Now showing items 1-13 of 13

 • Implementace kvality služby v bezdrátových sítích 

  Kaman, Štěpán
  Bezdrátové sítě představují v současné době častý přístup připojení stanic do místní sítě či k Internetu. Až do roku 2005 neexistovala ve standardu 802.11 podpora prioritních dat a využití multimediálních služeb je v těchto ...
 • Implementace triple-play služeb v heterogenní síti 

  Obršlík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace triple-play slu- žeb a zabez- pečení kvality služby v heterogenních komunikačních sítích. Vypracování je zaměřeno na ověření teoreticky nastudované problematiky na reálné ...
 • Modelování kvality služeb v počítačových sítích 

  Danko, Martin
  Kvalita služeb (QoS) je důležitým aspektem v oblasti počítačových sítí, ale je také velkou výzvou. Poskytnutí záruky QoS je ještě náročnější, když přidáte složitosti do sítě, jako jsou hlasové a video aplikace. Tato diplomová ...
 • Multimediální provoz v mobilních sítích a zajištění QoS 

  Bortel, Martin
  V bakalářské práci Multimediální provoz v mobilních sítích a zajištění kvality služeb je nahlédnuto na základní vlastnosti sítě UMTS. Úvod práce je věnován popisu typů dat a jejich vlastnostem. Po té se pozornost přesouvá ...
 • Multimediální služby v mobilních sítích 

  Kovář, Petr
  Již dlouho byly vyvíjeny způsoby, které by umožnily rychlou výměnu informací na co nejdelší vzdálenosti. Až do nedávné doby byly prostředky komunikace na dálku značně limitovány jak možnostmi tehdejších technologií, tak i ...
 • Objektivní analýza dat získaných během měření kvality signálu 

  Dopita, Michal
  Tato práce je zaměřena na objektivní analýzu dat získaných během měření kvality signálu a mapování kvality služeb poskytovaných firmou O2 Czech Republic a.s. Účelem studie je zmapovat dosavadní metody, prostředky a způsoby ...
 • Optimalizace a analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění 

  Zikmund, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na zajištění kvality služeb (QoS) v bezdrátových sítích pro standardy IEEE 802.11 a/b/g/n. První část práce je zaměřena na teoretické pozadí této problematiky. Jsou zde popsány způsoby ...
 • Realizace zajištění kvality služeb v bezdrátové síti 

  Branč, Martin
  Tato bakalářská práce podává kompletní přehled o bezdrátových sítích 802.11. Popisuje základní standardy a jejich doplňky. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. Dvě teoretické a dvě praktické. Teoretická část obsahuje ...
 • Řízení kvality v organizacích poskytujících služby: Pojem kvalita a jeho význam 

  Lukášová, Růžena; Franková, Emilie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Příspěvek se zabývá pojmem kvalita v kontextu řízení kvality v organizacích poskytujících služby. Řízení kvality není v příspěvku chápáno jako pouhé zavádění postupů, metod a technik řízení kvality, ale především jako ...
 • Simulace modelů QoS v prosteředí Opnet IT Guru 

  Zapletal, Lukáš
  Hlavním cílem této práce je seznámení a následné nasimulování provozu s podporou technologie QoS v programu OPNET IT Guru. Bakalářská práce obsahuje teoretický popis pro zabezpečení kvality služeb pomocí modelů integrovaných ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Jedličková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá uplatněním marketingu v sektoru služeb, konkrétně v advokacii. Cílem bylo provést analýzu uplatnění marketingu v dané advokátní kanceláři. Na základě vhodných metod byl sledován a vyhodnocen ...
 • Vliv nastavení parametrů řízení provozu na efektivnost technologie DiffServ 

  Ludvíček, Pavel
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou zajištění kvality služeb v IP sítích a zaměřit se zejména na technologii Diffserv a mechanismus třídění paketů na hraničních směrovačích této technologie. V simulačním ...
 • Zajištění kvality služeb QoS v bezdrátových sítích 802.11 

  Kopeček, Tomáš
  Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o bezdrátových sítích typu 802.11, známých pod označením Wi-Fi. Obsahuje tři hlavní části, z nichž první dvě jsou teoretické poznatky. V první části se práce týká problematiky ...