Now showing items 1-20 of 45

 • 3D Energy Harvester Evaluation 

  Janicek, V.; Husak, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  This paper discusses the characterization and evaluation of an MEMS based electrostatic generator, a part of the power supply unit of the self-powered microsystem[1,2,3]. The designed generator is based on electrostatic ...
 • 9DOF senzor pro měření orientace zbraně v prostoru 

  Růžička, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou víceosých snímačů polohy, jejich podstatou a jednotlivými částmi a typy těchto snímačů. Je zde nastíněn jejich historický původ i nejpoužívanější moderní typy, jako například snímače ...
 • An Allan Variance Computation From Very Large Datasets 

  Kunz, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with calculating an Allan variance from a large datasets, which does not fit into a RAM memory. For this reason a parallel method is implemented in LabVIEW 2015 and tested on four different configurations ...
 • Analýza vlastností MEMS mikrofonů 

  Halata, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá typy a vlastnostmi aktuálně využívaných MEMS mikrofonů. U digitálních mikrofonů je dále přiblížen způsob vzniku, přenos a vyhodnocování jejich výstupních dat. Práce obsahuje návrh a realizaci ...
 • Anodické pájení sendvičových struktur 

  Urbánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá technologií anodického pájení. Zaměřuje se zejména na pájení sendvičových struktur sklo-křemík. Popisuje danou metodu pájení a vyzdvihuje její přednosti. Teoreticky rozebírá jednotlivé užívané ...
 • Automatická kalibrace inerciálních senzorů 

  Hamada, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací sytému pro automatickou kalibraci inerciálních senzorů. Jedná se o nástroj pro podporu vývoje zařízení s inerciálními senzory. Velký důraz je tedy kladen na konfigurovatelnost a i ...
 • Bezdrátový měřicí modul pro vektorovou kalibraci 

  Vaca, Pavol
  Práca sa zaoberá kalibračnými metódami pre 3D snímače zrýchlenia a realizáciou návrhu bezdrôtového meracieho modulu pre vektorovú kalibráciu. V práci sú ďalej opísané princípy interpolácie elipsoidu a použitie týchto ...
 • Characterization Of Electrical Properties Of Graphene-Based Materials On Mems Structures 

  Brodský, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This work presents characterization of basic electrical properties of graphene and graphene oxide. Graphene was prepared by chemical reduction of graphene oxide. The experimental part of this work describes the process of ...
 • Charakterizace elektrických vlastností grafenu na MEMS strukturách 

  Brodský, Jan
  Tato práce popisuje základní vlastnosti grafenu, možnosti jeho syntézy a charakterizace pomocí Ramanovy spektroskopie, dvoubodového a čtyřbodového měření a van der Pauwovy metody. V praktické části je popsán postup vytvoření ...
 • CMOS kompatibilní piezoelektrický rezonátor s FET strukturou pro řízení vlastností grafenové monovrstvy 

  Gablech, Imrich
  Práce je zaměřena na výzkum nové struktury umožňující charakterizaci fyzikálních vlastností grafenu při přesně řízených podmínkách. Návrh spojuje MEMS piezoelektrický rezonátor spolu s Hall Bar/FET strukturou. Tento přístup ...
 • Design and Fabrication of 3D Electrostatic Energy Harvester 

  Janicek, V.; Husak, M.; Jakovenko, J.; Formanek, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  This paper discusses the design of an electrostatic generator, power supply component of the self-powered microsystem, which is able to provide enough energy to power smart sensor chains or if necessary also other electronic ...
 • Design and Fabrication of Fully Implantable MEMS Cochlea 

  Svatoš, Vojtěch; Pekárek, Jan; Dušek, Daniel; Žák, Jaromír; Hadaš, Zdeněk; Prášek, Jan (Elsevier, 2015-01-02)
  The micro-electro-mechanical array for application as fully implantable cochlea is presented in this paper. The complete system including a short overview of energy harvesting and the system configuration is proposed. This ...
 • Detekce pohybu pomocí inerciálních senzorů 

  Štancl, František
  Předložená diplomová práce se věnuje problematice detekce pohybu, zaměřené na spotřebu energie. V jejím úvodu je kladen důraz na možnosti měření zrychlení a analyzuje technologii MEMS u akcelerometrů. Hlavním cílem práce ...
 • Inerciální navigační jednotka 

  Kulka, Branislav
  Táto práca sa zaoberá odhadom orientácie malých lietajúcich robotov s využitím cenovo nenáročných, miniatúrnych inerciálnych a magnetických senzorov. Je použitý rozšírený Kalmanov filter využívajúci kvaternión, ktorý ...
 • Inteligentní cykloblikač 

  Dytrych, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je návrh a výroba inteligentního cykloblikače. Tento cykloblikač je postaven na mikrokontroléru ATmega32 a MEMS akcelerometru s gyroskopem MPU6050. V práci se zabývám návrhem schématu, následnou ...
 • Kavitace v mikrofluidice 

  Holub, Martin
  Mikrofluidice byla v posledních letech věnována intenzivní pozornost výzkumnými týmy takřka po celém světě. Její možné aplikace jsou velmi početné, zejména pak v oblasti zdravotnictví, ukládání energie do baterií nebo ...
 • Kvalitativní srovnání MEMS snímačů vibrací 

  Hasík, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je kvalitativní ověření parametrů MEMS snímačů vibrací s použitím kalibračních zařízení od firem SPECTRA a Brüel & Kjr. První část této práce se zabývá různými typy MEMS snímačů vibrací na ...
 • Laboratorní úloha měření veličin pomocí polohového MEMS senzoru 

  Jarůšek, Jakub
  Technologie MEMS a její produkty jsou v dnešní době velice využívané. Jedním druhem těchto produktů jsou akcelerometry, které hrají velikou roli při určování orientace nebo kvality opotřebení, popřípadě v seismologii. ...
 • MEMS termoelektrický generátor v letecké aplikaci 

  Janák, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem autonomního zdroje elektrické energie založeného na MEMS termoelektrickém generátoru. Uvažovaný generátor bude následně použit pro napájení autonomní senzorické jednotky pro letecké ...
 • Methods For Verification Of Parameters Of Magnetic Field Sensors 

  Krejčí, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Many new sensors appear at the market and occasionally it is required to test specification given by producer. Usually are given conditions of measurement, but the procedure stays undercover. The aim of this article is to ...