Now showing items 1-18 of 18

 • Driver krokového motoru s podporou průmyslové komunikace 

  Nepivoda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a zrealizovat driver pro krokové motory, který bude možné ovládat nadřazeným systémem pomocí vybrané moderní průmyslové komunikační sítě. Základem práce je teoretická rešerše na ...
 • FITkit jako řídicí jednotka krokového motoru 

  Čejka, Štěpán
  Tato práce se zabývá problematikou krokových motorů. Čtenář získá základní přehled o typech, principech funkce a některých metodách řízení těchto motorů. Praktická část této práce spočívala v navržení a implementaci dvou ...
 • Jednotka pro řízení motorů dávkovacích čerpadel 

  Streit, Jakub
  Cílem práce je návrh univerzálního systému pro řízení motorů. Systém musí umět řízení minimálně 4 motorů, a to podle potřeby buď stejnosměrných, nebo krokových. Dále musí systém být schopen komunikace s okolím, buď po ...
 • Modelování a řízení krokového motoru v prostředí MATLAB/Simulink 

  Macek, Daniel
  Práce se zabývá popisem typů krokových motorů stejně tak, jako způsobu jejich ovládání, řízení a jejich možnými způsoby namodelování jednotlivých typů motorů. Cílem práce bylo navržení modelu krokového motoru s řízením bez ...
 • Modul řízení krokového motoru pro poziční systém přes Ethernet 

  Raszka, Dan
  Tato práce se zabývá návrhem modulu řízení krokového motoru pro poziční systém přes Ethernet. Součástí této práce je rozbor zadání, návrh blokového zapojení, výběr použitých součástek a návrh prototypu komunikačního a ...
 • Návrh koncového efektoru robotu 

  Kadaňka, Jan
  Tato práce se zabývá rešerší efektorů, obzvláště pro předměty válcového či sférického typu. Dále rozdělením efektorů podle typu použité síly. Hlavní část se zabývá návrhem a praktickou realizací prototypu efektoru, který ...
 • Návrh malého rotačního stolu 

  Škubal, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce, vlastní realizací a následným zprovozněním rotačního stolu. Cílem je vyrobit malý rotační stůl, který bude možné použít v laboratoři robotiky pro pick and place aplikace, ...
 • Ovladače k měniči pro krokové motory 

  Maralík, Marek
  Bakalářská práce se věnuje problematice ovladačů k měniči pro krokové motory. V úvodu práce jsou popsány základní principy krokových motorů a způsoby jejich řízení. Druhá část se věnuje popisu měniče Standa 8SMC1-USBhF-B2. ...
 • Realizace malého měniče pro krokové motory řízeného mikropočítačem 

  Krejčí, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou krokových motorů. Jsou zde uvedeny principy činnosti jednotlivých typů, základní rozdělení a způsoby jejich řízení. Těchto poznatků je využito pro návrh a realizaci obvodu pro ...
 • Retrofit/digitální řízení CNC manuální vrtačkofrézky BF20L 

  Krejčí, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá přestavěním manuální vrtačkofrézky BF20L na CNC frézku a její řízení pomocí PLC. Všechny osy jsou poháněny krokovými motory připojenými do speciálních řídících karet a průmyslového počítače ...
 • Řídicí jednotka krokového motoru založená na mikrokontroléru HC08 

  Hájek, Josef
  Práce je věnována problematice řízení krokových motorů za pomocí jednočipových mikrokontrolérů. Cílem je seznámit se s principy činnosti krokových motorů, s jejich možnostmi a omezeními v případě použití ve vestavěných ...
 • Řízení krokového motoru injekčního dávkovače 

  Bárta, František
  Bakalářská práce je zaměřená na téma řízení krokového motorku injekčního dávkovače. Na začátku práce jsou rozebrány vlastnosti, typy, charakteristiky a možnosti řízení krokových motorů. Dále práce pojednává o infuzních ...
 • Řízení krokových motorků 

  Semrád, Michal
  Bakalářská práce pojednává o základní problematice krokových motorů. Jsou zde uvedeny principy činnosti jednotlivých typů a možnosti jejich řízení. Následně je vybrán konkrétní typ motoru, který je pomocí budiče A4988 řízen ...
 • Řízení krokových motorů pomocí programovatelného logického automatu 

  Jochec, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá krokovými motory a jejich řízením pomocí programovatelných automatů. Cílem práce je seznámit se s krokovými motory a dodaným programovatelným automatem, navrhnout a vyrobit přídavný modul ...
 • Systém pre sledovanie pohybujúcich sa objektov 

  Orolin, Jakub
  Predložená diplomová práca je zameraná na návrh a realizáciu systému schopného sledovať pohybujúce sa objekty. Výstupom práce je prototypové zariadenie, ktoré je fyzicky umiestnené medzi kamerou a statív a otestované v ...
 • Testování parametrů krokových motorů při různých režimech mikrokrokování 

  Műller, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a sestrojením testovacího zařízení, které umožňuje měření základních parametrů krokových motorů. Úvodní část je věnována rešerši o principu fungování hybridního krokového motoru. K analýze ...
 • Univerzální rotátor pro ornitologická pozorování 

  Tesař, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro plašení ptáků při ornitologických pozorováních. Zařízení umožňuje naklápění, otáčení a reprodukci hlasu umístěného zvířete a je dálkově ovládáno pomocí bezdrátových ...
 • Vývoj automatického analyzátoru vzorků uhlíku a síry ACS 820 

  Jaroš, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem elektrotechnického zapojení automatického analyzátoru uhlíku a síry ACS 820. Detailn rozebírá jednotlivé funk ní ásti za ízení. Dále se práce zabývá výb rem vhodných komponent pro ovládání za ízení. ...