Now showing items 1-20 of 31

 • Activation Energy of RTS Noise 

  Pavelka, J.; Sikula, J.; Tacano, M.; Toita, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  Low frequency noise was measured in silicon MOSFET and GaN and InGaAs based HFET devices with special emphasis on the RTS noise. The RTS (Random Telegraph Signal) dependence on the biasing conditions and temperature was ...
 • Analýza modelování neshodností různých modelů tranzistorů ve slabé a silné inverzi 

  Dvořák, Michal
  Cílem práce je simulovat neshodnosti různých modelů tranzistorů a vytvořit metodologii, která umožní co nejpřesněji zhodnotit a porovnat výsledky měření a simulací s teoretickým základem. Výsledkem práce bude zhodnocení ...
 • Automatický přepínač mezi síťovým a akumulátorovým napájením 

  Šišák, Dalibor
  Tato práce se zabývá řešením automatického přepínače mezi síťovým a akumulátorovým napájením. Pro jednoduchost, univerzálnost a variabilitu je zařízení řízeno naprogramovaným mikrokontrolérem od firmy Texas Instruments ...
 • Budicí obvody výkonového tranzistoru SiC MOSFET 

  Vitek, Vojtech
  Bakalárska práca opisuje princípy budenia výkonových tranzistorov MOSFET z materiálu karbid kremíka SiC. Cieľom je podrobne opísať jednotlivé typy budenia a základné zásady pri navrhovaní budičov. Praktickou časťou práce ...
 • Budiče spínacích výkonových tranzistorů GaN MOSFET 

  Fiala, Zbyněk
  Práce popisuje postup při návrhu budicích obvodů pro GaN MOSFET tranzistory, které jsou známé především díky schopnosti rychlého spínání. V úvodu práce je nejprve rozebrána a popsána problematika GaN MOSFET tranzistorů a ...
 • Bulk-driven proudová zrcadla 

  Kováčik, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou princípu bulk-driven CMOS pre návrh niekolkých analogových obvodou. Princíp využíva substrátového hradla ako signálového vstupu k dosiahnutiu nízkého napájacieho napätia a nízkého ...
 • Design of Digital Circuits at Transistor Level 

  Kešner, Filip
  Práce se zaměřuje na návrh obvodů na úrovni tranzistorů, především za použití evoluční metody návrhu. Za tímto účelem je nutné volit rozumnou míru abstrakce a tak dosáhnout vyšší rychlosti ohodnocování kandidátních řešení ...
 • Elektronická zátěž malého výkonu 

  Doležel, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá rozborem řešení a konstrukcí stejnosměrných elektronických zátěží. Na začátku práce jsou popsány základní principy elektronických zátěží. V dalších částech práce je provedeno srovnání komerčních ...
 • Elektronicky komutovaný motor 

  Bláha, Martin
  Diplomová práce pojednává o problematice elektronicky komutovaných motorů a možnostech jejich řízení. V úvodní části je shrnuta teorie EC motorů a možnostech jejich řízení. V další navazující části je proveden návrh včetně ...
 • Jednofázový střídač s výstupními parametry 230 V / 50 Hz / 100 VA 

  Smolák, Martin
  Cílem této diplomové práce byla optimalizace silových a řídicích obvodů střídače, který byl vyvinutý na UVEE. V této práci je popsán princip funkce a obvodové realizace jednofázového střídače. V práci jsou odvozeny různé ...
 • Measuring Card For Electrical Impedance Tomography 

  Balajka, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This project aims to design and to implement measuring card for electrical impedance tomography (EIT). The main function of the card is to switch the voltage measuring electrodes and to select the feeding current polarity ...
 • Měnič pro svařování elektrickým obloukem 

  Matiaško, Maroš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, dimenzovaním a konštrukciou zváracieho zdroja na princípe vysokofrekvečného meniča. Hlavnou náplňou práce je návrh spínaného meniča pre zváranie obalenou elektródou na princípe ...
 • Měniče pro svítidla s LED diodami 

  Zuber, Zalán
  Táto diplomová práca sa zaoberá s meničmi pre výkonové LED diódy. Dáva osvetu do oblasti LED svietení, analyzuje jednotlivé typy meničov, ukáže princípy ich funkčností. Ďalej navrhuje možné zapojenia pre tri rôzne napäťové ...
 • Model stárnutí unipolárního tranzistoru 

  Soukal, Pavel
  S neustálým vývojem v bezdrátových komunikacích je v posledních letech žádoucí integrace rádio-frekvenčních a komunikačních obvodů do jednoho čipu. Technologie CMOS se postupem času neustále vyvíjí, a proto se stává více ...
 • Model tranzistoru MOSFET v programu SystemVision 

  Michálek, Branislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá modelovaním tranzistora MOS. Súčasťou teoretickej časti sú rozbor základnej štruktúry a fungovania MOS tranzistora, základy modelovania vo všeobecnosti, popis SPICE modelov LEVEL1 a LEVEL3 ...
 • Návrh stereo audio koncového zesilovače spínané třídy 

  Konečný, Jiří
  Tato práce se zabývá popisem audio zesilovačů pracujících ve třídě D. Důraz je kladen na podrobnější popis důležitých částí používaných v těchto zesilovačích (modulátory, budiče, výkonové stupně). V další části práce je ...
 • Nový přístup k polymorfismu číslicových obvodů na úrovni hradel 

  Nevoral, Jan
  Před necelými dvaceti lety byl představen nekonvenční přístup k implementaci multifunkčních obvodů, tzv. polymorfní elektronika. Polymorfní elektronika umožňuje implementovat jedním obvodem dvě nebo více funkcí, přičemž ...
 • Počítačové modelování MOSFET tranzistoru 

  Major, Jan
  Práce je zaměřena na počítačové modelování PN přechodu a MOSFET tranzistoru v programu COMSOL Multiphysics a v programu TiberCAD. V textu je pojednáno o driftu a difůzi v polovodičích. Také je ukázán způsob modelování PN ...
 • Porovnávací studie nízkonapěťových operačních zesilovačů 

  Nousek, Petr
  Tato práce se zabývá metodami, používanými při návrhu nízkonapěťových operačních zesilovačů. Teoreticky popisuje nejpoužívanější z těchto metod. Vlastnosti vybraných metod jsou ověřeny simulací navržených operačních ...
 • Průzkum trhu výkonových polovodičových součástek 

  Jankovský, Martin
  Hlavním tématem práce jsou moderní výkonové polovodičové součástky. Jsou diskutovány i rozvíjející se materiály s velkou šířkou zakázaného pasu a jejich elektrické vlastnosti. Práce je pak zaměřena na tyto moderní součástky, ...