Now showing items 1-20 of 51

 • Analýza a optimalizace řízení fotbalového klubu FC Kyjov 1919 o.s. 

  Lochman, Jan
  Bakalářská práce prostřednictvím analýzy řeší optimalizaci a řízení vybraného fotbalového klubu. V teoretické části jsou zpracovány obecné informace z oblasti managementu, analýz, metod sběru informací a sportu. Praktická ...
 • Aplikace pro správu serverů 

  Smahel, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou správy počítačových serverů. První, teoretická část popisuje architekturu klient-server, operační systém GNU/Linux a nástroje pro správu serverů. Druhá část práce se věnuje návrhu vlastní ...
 • Business simulace řízení firmy 

  Voháňka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá business simulačními hrami. První část nás seznámí s oblastí řízení firmy a analyzuje dostupné nástroje pro business simulace. Práce popisuje situaci na trhu s těmito aplikacemi. Dále najdeme návrh ...
 • Efektivní práce sportovního manažera 

  Nárožný, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje kvality a nedostatky sportovních manažerů. Obsahuje teoretické poznatky, analýzu zkoumaného souboru, vyhodnocení a doporučení každému sportovnímu manažerovi.
 • Faktory úspěchu českých „born globals“ podniků 

  Reková, Eliška (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Cílem článku je analyzovat pojem „faktory úspěchu“ z pohledu akademického zkoumání i seřazení žebříčku úspěšnosti na poli obchodním. Práce zkoumá, zdali existuje jednotný rámec, který by definovat „faktory úspěchu,“ či ...
 • Feedbacks from application of procedural manual for mapping educational processes in tertiary education institutions 

  Nosek, Aleš (University of Split, Faculty of Economics, 2014-06-06)
  Due to the continuing reduction of funds, management must find ways to ensure quality operation of tertiary education institutions at an optimal cost. This objective can only be achieved by quality control of the educational ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce ve společnosti Ikea Brno s.r.o 

  Logara, Vanja
  Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci kulturních hodnot společnosti IKEA Brno ve srovnání s malou firmou Lino s.r.o. Výzkum probíhal na základě podrobné analýzy stavu společnosti a firemní kultury a následnými metodami ...
 • Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Hořelková, Daniela
  Diplomová práce „ Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení“ se zabývá problematikou komunikace managemetu se zaměstnanci. Cílem práce je rozpoznat klíčové problémy a navrhnout řešení pro jejich odstranění. ...
 • IS pro správu bytového domu 

  Fotijev, Petr
  Bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků na vytvoření informačního systému pro správu bytového domu, návrhem řešení vycházejícího z vytvořené analýzy a implementace části tohoto návrhu. Cílem práce je vytvořit funkční ...
 • IT Tools and their Use in Strategy Creation in Respect of Economic Results of a Company 

  Pálka, Ladislav; Hajkrová, Romana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-12)
  Purpose of the article: The article analyzes the current state of information technology in terms of their use in a strategy creation of a company in relation to monitoring the economic results of a company. It investigates, ...
 • Kompetence manažera v multikulturním prostředí firmy STUDENT AGENCY, s.r.o. 

  Kučera, Jaroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o kompetencích manažera. O problémech, které mohou nastat v komunikaci v multikulturním prostředí firmy. Obsahuje základní souhrnné informace o tom, jaké jsou role manažera ve firmě. V ...
 • Leadership - analýza činnosti vrcholového manažera 

  Matys, Lukáš
  Diplomová práce Analýza činnosti vrcholového manažera na základě teoretických východisek analyzuje skutečnou práci lidí postavených ve vyšších pozicích firemní struktury. Na základě dotazníkového šetření a následných ...
 • Management a řízení sportovního klubu VK Příbram 

  Ulč, Jakub
  Předmětem této práce je analýza současného stavu, zhodnocení a následné návrhy na zlepšení managementu a řízení v profesionálním volejbalovém klubu VK Příbram. V teoretické části jsou popsána východiska související s danou ...
 • Management analýzy rizik automobilových soutěží 

  Pilná, Petra
  Diplomová práce se zabývá stanovením rizik rallye závodů a návrhům postupů k jejich snížení. Teoretická část je věnována právní definici rallye závodů a vymezení pojmů rallye, rizika a také zde budou popsány a vysvětleny ...
 • Marketing Strategies of “Born Globals” Companies when Entering the Foreign Market 

  Reková, Eliška (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-07)
  Purpose of the article: The aim is to verify the level of awareness of “born globals” companies among students of an economically oriented university, so among potential future businessmen, and to identify what type of ...
 • Možnosti efektivního hospodaření plavecké neziskové organizace 

  Rakušan, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na efektivní způsob řízení plavecké neziskové organizace. Poukazuje na společenský význam sportovních neziskových organizací v dnešní době a obsahuje příklady finančních zdrojů, kterých je možno ...
 • Možnosti využití principů hodnotového managementu k tvorbě systémů odměňování 

  Jakubcová, Marie
  Disertační práce se zabývá problematikou hodnotově orientovaného odměňování zaměstnanců. Zkoumá význam a úlohu systémů odměňování v řízení podniku ke zvyšování hodnoty pro vlastníky resp. stakeholdery. Práce pojednává o ...
 • Multikulturní prostředí a organizační kultura ve vybrané společnosti 

  Šimeček, Oto
  Cílem této bakalářské práce je porovnat vliv místního kulturního prostředí na firemní kulturu v Turecku a České Republice ve firmě REHAU AG. Výzkum probíhal v pobočkách německé firmy REHAU AG v Moravské Třebové, České ...
 • Multimediální výuka projektování výrob 

  Klimek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá oblastí počítačového projektování, výroby, logistiky. Dále se zabývá podrobněji rozdělením podniků, projektovým managementem, řešením problematiky v těchto oblastech, metodikou a konkrétními ...
 • Návrh marketingového řízení firmy 

  Dojmazov, Petr
  Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu komunikační agentury Aetna spol. s r.o. a následné navržení vhodné marketingové strategie, která by měla zajistit úspěšný rozvoj firmy a její uplatnění na trhu ...