Now showing items 1-20 of 33

 • Algoritmické obchodování na burze s využitím strojového učení 

  Červíček, Karel
  Obchodování na burze ve spojení s automatizací je široce probírané téma. V této práci je snahou využití optimalizačních metod a prostředků strojového učení pro efektivní a obecné zpracování finančních časových řad. Je ...
 • Analýza anomálií v uživatelském chování 

  Petrovič, Lukáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá umožňuje modelovať používateľské chovanie a následne vyhľadávať anomálie v jeho chovaní. Vstupom aplikácie je zoznam akcií, ktoré používateľ vykonal na svojom pracovnom ...
 • Anotace obrazu s použitím hlubokého učení 

  Zarapina, Natalya
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a programu typu klient-server pro klasifikaci a lokalizaci určitých elementů vyskytujících se na předložených obrazcích. Program načítá sadu obrázků a s využitím hlubokého učeni ...
 • Bioinformatický nástroj pro klasifikaci bakterií do taxonomických kategorií na základě sekvence genu 16S rRNA 

  Valešová, Nikola
  Tato práce se zabývá problematikou automatizované klasifikace a rozpoznávání bakterií po získání jejich DNA procesem sekvenování. V rámci této práce je navržena a popsána nová metoda klasifikace založená na základě segmentu ...
 • Bioinformatický nástroj pro predikci rozpustnosti proteinů 

  Čermák, Jiří
  Abychom dosáhli levnější a efektivnější výroby proteinů, musíme být schopni predikovat, zda budou proteiny rozpustné. V této práci se zabýváme vytvořením bioinformatických datových sad na základě databází Target Track a ...
 • Classification Of Traffic Signs By Convolutional Neural Networks 

  Mivalt, Filip; Nejedly, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The paper presented here describes traffic signs classification method based on a convolutional neural network (CNN). The CNN was trained and tested on the public database of German traffic signs with 43 mostly used traffic ...
 • Detekce a rozpoznání hub v přirozeném prostředí 

  Steinhauser, Dominik
  Práce řeší problém detekce a klasifikace hub na fotografiích v přirozeném prostředí. K řešení jsem použil konvoluční neuronové sítě. Začátek práce je věnován teorii neuronových sítí. Dále je v práci řešena detekce hub a ...
 • Detekce a rozpoznání registrační značky vozidla 

  Řepka, Michal
  Tato práce se zabývá detekcí a rozpoznáním objektů ze snímků s využitím metod počítačového vidění. Předmětem detekce jsou české registrační značky vozidel. Cílem práce bylo vytvořit algoritmus pro jejich automatickou ...
 • Detekce anatomických struktur v CT datech s využitím konvolučních neuronových sítí 

  Kozlová, Dominika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce anatomických struktur v medicínských obrazech s využitím konvolučních neuronových sítí (CNN). Nejprve jsou popsány metody strojového učení, konvoluční neuronové sítě a ...
 • Detekce chodců ve snímku pomocí metod strojového učení 

  Tilgner, Martin
  Tato práce se zabývá detekcí chodců pomocí konvolučních neuronových sítí z pohledu autonomního vozidla. A to zejména jejich otestováním ve smyslu nalezení vhodné praxe tvorby datasetu pro machine learning modely. V práci ...
 • Detekce vybraných zvukových událostí v reálném prostředí 

  Kowolowski, Alexander
  Tato práce se zabývá metodami pro rozpoznávání nebezpečných událostí, v tomto případě výstřelů, v reálném prostředí. Nejdříve byla vytvořena testovací a trénovací databáze zvuků ze zadané databáze MIVIA. V této databázi ...
 • Distributed Framework for Testing Machine Learning Methods 

  Klusáček, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  When designing new Machine learning (ML) methods, solid testing is very important part of process. This article describes a framework that was created for automated testing and comparison of different ML methods. This ...
 • Hraní her pomocí neuronových sítí 

  Buchal, Petr
  Cílem této práce je naučit neuronovou síť pohybu v prostředích s klasickou kontrolou řízení, hraní tahové hry 2048 a několika Atari her. Jedná se o oblast zpětnovazebního učení. Jako zpětnovazební algoritmus využívající ...
 • Identifikace zařízení na základě jejich chování v síti 

  Polák, Michael Adam
  Táto práca sa zaoberá problematikou identifikácie sieťových zariadení na základe ich chovania v sieti. S neustále sa zvyšujúcim počtom zariadení na sieti je neustále dôležitejšia schopnosť identifikovať zariadenia z ...
 • Improving Robustness of Neural Networks against Adversarial Examples 

  Gaňo, Martin
  Tato práce pojednává o kontradiktorních útocích na klasifikační modely neuronových sítí. Naším cílem je shrnout a demonstrovat kontradiktorní metody a ukázat, že představují vážný problém v strojovém učení. Důležitým ...
 • Inteligentní senzorová sít s využitím mobilních zařízení 

  Tomčík, Milan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou využitia mobilných zariadení ako snímačov rôznych aktivít. Využívajú sa rôzne typy snímačov mobilného zariadenia a to predovšetkým gyroskopu, akcelerometru a magnetometru. ...
 • Klasifikace dokumentů pomocí umělé inteligence 

  Molnár, Ondřej
  Tato práce se zabývá klasifikací dokumentů za použití umělé inteligence. Popisuje principy klasifikace a strojového učení. Seznamuje s metodami UI a dále detailně představuje metodu klasifikace naivního Bayese. Poté líčí ...
 • Klasifikace patologických obratlů v CT snímcích páteře s využitím metod strojového učení 

  Tyshchenko, Bohdan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na detekci patologických obratlů v CT snímcích páteře s využitím metod strojového učení. V rámci teoretické části je popsána anatomie páteře, výskyt patologií v CT obrazových datech, je ...
 • Koncepty strojového učení pro kategorizaci objektů v obrazu 

  Hubený, Marek
  Tato práce se zabývá problémem rozpoznávání objektů a scén pomocí nástrojů strojového učení a počítačového vidění. Před řešením tohoto problému byly prostudovány základní fáze konceptu strojového učení a statistické modely ...
 • Meta-learning 

  Hovorka, Martin
  Cílem práce je seznámit se a prostudovat metody meta-learningu, naprogramovat algoritmus a porovnat s dalšími metodami strojového učení.