Now showing items 1-18 of 18

 • Bezdrátové měření teploty připravovaného pokrmu 

  Pospíšil, Jiří
  Tato bakalářská práce má za cíl kontaktní měření teploty, následné vyhodnocení a bezdrátový přenos informací. Teoretická část pojednává o základních vlastnostech a funkcích mikrokontroléru a bezdrátové komunikace. V praktické ...
 • Elektronický teploměr 

  Kostka, Vladislav
  Tato bakalářská práce pojednává o způsobech měření teploty. Rozebírá jednotlivé metody a čidla a popisuje jejich výhody a nevýhody. Dále je zde uvedeno zapojení regulátoru teploty, který je řízen mikroprocesorem ATMEL.
 • Klimatizační komora pro teplotní zkoušky 

  Benáček, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření teploty. Hlavní jejím cílem je návrh a realizace modelu klimatizační komory pro teplotní zkoušky snímačů a malých přístrojů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
 • Malá testovací teplotní komora 

  Lust, Radek
  Tato práce je zaměřena na metodiku stanovení parametrů Peltierových baterií a na teorii konstrukce chladícího bloku na základě získaných parametrů. Získaných informací je pak v práci využito k návrhu a konstrukci malé ...
 • Měření teploty snímačem PT100 pro letecké aplikace 

  Závorka, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro měření teploty, který bude vhodný pro letecké aplikace. Při návrhu je kladen důraz na plnění leteckých norem, především ochranu proti napěťovým jehlovým impulzům a ...
 • Měření teploty v elektrických strojích pomocí LabVIEW 

  Strmeň, Milan
  Tato práce se zabývá využitím virtuální instrumentace programu LabView jako nástroje pro teplotní měření na povrchu asynchronního motoru. Její součástí je také zvládnutí problematiky měření pomocí termočlánků. Především ...
 • Měření velmi nízkých teplot 

  Mráz, Dominik
  Tato bakalářská práce se zaobírá měřením velmi nízké teploty, respektive popisem jednotlivých senzorů teploty, jejich přesností, rozsahem teplot a linearitou přenosu. Věnuje se především problematice využití těchto senzorů ...
 • Mikroprocesorem řízené měření a regulace teploty 

  Vožda, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem termostatu pro stabilizaci teploty fyziologického roztoku při experimentálním měření na Langendorffově aparátu. Jsou zde popsány základní senzory pro měření teploty a jejich zapojení v obvodu. ...
 • Monitorovací systém testovacího zařízení elektrických motorů 

  Klecker, Jan
  Obsahem této práce bude navrhnout systém pro měření teploty kritických částí testovací stolice pro měření vlastností pohonů s elektrickými motory firmy NXP. V rámci teoretické části bude analyzováno měření teploty pomocí ...
 • Radiační štít pro snímač venkovní teploty 

  Janáček, Adam
  V bakalářské práci jsou uvedeny možnosti měření venkovní teploty, každá z těchto metod je stručně popsána. Jsou uvedeny zásady pro měření venkovní teploty, týkající se umístění teplotního čidla. Zvláště je zdůrazněn význam ...
 • Rozšíření laboratorního výukového kitu PIC Edu Kit o sadu bezdrátových senzorů 

  Hanuš, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací rozšíření laboratorního výukového modelu PIC Edu Kit. A to o sadu bezdrátových senzorů. Tyto senzory mají za úkol měřit teplotu a přetvoření. Měření teploty bylo realizováno ...
 • Řízení vytápění rodinného domu 

  Hnyk, Marek
  Cílem diplomové práce je návrh a implementace systému, který bude umožňovat ovládání vytápění na základě údajů získaných monitorováním jednotlivých místností v objektu. Zvláště se zaměřte na oblast měření teploty vody v ...
 • Síť pro měření teploty a zpracování naměřených dat 

  Gociek, Krzysztof
  Cílem této práce bylo vytvořit univerzální bezdrátovou síť pro měření teploty. Síť se skládá z většího počtu měřících modulů, které jsou fyzicky přizpůsoben jak k měření teploty uvnitř budov tak i k měření venkovní teploty. ...
 • Síťový datalogger 

  Maštálka, Daniel
  Práce pojednává o teoretickém návrhu a realizaci zařízení pro záznam vnitřních a vnějších teplot a vlhkostí na vzdálený server. Jako mikrokontrolér je použit vývojový kit STM32 Value Line Discovery a pro komunikaci se ...
 • Snímače pro měření teplot 

  Mudrák, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou v oblasti dotykových teplotních čidel. Začátek práce je věnován definicím základních pojmů, které úzce souvisí s daným tématem. Následuje rozdělení, popis principů a provedení ...
 • System On-/Offline merania teploty na báze LabView 

  Stejskal, David
  Cílem této práce bylo vytvořit program na bázi LabVIEW pro měření teploty pomocí osobního počítače. Program umožňuje čtení a úpravu digitálního signálu z měřicího řetězce, který je tvořen senzorem typu PT100, měřicím ...
 • Systém měření teploty s výstupem Ethernet 

  Hanák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření teploty v průmyslových aplikacích. První část práce je zaměřena na seznámení se s principy měření teploty pomocí kovových teplotních sensorů. Práce dále popisuje návrh a ...
 • Výpočet rozložení teplotního pole v elektrickém stroji 

  Haratek, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o způsobech sloužících ke zjištění rozložení teplotního pole v elektrickém stroji. Teoretická část se věnuje metodám měření teploty ale také vzniku a přenosu tepelné energie v elektrickém ...