Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza fotovoltaických článků pomocí fotoluminiscence 

  Baura, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou solárních článků pomocí metody fotoluminiscence. Metoda fotoluminiscence je založena na principu vybuzení luminiscenčního záření v materiálu solárního článku pomocí vnějšího budícího ...
 • Aplikace LED pro signalizační a osvětlovací účely v dopravě 

  Mikula, Vladimír
  Tématem Diplomové práce je porovnání dosavadních zdrojů světla s LED diodami, jejich vlastnostmi. Práce se zabývá využitím LED diod v automobilové dopravě, v železničních aplikacích a všeobecnými informacemi o principech ...
 • Bezdrátový datový optický spoj 

  Haňka, Jiří
  Zaměření této práce je směrováno do oblasti přenosu digitálních dat za pomocí optické bezdrátové komunikace realizovanou dvěma optickými hlavicemi pracujícími v plně duplexním režimu. Obecně práce popisuje současné možnosti ...
 • Biosenzor halogenovaných látek jako přístroj využívající fluorescenční metodu 

  Sedláček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které má sloužit jako fluorescenční detektor halogenovaných příměsí v okolním prostředí, převážně ve vodě. K excitaci zkoumaného vzoru je použita LED dioda o ...
 • Kalibrace digitálního fotoaparátu pro účely měření jasu 

  Volek, Martin
  Práce se zabývá kalibrací digitálního fotoaparátu pro účely měření jasu. Cílem práce je vytvoření aproximačních kalibračních funkcí pro výpočet jasu. V první části práce je uveden rozbor základních světelně-technických ...
 • Maticový LED display 8x64 

  Marek, Michal
  Tato semestrální práce se zabývá popisem LED diodových matic a způsobem jejich řízení. V projektu je popsána funkce řídících obvodu pro LED matice, funkce řadiče a způsoby programování mikrokontrolérů. To zahrnuje programování ...
 • Měření numerické apertury 

  Vejmola, Tomáš
  Bakalářská práce ukazuje použití měřicího systému SOMS pro měření numerické apertury různých druhů optických vláken. Dále je v práci popsán a odzkoušen měřicí přípravek, umožňující modifikovat systém SOMS pro měření ...
 • Modifikace měřicího pracoviště pro měření solárních článků 

  Roček, Radovan
  V teoretické části diplomové práce je popsána obecně problematika solárních článků. Zejména struktura článku, postup výroby, druhy defektů, které se na článcích mohou vyskytovat a diagnostické metody detekce těchto vad. ...
 • Návrh experimentu 

  Lachnit, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá možností nasazení plánovaného experimentu v průmyslovém podniku v oblasti vývoje LED modulů do světlometů osobních automobilů. V rešeršní části práce je popsána metodika plánovaného experimentu. ...
 • Návrh mikroskopového LED osvětlovače 

  Gricová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem osvětlovací soustavy do konfokálního mikroskopu Confocal 2002. První část práce popisuje konfokální mikroskop a jeho rozdělení. Pro správnou funkci mikroskopu je nutné osvětlovat ...
 • Návrh stabilizovaného optického zdroje 

  Novák, Michal
  Cílem práce bylo navrhnout stabilizovaný zdroj optického záření pracující na vlnové délce 1 625nm, vhodného k měření útlumu optického vlákna transmisní metodou. Zdroj měl být stabilizován optickou zpětnou vazbou a měl mýt ...
 • Optické vlastnosti monokrystalického křemíku 

  Kahánek, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá optickými vlastnostmi křemíku. Práce je zaměřena na realizaci křemíkových vzorků s ohmickými kontakty. Byl proveden návrh vhodného zdroje záření pro měření absorpční hrany monokrystalického ...
 • Osvětlovací soustava pro konfokální mikroskop s duálním rastrováním 

  Slabý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu osvětlovací soustavy konfokálního mikroskopu s duálním rastrováním s využitím výkonných LED diod.
 • Ovládací jednotka s modulem (Espressif) ESP32 

  Smička, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí, návrhem a realizací ovládací jednotky s modulem Espressiff ESP32. Nejprve se věnuje teoretickému návrhu blokového schématu komunikace a blokového schématu zapojení. Později se ...
 • Průmyslový tester fotometrických hodnot LED diod používaných v automobilové signalizaci 

  Gaži, Dominik
  V posledních letech zažili světlomety v autech obrovský technický rozvoj, který se podílel na jejich současné složitosti. Aby řidiči i zákazníci byli spokojeni, je využíváno různých technologií pro neustálé dosahování ...
 • Regulovatelný zdroj pro napájení LED 

  Morávek, Petr
  Diplomová práce se zabývá popisem problematiky umělých zdrojů osvětlení, které ke své činnosti využívají luminiscenčních diod. Do detailu jsou rozebrány parametry diod a záření, jenž emitují. V práci je dále popsán způsob ...
 • Řízení a monitorování parametrů pro mikrofluidní systémy 

  Meloun, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci mikrofluidního systému pro mikroskopování. Teoretické část se věnuje buňce a jejímu přežití v různých prostředích. Dále se věnuje světlu, jeho vlastnostem a optické spektrální ...
 • Řízení a monitorování parametrů pro mikrofluidní systémy 

  Meloun, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci mikrofluidního systému pro mikroskopování. Teoretické část se věnuje světlu, jeho vlastnostem a optické spektrální analýze popsané několika metodami. Je zmíněno využití vývojové ...
 • Srovnání pulsních oximetrů 

  Karafiátová, Pavla
  Tato práce se zabývá problematikou pulsních oximetrů. V práci jsou popsány metody měření kyslíku v krvi a základní součásti pulsního oximetru. Následuje seznámení s absorbancí světla založené na Beerově zákoně a její využití ...
 • Teplotní vlastnosti automobilových zdrojů světla - LED 

  Bárta, Jiří
  Cílem této diplomové práce je shrnout základní informace ohledně tepelných vlastností automobilových zdroj světla se zaměřením především na LED diody. Dále vymodelovat LED diodu v Inventoru, provést simulaci Jouleových ...