Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza procesů obrábění kovových materiálů se zaměřením na energetické aspekty 

  Szlaur, Vít
  Obecný rozbor problematiky obrábění, rozbor řezných sil pro soustružení, frézování, vrtání. Vyhodnocení experimentálně naměřených hodnot struktury povrchu a teoretických hodnot složek řezných sil, při soustružení válcové ...
 • Analýza vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů 

  Pavelka, Rudolf
  Předkládaná studie se zabývá technologickými aspekty obrábění kovů vyměnitelnými břitovými destičkami, se zvláštním důrazem na VBD z povlakovaných slinutých karbidů. Mimo jiné je popsána teorie opotřebení břitu a jeho ...
 • Aplikace CAD/CAM technologie pro výrobu prezentačního těžítka 

  Bukovský, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací výroby prezentačního těžítka. K výrobě modelu byl využit CAD software Autodesk Inventor a CAM software PowerMill v. 6.0. Výroba těžítka byla provedena na frézce FV 25 CNC.
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Zeman, Karel
  Cílem této práce je navrhnout kroky vedoucí ke zlepšení finanční situace středně velkého strojírenského podniku. K dosažení tohoto cíle je provedena finanční analýza, která definuje slabá místa podniku a vychází z ní soubor ...
 • Možnosti zefektivnění procesu obrábění ve výrobě těles VE, VP30 

  Švaříček, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou obráběcího procesu ve výrobě těles VE, VP30 pro rotační vstřikovací čerpadla v konkrétních podmínkách společnosti BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava se záměrem navržení možností zefektivnění ...
 • Návrh efektivních změn technologického postupu pro výrobu zvolené součásti 

  Kalová, Martina
  Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu výroby součástky typu čep a zhodnocení výrobních možností firmy se zaměřením na návrh změn, vedoucí k převedení výroby na nové strojní vybavení. V práci je blíže uveden typ ...
 • Návrh na zefektivnění procesu obrábění dílu pro vstřikovací formu 

  Hruška, Lukáš
  Cílem této diplomové práce byl návrh na zefektivnění procesu obrábění dílu pro vstřikovací formu. V práci byl popsán původní stav obrábění dílu vstřikovací formy z hlediska technologie třískového obrábění, zahrnující popis ...
 • Návrh na zefektivnění procesu obrábění ojnice 

  Holub, Milan
  Diplomová práce se zabývá procesem obrábění výkovku ojnice ve společnosti SANBORN a.s. a to z důvodu navrhnout efektivnější způsob obrábění. První část je zaměřena na analýzu stávajícího stavu výroby, která se provádí na ...
 • Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu 

  Černický, Martin
  Diplomová práce pojednává o obrábění hřídele ve společnosti Decoleta, a.s. za účelem návrhu zefektivnění výroby. První část diplomové práce je zaměřena na popis činnosti firmy a rozbor použitých technologií třískového ...
 • Návrh soustružnického nože s vnitřním chlazením 

  Matoušek, Jan
  Bakalářská práce zaměřena na všeobecný přehled soustružení, dále na řezné nástroje s vnitřním chlazením. Popisuje výhody a nejnovější poznatky v oblasti řezných nástrojů s vnitřním chlazením u světových výrobců. V druhé ...
 • Návrh technologie součásti alternátoru 

  Pokladník, Robert
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie pólové hvězdice alternátoru. Technologie je koncipována tak, aby bylo dosaženo nízkých nákladů na výrobu. Cílem práce je zamezit odlivu výrobních zakázek do zemí s levnou ...
 • Návrh technologie výroby zadané součásti 

  Pavliš, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové technologie na výrobu dílu zadaného firmou Frentech Aerospace s.r.o. Teoretická část práce se zabývá rozborem problematiky třískového obrábění. V praktické části pak popisuje výrobu ...
 • Návrh výroby jednoúčelového stupňovitého obráběcího nástroje 

  Opršál, Ladislav
  Cílem diplomové práce je návrh výroby jednoúčelového stupňovitého obráběcího nástroje pro vrtání součásti tělesa hlavy. V práci je popsána stávající výroba součásti, včetně použitých strojů, nástrojů a řezných podmínek. V ...
 • Návrh výroby vakuové formy pro tváření plastů 

  Tišnovský, Jakub
  Vakuové tváření plastů je jednou z metod zpracování termoplastických hmot. V této technologii se využívá změny fyzikálních a mechanických vlastností termoplastu při zahřátí do plastického stavu. Pro výrobu výlisků je ale ...
 • Obrábění odlitku převodovky na CNC stroji 

  Hložek, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na obrábění zvolené převodové skříně na CNC stroji. V první části je řešena teorie ohledně převodovek a hliníkové slitiny, ze které je vybraná skříň vyráběna. V druhé praktické části je řešen ...
 • Použití dřeva u výrobků spotřebního průmyslu 

  Zellerová, Michaela
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci studia strojního inženýrství se zabývá procesem obrábění dřeva, probírá samotný materiál a jeho vlastnosti. Následně se věnuje povrchovým úpravám dřeva a možným provedením spojů. Dále ...
 • Problematika Ecodesignu v oblasti obráběcích strojů 

  Burtsev, Ilya
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice ekodesignu v oblasti obráběcích strojů. V první časti práce provedena analýza současných legislativních požadavků na oblast Ecodesignu. V druhé časti provedena rešerše v oblasti ...
 • Řešení technologie dvoudrážkové řemenice pro dva typy polotovarů. 

  Pokladník, Robert
  Technologie zpracovává výrobu dvoudrážkové řemenice pro dva různé typy polotovarů. Jako polotovar je v obou případech použit odlitek. Materiálem výrobku je vždy šedá litina ČSN 42 24 25. Technologický postup řeší výrobu ...
 • Řešení technologie součásti "víko" v podmínkách středně velké strojírenské firmy 

  Kavan, Petr
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením stávající technologie výroby součásti „víko hydrauliky“ a návrhem nové progresivní varianty obrobení této součásti. Řešení je zaměřeno především na racionalizaci řezných nástrojů a ...
 • Sestavení technologie pro součást "kabelová spojka" s etapou rapid prototyping 

  Palacký, Vladislav
  Bakalářská práce je tvořena souhrnem teoretických a výpočtových poznatků pro zpracování návrhu konstrukce a výroby kabelové spojky. Práce obsahuje dvě technicky realizovatelné varianty řešení. Je zde navržen kompletní ...