Now showing items 1-16 of 16

 • Considerations on Configurable Multi-Standard Antennas for Mobile Terminals Realized in LTCC Technology 

  Manteuffel, D.; Arnold, M.; Uhlig, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  This paper is an extended version of a paper presented at the EuCAP 2009 conference [1]. We present part of a long term research project that aims on designing a (re-)configurable multi-standard antenna element for 4G (4th ...
 • An Experimental and Numerical Study of the Humidity Effect on the Stability of a Capacitive Ceramic Pressure Sensor 

  Santo Zarnik, M.; Belavic, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  The effect of the humidity of the surrounding atmosphere on the characteristics of capacitive structures is a known problem for capacitive gas-pressure sensors. However, the use of a differential mode of operation can ...
 • Laminace nízkoteplotní keramiky 

  Hudeček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá optimalizací procesu laminace nízkoteplotní keramiky, která ovlivňuje výslednou kvalitu 3D struktur (např. kanálky, dutiny, membrány). Práce hodnotí vliv laminačních parametrů (tlak, teplota, čas) ...
 • Měření tíhy s využitím LTCC technologie 

  Straka, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou snímače tíhy vytvořeného na keramice nízkých teplot. Snímač tíhy převádí měřenou fyzikální veličinu na elektrický signál. Ke snímání tíhy se používají senzory tenzometrické, kapacitní a ...
 • Nekonvenční aplikace keramiky s nízkou teplotou výpalu 

  Klíma, Martin
  Disertační práce se zabývá výzkumem aplikačních možností keramiky s nízkou teplotou výpalu se zaměřením na její nekonvenční využití. Řeší dílčí problémy spojené s konstrukcí pouzdra pro elektrické čipy. Dotýká se také ...
 • Planární obvodové prvky na technické keramice s nízkou teplotou výpalu 

  Kosina, Petr
  Předložená práce se zabývá návrhem a výrobou 3D struktur v technologii LTCC (Low Temperatue Cofired Ceramics). Pro tuto technologii bylo vybudováno pracoviště a byly navrženy a ověřeny technologické postupy pro kvalitní a ...
 • Prokovy v nízkoteplotní keramice 

  Sedliak, Erik
  Práca sa zaoberá problematikou technologických postupov tvorby 3D štruktúr na báze LTCC. Pozornosť je venovaná hlavne tvorbe prokovov, od vyrezania dier až po finalizáciu prokovu. Praktická časť bola zameraná na návrh a ...
 • Propojovací technologie pro 3D elektronické a mikroelektronické konstrukce 

  Nicák, Michal
  Disertační práce je zaměřená na výzkum aplikačních možností pájených propojovacích struktur především pro použití s inovativními 3D strukturami sestavenými s využitím LTCC keramických materiálů, napařených i galvanicky ...
 • Sensor pro analýzu kapalin 

  Hanus, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou míchání kapalin. Pomocí programu COMSOL se provedla simulace struktury pro míchání kapalin a byly vyhodnoceny parametry které, mají největší vliv na kvalitu míchání. V další části práce ...
 • Snímač tlaku vytvořený strukturou 3D 

  Hanus, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou snímače tlaku vytvořeného pomocí struktury 3D. Snímač tlaku převádí tlak na lépe měřitelnou veličinu, která se dále zpracovává. Snímání tlaku se provádí nejčastěji kapacitně, tenzometricky ...
 • Studium vzájemné interakce trhlin šířících se v částicovém kompozitu s křehkou matricí za podmínek subkritického růstu 

  Slávik, Ondrej
  V prvej časti predloženej diplomovej práce sú zhrnuté teoretické poznatky v oblasti lomovej mechaniky, súvisiace s praktickou časťou tejto práce. V tej bol vytvorený 2D parametrický výpočtový model časticového kompozitu s ...
 • Study of D-band LTCC Leaky Wave Antenna Optimized for Broadside Radiation 

  Piasecki, P.; Yashchyshyn, Y. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  This paper presents the design, fabrication and measurements of a Low Temperature Co-Fired Ceramic leaky wave antenna optimized for broadside radiation. The antenna consists of two DuPont 9k7 material layers. The thickness ...
 • Systém pro měření malých průtoků 

  Karásek, Eduard
  Diplomová práce se zabývá vytvořením systému pro měření malých průtoků kapalin. V úvodní části práce jsou popsány základní typy kapalinových průtokoměrů, které jsou vhodné pro měření malých průtoků. Za malý průtok je ...
 • Termomechanická spolehlivost pájeného připojení elektronických modulů s LTCC 

  Krajíček, Michal
  Tato práce se zabývá spojováním DPS s mikroelektronickými a elektronickými moduly a navazuje na bakalářskou práci MODERNÍ METODY MONTÁŽE MIKROELEKTRONICKÝCH MODULŮ. Obsahuje výčet základních organických a anorganických ...
 • Termomechanická spolehlivost pájených propojení v elektronice 

  Novotný, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá oblastí spolehlivosti elektronických pájených propojení. Užším zaměřením je problematika využití bezolovnaté pájecí slitiny SAC305 ve výrobním procesu a parametry její spolehlivosti. V textu ...
 • Využití tlustých vrstev v moderní elektronice 

  Somer, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá technologií tlustých vrstev a jejím možným použitím pro nekonvenční aplikace. První část práce je rešeršní a zaměřuje se především na aplikace tlustovrstvé technologie v různých oblastech ...