Now showing items 1-7 of 7

 • Charakterizace regenerovaných huminových kyselin 

  Ivancová, Anna
  Práca sa zaoberá fyzikálnou charakteristikou humínových látok, najmä draselných a amónnych solí rôzne regenerovaných humínových kyselín, pripravených z juhomoravského lignitu. Regenerácia lignitu spočívala v oxidácii ...
 • Fluoride Anion Binding by Natural Lignite (South Moravian Deposit of Vienna Basin) 

  Pekař, Miloslav (Springer-Verlag, 2009-01-01)
  Natural lignite from South Moravia was tested for the sorption of fluoride anion in concentration range from 0.05 to 0.8 mmol/l. The lignite removes majority of fluorides and only about 13% of sorption is reversible upon ...
 • Neenergetické aplikace lignitu 

  Majzlíková, Petra
  Předložená disertační práce se zabývá vybranými fyzikálně-chemickými aspekty zemědělských a environmentálních aplikací jihomoravského lignitu. Zvláštní pozornost byla věnována chování lignitu ve vodném prostředí a potenciálu ...
 • Sorpce směsí kovových iontů na přírodním lignitu 

  Doskočil, Leoš
  Na jihomoravském lignitu byla prováděna sorpce čtveřice iontů kovů (Pb2+, Cu2+, Cd2+ a Zn2+). Z experimentů byla provedena sorpční kinetika, závislost sorpce na pH, závislost sorpce na počáteční koncentraci, závislost na ...
 • Stanovení obsahu kyselých skupin v huminových látkách 

  Kabeláčová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním tří metod určených pro stanovení kyselosti huminových látek. Srovnávali jsme barytovou metodu, navrženou ke stanovení celkové míry kyselosti, acetátovou metodu, určenou k zjištění ...
 • Studium sorpce anorganických nutrientů na lignitu 

  Vahala, Jan
  Přestože lignit představuje cennou chemickou surovinu, i v současnosti je využíván převážně jako palivo v energetickém průmyslu. Tato aplikace je z ekonomického i ekologického hlediska nevhodná. Předložená bakalářská práce ...
 • Uhlíkaté sorbenty biologicky aktivních látek 

  Lanžhotská, Aneta
  Předložená Bakalářská práce se zabývá obecnou charakteristikou lignitu a jeho definici, jako materiálového systému. Lignit představuje geologicky nejmladší typ uhlí a patří mezi kaustobiolity, což jsou hmoty s různým stupněm ...