin. Proto je možné práci rozdělit do několika částí. V první ...
 • Výpočet kotle na hnědé uhlí pro aplikaci SCR 

  Mizerovský, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá kontrolním výpočtem kotle na spalování hnědého uhlí pro aplikaci selektivní katalytické redukce. Práce je rozdělena do několika částí. Nejprve je proveden výpočet spalovací komory zahrnující ...