Now showing items 1-13 of 13

 • Atomární struktura povrchu FeRh(001) 

  Ondračka, Václav
  Slitina železo-rhodia, Fe50Rh50, vykazuje nízkoteplotní metamagnetickou přeměnu z antiferomagnetické na feromagnetickou fázi. Detailní popis této přeměny pomocí nástrojů povrchové analýzy nebyl dosud proveden. Tato bakalářská ...
 • Complex k-uniform tilings by a simple bitopic precursor self-assembled on Ag(001) surface 

  Kormoš, Lukáš; Procházka, Pavel; Makoveev, Anton Olegovich; Čechal, Jan (Springer Nature, 2020-12-01)
  The realization of complex long-range ordered structures in a Euclidean plane presents a significant challenge en route to the utilization of their unique physical and chemical properties. Recent progress in on-surface ...
 • Příprava realizace dostavby klinické hematologie FN Brno 

  Průcha, Aleš
  Cílem této diplomové práce je příprava realizace objektu dostavby klinické hematologie FN Brno. Práce se zabývá technologickým předpisem pro ocelové konstrukce a spřaženou stropní desku, ke kterým bude vypracován kontrolní ...
 • Příprava realizace multifunkčniho objektu Technologického parku v Brně 

  Bartl, Jan
  Tématem mé diplomové práce je příprava realizace administrační budovy, Českého technologického parku v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, návrh strojní sestavy, technologický předpis ...
 • Příprava realizace Rezidence Bučovických teras 

  Loukota, Michal
  Předmětem diplomové práce je realizace bytových domů v Bučovicích, konkrétně se zaměřuje na bytový dům „X“. Zabývá se stavebně technologickým projektem. Jejím obsahem je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, ...
 • Příprava realizace Vysokoškolských kolejí VUT v Brně 

  Götz, Libor
  Cílem této diplomové práce je příprava realizace vysokoškolských kolejí Vysokého učení technického v Brně. K přípravě realizace je zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, návrh dopravních tras, ...
 • Stavebně technologický projekt montované haly v Pardubicích 

  Švub, Daniel
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem ocelové montované haly. Důraz je kladen na technologický postup pro základové konstrukce. Dále je zpracován harmonogram provedených prací, položkový rozpočet ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu na Cihlářské ulici v Brně 

  Kaman, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vybranými částmi stavebně technologického projektu polyfunkčního domu v Brně na ulici Cihlářská. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci a vyznačení dopravních tras vozidel, ...
 • Studium růstu ultratenkých vrstev Au 

  Beránek, Jiří
  Obsahem této práce je studium růstu ultratenkých vrstev zlata. Vrstvy byly připraveny metodou molekolární svazkové epitaxe (Molecular beam epitaxy - MBE) v podmínkách ultravysokého vakua na různě modifikované křemíkové ...
 • Užití kovových materiálů pro selektivní růst 

  Němeček, Tomáš
  Povrch Si(100), povrchové fáze Ga a jejich oxidace byly zkoumány pomocí metod XPS a LEED. Byly provedeny studie oxidace substrátu Si(100) a struktury (2x2)-Ga s následným žíháním pro odpaření oxidu gallného. Selektivní ...
 • Vliv environmentální certifikace budov při oceňování s ohledem na životní cyklus stavby 

  Mrňová, Zuzana
  Cílem této diplomové práce je analýza a vyhodnocení vlivu environmentálních certifikací na výši nájemného a provozních nákladů u administrativních budov. Analýza je prováděna pro administrativní budovy, jelikož se jedná o ...
 • Vzduchotechnika pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

  Frčka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou budov s téměř nulovou spotřebou energie, které jsou povinnou součástí výstavby v České republice po roce 2020. Dále se zabývá vzduchotechnikou a jejím návrhem, jakožto součást ...
 • Závislost povrchové struktury Fe2O3(012) na prostředí 

  Komora, Mojmír
  Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom alfa-Fe2O3(012) vystaveného vodnému prostrediu. Súčasný stav poznania ohľadom oxidov železa s pozornosťou vkladanou do popisu alfa-Fe2O3 a jeho (012) povrchu je stručne zhrnutá. ...