Now showing items 1-20 of 23

 • Akvizice a předzpracování MRI obrazových sekvencí pro klinické perfusní zobrazování 

  Krchňavý, Jan
  Tato diplomová práce popisuje teorii pro statické a dynamické magneto-rezonanční zobrazování s použitím kontrastní látky ovlivňující relaxační dobu T1. Jsou popsány dostupné akviziční metody v určeném nemocničním zařízení ...
 • Analýza a segmentace tomografických obrazů 

  Dorazil, Jan
  Práce se zabývá detekcí hran v obrazech magnetické rezonance a jejich segmentací. Jsou uvedeny metody detekce hran v obrazech založené na hledání maxima gradientu, metody detekující hranu pomocí průchodu nulovou hodnotou ...
 • Bezkontrastní MRI perfuzní zobrazování 

  Kruml, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na bezkontrastní techniky magnetické rezonance pro kvantitativní hodnocení prokrvení tkáně. Práce obsahuje popis základních funkčních principů magnetické rezonance a je zaměřena především ...
 • Detekce roztroušené sklerózy 

  Kopuletý, Michal
  Tato práce je zaměřena na detekování lézí roztroušené sklerózy ze snímků magnetické rezonance. Správně vyhledané léze jsou velice důležité pro stanovení lékařské diagnózy. Detekce lézí pomocí metod strojového učení je ...
 • Kontrastní MRI perfuzní zobrazování 

  Šejnoha, Radim
  Tato bakalářská práce je zaměřena na kontrastní MRI perfuzní zobrazování pomocí metody Dynamic Contrast-Enhanced MRI. Jsou zde popsány základní principy nukleární magnetické rezonance a pulzní sekvence používané při DCE ...
 • Kvantifikace relaxačního času T1 v DCE-MRI 

  Vitouš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami kvantifikace relaxačního času T1 a korekce nehomogenity magnetického pole B1. Pro účely měření je vytvořen fantom pomocí 3D tisku. Nejprve je provedena rešerše na dané téma, následně ...
 • Metody akvizice pro DCE-MRI 

  Kudlička, Petr
  V této diplomové práci popisuji základy měření magnetickou resonancí. Zamě-řuji se především na metody DCE-MRI s T1 váhováním o¬brazu. Zmiňuji základní kon-trastní látky užívané v MRI zobrazování. Popisuji vybrané pulsní ...
 • Měření malých objektů magnetickou rezonancí 

  Chotaš, Kryštof
  Bakalářská práce pojednává o problematice potlačování šumu v obrazech pořízených magneticko-rezonanční tomografií. V této práci je rozebráno užší spektrum metod potlačení šumu, které jsou pro předem zmíněný účel vhodné. ...
 • Měření relaxací a difúzí tkáňových kultur smrku 

  Fejgl, Martin
  Tato bakalářská práce pracuje se zevrubným popisem magnetické rezonance a měřením relaxací a difuzí tkáňových kultur smrku. Dále se zabývá zpracováním intenzit shluků tkáňových kultur smrku a výpočtem relaxačních časů T2.
 • Měření relaxací vybraných vzorků pomocí techniky NMR 

  Kovalčík, Tomáš
  Práce se zabývá nukleární magnetickou rezonancí a principy měření relaxačních a difúzních konstant. Magnetická rezonance je jev, kdy se látce v magnetickém poli o indukci B0 dodá energie v podobě RF impulzu s Larmorovou ...
 • Modelování parametrické arteriální vstupní funkce v perfúzním zobrazování 

  Černý, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je prostudovat tématiku v oblasti perfúzního zobrazování založené na dynamickém zobrazování s T1 kontrastem. Zaměření bylo především na úlohu arteriální vstupní funkce. Jsou popsány principy jevu ...
 • MRI kompatibilní vysílač pro signalizaci stavů obsluze 

  Šot, Jan
  Práce se věnuje problematice MRI kompatibilního vysílače. V první části práce je diskutován fyzikální princip magnetické rezonance a popis konstrukce přístroje magnetické rezonance. Dále se v ní pojednává o možnosti přenosu ...
 • Neuroinformatika: metody kalibrace v multicentrické MR studii 

  Kovalčík, Tomáš
  Práce se zabývá metodami kalibrace multicentrických studii magnetické rezonance. Magnetická rezonance je jev, kdy se látce v magnetickém poli o indukci B0 dodá energie v podobě RF impulzu s Larmorovou frekvencí a tím se ...
 • Optimalizace MRI měření slepičích embryí 

  Sedláčková, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá optimalizací MRI měření fantomů obsahujících slepičí embryo. Teoretická část práce je věnována základům magnetické rezonance a popisu pulzních sekvencí. Dále jsou diskutovány možnosti, jak udržovat ...
 • Pokročilé metody perfuzní analýzy v MRI 

  Macíček, Ondřej
  Tato doktorská práce se zabývá problematikou kvantitativní analýzy pomocí MRI a použití exogenní kontrastní látky. Jedná se o dvě metody, Dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) a Dynamic susceptibility contrast MRI ...
 • RF cívka pro MR systém 

  Vojtíšek, Miloš
  Tématem této práce jsou vysoko frekvenční cívky pro zobrazovací systémy magnetické rezonance. Magnetická rezonance slouží k zobrazování nepřeberného množství objektů (například: lidské tělo, rostliny, materiálový výzkum ...
 • Rozvoj zobrazovacích metod a jeho význam pro biomechaniku 

  Sedláček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerži dostupné literatury, na jejímž základě se čtenář seznámí s jednotlivými zobrazovacími metodami. Ty jsou rozděleny podle fyzikálního původu do čtyř základních skupin - rentgenové ...
 • Strojové učení pro analýzu MR obrazů mozku 

  Král, Jakub
  Diplomová práce se věnuje metodám strojového učení v rozpoznávání první fáze schizofrenie na obrazech získaných z nukleární magnetické rezonance. Úvod práce je zaměřen především na fyzikální princip magnetické rezonance. ...
 • Studium transportu látek ve stoncích rostlin 

  Doubek, Vladimír
  Práce popisuje princip nukleární magnetické rezonance a dále tři ze základních měřicích technik NMR. Magnetická rezonance využívá toho, že každý proton i neutron má svůj určitý moment hybnosti. Je založena na sledování ...
 • Škálování arteriální vstupní funkce v DCE-MRI 

  Holeček, Tomáš
  Perfusní zobrazování pomocí magnetické rezonance je moderní diagnostická metoda využívaná hlavně v onkologii. Při této metodě je pacientovi podávána kontrastní látka a poté je průběžně sledován průběh její koncentrace v ...