Now showing items 1-10 of 10

 • Aktivní filtry a jejich transformace na diferenční struktury 

  Bečková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá transformací nediferenčních aktivních filtrů pracujících v proudovém, napěťovém a smíšeném módu na plně diferenční struktury. Obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kmitočtových filtrů, ...
 • Aplikační možnosti programovatelného zesilovače LNVGA 

  Sobotka, Josef
  Tato práce se zabývá nejprve teoretickým popisem kvalitativních vlastností a parametrů některých moderních aktivních prvků, dále rozebírá teorii grafů signálových toků na úrovni použitelné pro následující metody návrhu ...
 • Aplikační možnosti řiditelného proudového zesilovače 

  Bradáč, Josef
  Tato práce se zabývá aplikačním využitím digitálně řízeného proudového zesilovače DACA (Digitally Adjustable Current Amplifer), který byl vyvinut na Ústavu Telekomunikací FEKT VUT v Brně ve spolupráci s firmou ON Semiconductor ...
 • Design of Fully-Differential Filtering Structure with Adjustable Current Amplifier 

  Dvorak, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The contribution deals with design and analysis of controllable second-order frequency filter which operates in the current mode and where the main element is the current amplifier DACA (Digitally Adjustable Current ...
 • Diferenční kmitočtové filtry neceločíselného řádu 

  Zapletal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá diferenčními a nediferenčními neceločíselnými kmitočtovými filtry za použití aktivních součástek. Je tu popsán návrh neceločíselných diferenčních filtrů z neceločíselných nediferenčních filtrů. ...
 • Návrh elektronicky rekonfigurovatelných filtračních struktur s moderními aktivními prvky 

  Prát, Marek
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout elektronicky rekonfigurovatelné filtry s říditelnou změnou přenosové funkce za pomoci aktivních prvků v proudovém módu. V první části práce jsou probrány nezbytné znalosti a pojmy pro ...
 • Návrh plně diferenčních kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky za pomoci metody grafu signálových toků 

  Štork, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kmitočtových filtrů pracujících v proudovém, plně diferenčním módu, a to za pomocí grafů signálových toků. První část práce je zaměřena na obecný popis kmitočtových filtrů, jejich ...
 • Plně diferenční kmitočtové filtry s řiditelným aktivním prvky 

  Zapletal, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá plně diferenčními kmitočtovými filtry, které pracující v proudovém módu a jejich řiditelnost je umožněna aktivními prvky. V první části práce se budeme zabývat teoretickým rozborem kmitočtových ...
 • Počítání lidí ve videu 

  Kuřátko, Jiří
  Cílem této práce je vytvořit program schopný sledovat trajektorie pohybu lidí a~na základě toho vytvářet různé statistiky. V praxi se jedná o efektivní marketingový nástroj, který lze využít například pro analýzy toku ...
 • Řízené analogové kmitočtové filtry 

  Martinek, Pavel
  V práci jsou popsány prvky kmitočtových filtrů, především OTA zesilovače, proudové a napěťové konvejory. Jsou ze prezentovány možnosti řízení kmitočtových filtrů a prvky k řízení, analogové násobičky, DA převodníky, analogově ...