Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza cytologických snímků 

  Pavlík, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na automatizaci procesu diferenciálního rozpočtu leukocytů v periferní krvi založeném na zpracování obrazů. Zabývá se návrhem celého procesu zpracování digitálních snímků – od snímání a ...
 • Analýza hlasivkových pulzů 

  Příkazský, David
  Práce se zabývá odhadem hlasivkových pulzů z řečového záznamu. Je zde popsán proces tvorby řeči, dále popis přístrojů pro měření hlasivkových pulzů, přehled softwarových nástrojů umožňující odhad hlasivkových pulzů z ...
 • Analýza radarových signálů s vnitropulsní modulací v Matlabu 

  Trnčíková, Veronika
  Tato práce se zabývá vlivem vnitropulsní modulace na funkci neurčitosti. Funkce neurčitosti nám udává rozlišovací schopnost systému v dálce a Dopplerově kmitočtu. Práce se skládá z obecného popisu základů radiolokace, ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Homola, Rostislav
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality zákazníků společnosti Heineken Česká republika, a. s. za pomoci využití teorie fuzzy logiky jako pokročilé metody rozhodování, která bude dále prakticky aplikována v rámci ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Minár, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením dodávateľov a výberom najlepšieho z nich pre spoločnosť Fast & Healthy food services, s.r.o. Popisuje metódy a postup tvorby modelov za pomoci využitia fuzzy logiky. Cieľom je ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Mykhaylyk, Sergiy
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodnou metodu pro vyhodnocení dodavatelů průmyslových větráku pro společnost První brněnská strojírna a.s. (PBS Brno). Společnost existuje více než 200 let na trhu a má více než 100 ...
 • Automatická detekce stresu pomocí biologických signálů 

  Votýpka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na detekci stresu. Tato práce definuje pojem stres, analyzuje vhodné biologické signály k detekci stresu, představuje databáze biologických signálů, které byly využity pro detekci stresu a ...
 • Automatické rozměření signálů EKG 

  Žiak, Milan
  Táto práca pojednáva o automatickom rozmeraní EKG signálu. Využíva algoritmus popísaný autormi Lagune, Jané a Caminale. Ich práca využíva prvú diferenciu pre rozmeranie signálu EKG. Táto bakalárska práca taktiež využíva ...
 • Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem 

  Loveček, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístrojového vybavení pro měření a softwarového vybavení pro vyhodnocování dynamických vlastností pohonu řízeného frekvenčním měničem, jejich následným měřením a vyhodnocováním. ...
 • Komprese EKG signálů 

  Botlová, Simona
  Táto bakalárska práca sa zaoberá kompresiou EKG signálov s použitím vlnkovej transformácie a prúdového kódovania. V práci je popísaný princíp elektrokardiografie, kompresné metódy, vlnková transformácia a prúdové kódovanie. ...
 • Modelování metod číslicového zpracování obrazu u digitální radiografie 

  Lamoš, Martin
  Tato práce popisuje aplikaci vytvořenou v programovém prostředí MATLAB, která simuluje složky šumu a metody jejich potlačení u systémů digitální radiografie. Hlavními součástmi simulátoru jsou model scény, procedury pro ...
 • Modelování potlačení strukturálního šumu při projekčním rtg zobrazení 

  Lamoš, Martin
  Cílem této práce je vytvoření programu, který by modeloval šumové složky a metody jejich odstranění při RTG (rentgenovém) projekčním zobrazení s největším důrazem kladeným na potlačování strukturálního šumu. Jako vhodné ...
 • Návrh a realizace bezdrátového dálkového ovládání laditelného laseru 

  Vrtělková, Hana
  Práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové komunikace mezi laboratorním laserem a uživatelským ovládacím zařízením skrz bezdrátové sériové rozhraní RS232. Práce zohledňuje možnost využití komunikační technologie Bluetooth ...
 • Program pro analýzu SC filtrů 

  Pech, Vladislav
  Projekt řeší problematiku počítačové analýzy obvodů s externím spínáním na základě teorie zobecněných přenosových funkcí.
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Pukajová, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením rizika výberu dodávateľov vybranej spoločnosti. Pomocou princípov fuzzy logiky vyhodnocuje na základe stanovených pravidiel kvalitu jednotlivých dodávateľov. Vyhodnotenie dodávateľov ...
 • Silové zatížení řezných nástrojů při obrábění 

  Vančura, Tomáš
  Cílem rešeršní části diplomové práce je shrnout problematiku silového zatížení řezných nástrojů a uvést možnosti jeho měření. V experimentální části se práce věnuje vývoji nového softwaru pro automatizaci zpracování a ...
 • Synchronizace času pomocí GPS 

  Švábeník, Petr
  Tento projekt pojednává o využití celosvětového družicového systému GPS k časové a frekvenční synchronizaci. Studie pojednává o základních principech GPS systému, jeho segmentech a dále možnosti jeho využití. Dále jsou ...
 • Systém pro precizní 3D snímání spojitého povrchu nožní klenby 

  Fojtík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem uživatelského rozhraní pro použití metody Phase shifting profilometrie. Nejprve se zabývá teoretickým přiblížením této metody, dále popisuje proces segmentace obrazových dat a jejich ...
 • Teplotní závislost elektronického šumu piezokeramických snímačů 

  Shromáždil, Petr
  Cílem diplomové práce s názvem Teplotní závislost elektronického šumu piezokeramických snímačů je navrhnout pracoviště pro měření teplotní závislosti šumu piezokeramického snímače. V programové části je navržena aplikace ...
 • Využití prostředků umělé inteligence na finančních trzích 

  Vrba, Patrik
  Diplomová práce se zaměřuje na aplikaci nástrojů umělé inteligence pro predikce vývoje finančních trhů. Hlavní důraz je kladen na vyhodnocení využitelnosti neuronových sítí, pro stanovení predikcí na devizových trzích. ...