Now showing items 1-20 of 21

 • Elektromagnetický upínací systém 

  Haratek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce návrh jednoho segmentu elektromagnetického upínacího systému. V teoretické části se seznámíme s principem funkce upínacích systémů s permanentními magnety, elektromagnety a jejich kombinací. ...
 • Magnetická pole pro lékařské experimenty 

  Punčochář, Marek
  Tato práce se zabývá vytvářením magnetických polí pro lékařské experimenty. V první části jsou rozebrány různé typy cívek se zaměřením na Helmholtzovy cívky. Dále je zde popsán způsob vinutí cívky ve tvaru rohožky, výpočet ...
 • Mapování a homogenizace základního magnetického pole tomografu 

  Žůrek, Dalibor
  Tato práce se zaměřuje na rešerši dostupné literatury v oblasti mapování magnetického pole a na rozklad tohoto pole na gradienty. Zpočátku jde o seznámení se základními pojmy v oblasti magnetické rezonance, které jsou ...
 • Material Position Tracking For Manufacturing Plant 

  Sládeček, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article describes implementation of an indoor positioning system for tracking the location and movement of material and products through the manufacturing plant. The system is designed with regards to simple installation ...
 • Měření magnetického pole 

  Šimberský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením magnetického pole a senzory, jimiž lze snímat magnetické pole. V práci je vysvětlen princip Hallových sond a třech typů senzorů magnetického pole založených na magnetorezistivních ...
 • Měření magnetického pole 

  Dušek, Jiří
  Bakalářská práce popisuje způsoby a technologie měření magnetického pole. Dále se tato práce zabývá srovnáním snímačů pro měření magnetických polí a vytvoření základní koncepce měřiče s vybraným snímačem. K návrhu koncepce ...
 • Měření magnetických polí na elektrických strojích 

  Manduch, Viliam
  Táto bakalárka práca sa zaoberá magnetickým požom a princípmi, na ktorých sú založené senzory na jeho meranie. Ďalšia časť práce skúma rozloženie magnetického poža v okolí asynchrónneho motora. Analýza je vyhodnocovaná ...
 • Měření slabého magnetického pole ve 3D prostoru 

  Bár, Martin
  Cílem práce bylo teoreticky určit rozložení magnetického pole v okolí miniaturních NdFeB magnetů cylindrického tvaru, výsledky simulace porovnat s daty naměřenými komerčním gaussmetrem F.W. BELL a vytvořit vlastní koncepci ...
 • Měřicí systém pro záznam a zobrazení NF magnetického pole 

  Dušek, Jiří
  Diplomová práce nejprve popisuje druhy magnetického pole a principy jeho měření. Dále se práce zabývá parametry snímače HMC2003 a akvizicí dat. K akvizici byla vybrána karta od firmy National Instruments s označením USB-6218. ...
 • Měřič magnetického pole 

  Rejnuš, Milan
  Práce shrnuje známé metody měření magnetických polí a veličin. Jsou zde uvedeny jednotlivé metody a popsány jejich principy i problémy při jejich použití. Součástí práce je návrh laboratorního přípravku pro výuku předmětu ...
 • Optimalizace metody měření magnetické susceptibility 

  Jeništa, Petr
  Cílem této práce je proměřit vzorky umístěných do pole MR tomografu, naměřená data zpracovat a vyhodnotit chyby měření. Teoretická část je zaměřena na popis základních veličin magnetického pole, uvedení některých starších ...
 • Řešení rozložení magnetického pole ve stejnosměrném stroji 

  Hájek, Jan
  Tato práce pojednává o rozložení magnetického pole ve stejnosměrném stroji. Součástí této práce je seznámení se stejnosměrnými stroji, principem činnosti a rozdělením stejnosměrných strojů. Dále je zde pojednáno o elektricky ...
 • Sledování pohybu materiálu v průběhu výroby 

  Sládeček, Michal
  Diplomová práce se zabývá vývojem lokalizačního zařízení pro sledování polohy, či pohybu materiálu a produktů po výrobní hale. Systém je navržen tak, aby mohl být co nejlevněji a nejjednodušeji implementován do již vytvořené ...
 • Tvorba a analýza parametrických modelů elektrických strojů v CAD systémech 

  Chmelíček, Petr
  Cílem této práce je popsat a na praktických příkladech demonstrovat možnosti počítačové podpory konstruktérské činnosti. První část obsahuje popis programu Autodesk Inventor, což je jeden z nejvýznamnějších moderních ...
 • Účinky nestacionárních magnetických polí na biologické materiály 

  Heczková, Monika
  Cílem této práce bylo prozkoumat vliv proměnných magnetických polí či pole IVMP na nativní a denaturovanou deoxyribonukleovou kyselinu. A pomocí statistické metody analýzy rozptylu, vyhodnotit naměřená data.
 • Vlastnosti stěračového motoru 

  Kůta, Aleš
  V současné době neustále roste potřeba numerických výpočtů a modelování různých typů úloh nejen v oblasti elektrotechniky. Společným jmenovatelem mezi vysokými nároky kladenými na konstruktéra a hospodárností výroby se ...
 • Vliv magnetického pole a dalších vybraných stresorů na fyziologii mikrobiálních buněk 

  Mrázová, Kateřina
  Tato práce se zabývá vlivem magnetického pole a organických látek, konkrétně benzenu a p-nitrofenolu, na buňky PHA produkující bakterie Cupriavidus necator H16 a mutantního kmene Cupriavidus necator PHB4, který ...
 • Vliv magnetického pole na charakter proudění kolem různých materiálů 

  Buday, Jakub
  Cielom tejto bakalárskej práce je popísať základné vlastnoti prúdenia a magnetického poľa. Ďalej sa venuje využitiu magnetických kvapalín v rôznych aplikáciach. Taktiež popisuje dopad magnetického poľa na niektoré vlastnosti ...
 • Vliv magnetického pole na vlastnosti fotovoltaických článků 

  Kadlec, Michal
  Tato diplomová práce popisuje problematiku P-N přechodu fotovoltaických článků, fyziku fotovoltaického jevu, základní používané materiály ve fotovoltaice a jejich vlastnosti, důležitými pro oblast fotovoltaiky. Zabývá se ...
 • Využití uměle vytvořeného slabého magnetického pole pro navigaci ve 3D prostoru 

  Váňa, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití uměle vytvořeného slabého magnetického pole pro navigaci v 3D prostoru. Teoretická část textu pojednává o obecných vlastnostech magnetického pole a jeho popisu. V další pasáži ...