Now showing items 1-15 of 15

 • Aromatický profil tavených sýrových analogů 

  Kučerka, Štefan
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo identifikovať a semikvantifikovať prchavé (aromatické) látky vo vzorkách tavených syrových analógov vyrobených s plnou, prípadne čiastočnou náhradou mliečneho tuku vybranými rastlinnými ...
 • Charakterizace a průběh zrání sýrů eidamského typu 

  Dostálková, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek a volných/vázaných mastných kyselin v modelových sýrech eidamského typu, tj. přírodní polotvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou. Pro výrobu sýrů byly ...
 • Matematická analýza dat v hmotnostní spektrometrii 

  Vlachová Hutová, Eliška
  V této bakalářské práci je teoreticky popsán princip metody hmotnostní spektrometrie a tandemové hmotnostní spektrometrie, využití metody v praxi a popis funkčnosti jednotlivých analyzátorů. Dále je uveden popis hmotnostního ...
 • Metody detekce energetických materiálů 

  Procházka, Michal
  Byla zpracována rešerše současných metod detekce výbušnin a příbuzných materiálů. Práce se nejprve zabývá metodami detekce a analýzy výbušnin, mezi něž patří metody chromatografické (TLC, GC, HPLC, IC), hmotnostní spektrometrie ...
 • Moderní metody detekce energetických materiálů 

  Šesták, Jozef
  Byla zpracována literární rešerše moderních metod detekce výbušnin. Práce zpočátku pojednává o detekčních metodách již běžně používaných v technické praxi, jakož jsou plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, ...
 • Optimalizace a validace GC-MS metody pro stanovení těkavých aromatických látek v sýrech 

  Koubek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení metody stanovení těkavých aromaticky aktivních látek v různých typech přírodních a tavených sýrů. V teoretické části jsou popsány základní skupiny aromatických látek. Dále ...
 • Profil těkavých látek sýrů eidamského typu 

  Balej, Marek
  Táto bakalárska práca je zameraná na určenie profilu prchavých látok v syroch eidamského typu, predstavujúcich prírodné polotvrdé syry s nízko dohrievanou syrovinou. Predmetom teoretickej časti je základné rozdelenie syrov, ...
 • Propojení televizních studií 

  Flimel, Peter
  V tejto bakalárskej práci je vyriešené prepojenie TV štúdii v roku 2020, za účelom sprostredkovania futbalových zápasov medzi štúdiami v Prahe a Bratislave. Práca sa zaoberá problematikou optických spojov a technológii, ...
 • QoS v systému UMTS 

  Kavan, Radovan
  Tato práce pojednává o kvalitě služeb QoS (Quality of Service) v systému UMTS. Termín kvalita služeb je v poslední době velice používaným, a to nejen v počítačových sítích ale stále více také v sítích mobilních. Nynější ...
 • Srovnání aromatického profilu kozího vs. kravského mléka 

  Pospíchalová, Alžběta
  Tato práce se zabývá porovnáním aromaticky aktivních látek v kozím a kravském mléce. Je sledován obsah aromaticky aktivních látek ve vzorcích kozího a kravského mléka, které byly analyzovány metodou HS-SPME-GC-MS. V ...
 • Srovnání obsahu aromaticky aktivních látek vybraných typů sýrů 

  Brožová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek ve vybraných sýrech s bílou plísní na povrchu, které jsou/nejsou nositeli „Chráněného označení Evropské unie“ a jejich vzájemným porovnáním. V teoretické ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraném typu sýra 

  Páral, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v sýrech s bílou plísní na povrchu, tj. měkké plísňové sýry, zrající od povrchu. V teoretické části jsou sýry obecně charakterizovány, je popsáno jejich ...
 • Stanovení reziduí chloramfenikolu v biologickém materiálu, vodě a krmivech metodou GC/MS 

  Lukačková, Dagmar
  Tato diplomová práce se věnuje problematice výskytu a stanovení reziduí chloramfenikolu v biologickém materiálu. Teoretická část je literární rešerší shrnující informace o veterinárních léčivech, jejichž použití je u ...
 • Vývoj a validace metody stanovení reziduí některých hormonálně účinných látek v biologickém materiálu metodou GC/MS 

  Zelníčková, Hana
  Tato diplomová práce se věnuje problematice výskytu a stanovení hormonálně účinných látek v biologickém materiálu. Cílem experimentální části bylo vyvinout a validovat analytickou metodu, vhodnou pro stanovení hormonálně ...
 • Změny proteomu a metabolomu u vybraných organismů ve stresových podmínkách 

  Halienová, Andrea
  Životné podmienky každého organizmu sú v dnešnej dobe ovplyvnené rôznymi faktormi. Niektoré vplývajú na organizmus pozitívne, iné negatívne. Schopnosť odolávať zmeneným metabolickým a životným podmienkam a adaptovať sa je ...