Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace pro správu databáze plaveckého oddílu 

  Vencel, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh, tvorbu a zavedení desktopové aplikace pro správu databáze plaveckého oddílu ASK Blansko. Analyzuje současný stav procesů v oddíle a srovnává je s novodobou praxí. Obsahuje popis veškerých ...
 • Business Intelligence jako nástroj analýzy dat pro controlling podniku 

  Novák, Ondřej
  Návrh a vytvoření hotového řešení OLAP v rámci Business Intelligence pro určitý podnik podle požadavků zákazníka při využití standardních technologií a postupů, které jsou k tomu určené. Práce popisuje práci na návrhu, ...
 • Datové sklady a OLAP v prostředí MS SQL Serveru 

  Rudol, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou datových skladů a OLAP analýzy. Je zde uvedena jejich de nice a využití. Dále je zde popsáno prostředí MS SQL Serveru pro podporu vývoje datových skladů. Zde popsané technologie jsou ...
 • Dolování asociačních pravidel z datových skladů 

  Hlavička, Ladislav
  Tato práce se zabývá dolováním asociačních pravidel z datových skladů. V první části bude čtenář obeznámen s pojmy získávání znalostí z databází a dolování dat. Další část práce se zabývá problematikou datových skladů. ...
 • Dolování sekvenčních vzorů 

  Tisoň, Zdeněk
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku získávání znalostí z databází, především pak na metody dolování sekvenčních vzorů. Jednotlivé metody dolování sekvenčních vzorů jsou zde popsány detailně. Dále se práce ...
 • Návrh SQL databáze pro podporu činností malé IT firmy 

  Říha, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh SQL databáze pro podporu činností malé IT firmy a její vytvoření v programu MS SQL Server.
 • Vytvoření SQL databáze pro podporu evidence hardwaru 

  Konečný, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci databáze pro evidenci hardwaru ve firmě IBM Česká republika s.r.o. Databázi implementuji v prostředí MS SQL Server.
 • Využití SQL databází pro podporu řízení lidských zdrojů 

  Zeman, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh SQL databáze pro podporu Řízení lidských zdrojů a její následné vytvoření v programu MS SQL Server.