Now showing items 1-20 of 56

 • Aplikace pro analýzu elektrogastrogramu 

  Jirda, David
  Práce se zabývá změnami charakteristických parametrů elektrogastrogramu způsobené stavem dobrovolníka. Pro záznam elektrogastrogramu (EGG) dobrovolníka byl použit měřící systém BIOPAC. Dobrovolníkovi byl změřen záznam EGG ...
 • Audiovizuální stimulátor 

  Bartoš, Michal
  Hlavním cílem této studie je seznámit se s metodami audiovizuální stimulace a vytvoření hardwarového řešení stimulačních LED brýlí a v prostředí LabView programovou aplikaci, která bude ovládat tyto stimulační brýle a ...
 • Biofeedback a jeho použití 

  Dvořák, Jiří
  Cílem práce je popsat obecné typy biologické zpětné vazby užívané k terapeutické léčbě některých psychosomatických nemocí. Popis se následně zaměřuje zejména na nápravu lehkých mozkových dysfunkcí pomocí EEG biologické ...
 • Číslicové zpracování signálů v reálném čase 

  Zamazal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá zpracováním signálů v oblasti adaptivní filtrace. Jsou zde nastíněny základní principy adaptivní filtrace a hlavní smysl této práce je vytvořit laboratorní úlohy v prostředí LabView, které se zabývají ...
 • Distanční praktická výuka elektrických strojů 

  Šelepa, Jan
  Tato práce obsahuje návrh praktické distanční výuky elektrických strojů. Skládá se ze tří částí, které jsou pro návrh nezbytně nutné. V první části se nalézá popis datových sítí využívaných ke komunikaci s virtuální ...
 • Dynamika topných ploch a těles včetně regulačních ventilů 

  Bartusek, Jiří
  Tato práce teoreticky charakterizuje otopné plochy, tělesa a regulační ventily. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, výhody či nevýhody a rozdělení dle konstrukce. Cílem této práce je stanovit dynamické charakteristiky ...
 • Experimentální biomechanická protéza ruky 

  Lux, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu experimentální biomechanické protézy ruky, a jeho následnou realizací v podobě funkčního prototypu. Velikost protézy odpovídá velikosti ruky dospělého muže. ...
 • Experimentální ultrazvuková měření pomocí LabView 

  Baše, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá ultrazvukovým polem, měřením jeho útlumu a měřením pomocí LabVIEW. Jsou zde vysvětleny základní parametry ultrazvukových měničů a ultrazvukového pole. Byly navrženy dvě metody pro měření ...
 • Experimentální ultrazvuková měření pomocí LabView 

  Schelle, Igor
  Semestrální práce pojednává o ultrazvukových měřeních. Popisuje použitá zařízení a princip měření s ultrazvukovými kontrastními látkami. Součástí práce je měřící program.
 • Fotopletysmograf s možností hodnocení naměřených křivek 

  Vyskočilová, Marta
  Bakalářská práce se zabývá metodami objemového měření tkáně pletysmografickou metodou se zaměřením na fotopletysmografií. Tato metoda slouží ke stanovení reaktivity cév a jakosti prokrvení zkoumané tkáně. Pro snímání ...
 • Implementace metod pro měření rychlosti otáčení rotačních strojů na platformě cRIO 

  Fábry, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá implementáciou metód pre meranie rýchlosti otáčania rotačných strojov. Realizácia práce je na platforme Compact RIO od spoločnosti National Instruments. SW vybavenie je implementované ...
 • Implementace strojového vidění pro řízení paralelního mechanismu 

  Zábrša, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou paralelních robotu a je hlavně zaměřena na problematiku speciálního druhu delta robotu paralelního robotu – delta robotu. Bakalářská práce popisuje historii paralelních robotů, ...
 • Jednoduchý fluxmetr s grafickým zobrazením B-H křivky 

  Němec, David
  Tato bakalářská práce se nejdříve zabývá problematikou magnetických materiálů, kde mají feromagnetické látky klíčové vlastnosti. Posléze se zabývá jednotlivými křivkami pro měření hysterézní smyčky a její zobrazení. V další ...
 • Klasifikace LED z hlediska citlivosti na kolísání napájecího napětí 

  Štefek, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem a časovou optimalizací metody určené pro stanovení klasifikace světelných zdrojů LED vzhledem k jejich odolnosti vůči kolísání napájecího napětí. Zatřídění světelných zdrojů v klasifikační ...
 • Kožní odpor a psychogalvanický reflex 

  Trávníčková, Hana
  Cílem této práce bylo objasnit jev zvaný psychogalvanický reflex, popsat mechanizmus jeho vzniku, projev a využití. Rozebírá také strukturu kůže a její vlastnosti z hlediska vedení elektrického proudu, dále popisuje fenomén ...
 • Mechatronický přístup v dynamice vozidel 

  Kučera, Pavel
  Tato práce se zabývá mechatronickým přístupem v dynamice vozidel. Celek je rozdělen na dvě hlavní části, kde v první části jsou prováděny analýzy vibrací, měření a analýza funkce hnacího traktu nákladního vozidla. Druhá ...
 • Měření a analýza fonokardiografického signálu 

  Všetula, Petr
  Tato práce se zabývá měřením a analýzou fonokardiografického signálu. Je zde zkoumán vliv vlastností a parametrů použitých součástek na kvalitu měření těchto signálů. Důraz je zejména kladen na zesilovače a mikrofony. ...
 • Měření a analýza neharmonických signálů v programu LabVIEW 

  Potyš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím programu LabVIEW, pro měření a analýzu neharmonických signálů. V úvodní části je představen stručný přehled celé bakalářské práce. Druhá kapitola popisuje samotný program LabVIEW, ...
 • Měření audiogramu s využitím prostředí LabView 

  Placzek, Roman
  Práce pojednává o poruchách sluchu, metodách vyšetřování sluchu a hlavně o návrhu audiometru pomocí programu LabView. Naleznete zde kompletní rozbor problematiky, požadavků na audiometry a následnou realizace v programu ...
 • Měření frekvence 

  Milota, Martin
  Tématem této práce je seznámení s platformou CompactRIO firmy National Instruments, s jeho hardwarovou paletou a možností využití této platformy pro měření frekvence analogových signálu. Výstupem této práce je softwarová ...