Now showing items 1-20 of 20

 • Elektromagnetický upínací systém 

  Haratek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce návrh jednoho segmentu elektromagnetického upínacího systému. V teoretické části se seznámíme s principem funkce upínacích systémů s permanentními magnety, elektromagnety a jejich kombinací. ...
 • Magnetická pole pro lékařské experimenty 

  Punčochář, Marek
  Tato práce se zabývá vytvářením magnetických polí pro lékařské experimenty. V první části jsou rozebrány různé typy cívek se zaměřením na Helmholtzovy cívky. Dále je zde popsán způsob vinutí cívky ve tvaru rohožky, výpočet ...
 • Mapování a homogenizace základního magnetického pole tomografu 

  Žůrek, Dalibor
  Tato práce se zaměřuje na rešerši dostupné literatury v oblasti mapování magnetického pole a na rozklad tohoto pole na gradienty. Zpočátku jde o seznámení se základními pojmy v oblasti magnetické rezonance, které jsou ...
 • Měření magnetického pole 

  Šimberský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením magnetického pole a senzory, jimiž lze snímat magnetické pole. V práci je vysvětlen princip Hallových sond a třech typů senzorů magnetického pole založených na magnetorezistivních ...
 • Měření magnetického pole 

  Dušek, Jiří
  Bakalářská práce popisuje způsoby a technologie měření magnetického pole. Dále se tato práce zabývá srovnáním snímačů pro měření magnetických polí a vytvoření základní koncepce měřiče s vybraným snímačem. K návrhu koncepce ...
 • Měření magnetických polí na elektrických strojích 

  Manduch, Viliam
  Táto bakalárka práca sa zaoberá magnetickým požom a princípmi, na ktorých sú založené senzory na jeho meranie. Ďalšia časť práce skúma rozloženie magnetického poža v okolí asynchrónneho motora. Analýza je vyhodnocovaná ...
 • Měření slabého magnetického pole ve 3D prostoru 

  Bár, Martin
  Cílem práce bylo teoreticky určit rozložení magnetického pole v okolí miniaturních NdFeB magnetů cylindrického tvaru, výsledky simulace porovnat s daty naměřenými komerčním gaussmetrem F.W. BELL a vytvořit vlastní koncepci ...
 • Měřicí systém pro záznam a zobrazení NF magnetického pole 

  Dušek, Jiří
  Diplomová práce nejprve popisuje druhy magnetického pole a principy jeho měření. Dále se práce zabývá parametry snímače HMC2003 a akvizicí dat. K akvizici byla vybrána karta od firmy National Instruments s označením USB-6218. ...
 • Měřič magnetického pole 

  Rejnuš, Milan
  Práce shrnuje známé metody měření magnetických polí a veličin. Jsou zde uvedeny jednotlivé metody a popsány jejich principy i problémy při jejich použití. Součástí práce je návrh laboratorního přípravku pro výuku předmětu ...
 • Optimalizace metody měření magnetické susceptibility 

  Jeništa, Petr
  Cílem této práce je proměřit vzorky umístěných do pole MR tomografu, naměřená data zpracovat a vyhodnotit chyby měření. Teoretická část je zaměřena na popis základních veličin magnetického pole, uvedení některých starších ...
 • Řešení rozložení magnetického pole ve stejnosměrném stroji 

  Hájek, Jan
  Tato práce pojednává o rozložení magnetického pole ve stejnosměrném stroji. Součástí této práce je seznámení se stejnosměrnými stroji, principem činnosti a rozdělením stejnosměrných strojů. Dále je zde pojednáno o elektricky ...
 • Sledování pohybu materiálu v průběhu výroby 

  Sládeček, Michal
  Diplomová práce se zabývá vývojem lokalizačního zařízení pro sledování polohy, či pohybu materiálu a produktů po výrobní hale. Systém je navržen tak, aby mohl být co nejlevněji a nejjednodušeji implementován do již vytvořené ...
 • Tvorba a analýza parametrických modelů elektrických strojů v CAD systémech 

  Chmelíček, Petr
  Cílem této práce je popsat a na praktických příkladech demonstrovat možnosti počítačové podpory konstruktérské činnosti. První část obsahuje popis programu Autodesk Inventor, což je jeden z nejvýznamnějších moderních ...
 • Účinky nestacionárních magnetických polí na biologické materiály 

  Heczková, Monika
  Cílem této práce bylo prozkoumat vliv proměnných magnetických polí či pole IVMP na nativní a denaturovanou deoxyribonukleovou kyselinu. A pomocí statistické metody analýzy rozptylu, vyhodnotit naměřená data.
 • Vlastnosti stěračového motoru 

  Kůta, Aleš
  V současné době neustále roste potřeba numerických výpočtů a modelování různých typů úloh nejen v oblasti elektrotechniky. Společným jmenovatelem mezi vysokými nároky kladenými na konstruktéra a hospodárností výroby se ...
 • Vliv magnetického pole a dalších vybraných stresorů na fyziologii mikrobiálních buněk 

  Mrázová, Kateřina
  Tato práce se zabývá vlivem magnetického pole a organických látek, konkrétně benzenu a p-nitrofenolu, na buňky PHA produkující bakterie Cupriavidus necator H16 a mutantního kmene Cupriavidus necator PHB4, který ...
 • Vliv magnetického pole na charakter proudění kolem různých materiálů 

  Buday, Jakub
  Cielom tejto bakalárskej práce je popísať základné vlastnoti prúdenia a magnetického poľa. Ďalej sa venuje využitiu magnetických kvapalín v rôznych aplikáciach. Taktiež popisuje dopad magnetického poľa na niektoré vlastnosti ...
 • Vliv magnetického pole na vlastnosti fotovoltaických článků 

  Kadlec, Michal
  Tato diplomová práce popisuje problematiku P-N přechodu fotovoltaických článků, fyziku fotovoltaického jevu, základní používané materiály ve fotovoltaice a jejich vlastnosti, důležitými pro oblast fotovoltaiky. Zabývá se ...
 • Využití uměle vytvořeného slabého magnetického pole pro navigaci ve 3D prostoru 

  Váňa, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití uměle vytvořeného slabého magnetického pole pro navigaci v 3D prostoru. Teoretická část textu pojednává o obecných vlastnostech magnetického pole a jeho popisu. V další pasáži ...
 • Vzájemná interakce magnetického pole a kavitujícího proudění 

  Harazin, Přemysl
  Práce je složena z rešeršní a experimentální části. V rešeršní části je podrobně řešeno vzájemné ovlivnění mezi magnetickým polem a vodou a mezi magnetickým polem a kavitací. Jelikož jsou názory na ovlivnění často protichůdné, ...