Now showing items 1-20 of 35

 • Aplikace lanového robota 

  Bulenínec, Martin
  Práca sa zaoberá úpravami lanového robota na manipulátor. Mechanické úpravy spočívajú najmä v pridaní akčného člena na pohybujúcu sa platformu s možnosťou prenášať objekty. Hlavná časť práce predstavuje návrh a implementáciu ...
 • Deformačně-napěťová analýza manipulátoru 

  Trubač, Pavel
  Tématem této diplomové práce je deformačně napěťová analýza konstrukce manipulátoru, sloužícího k polohování ocelové konstrukce při ručním svařování ve společnosti Legios. Samostatná kapitola je také věnována kontrolním ...
 • Demonstrační aplikace pro mobilní robot 

  Prokopová, Dagmar
  Práce se zabývá primárně návrhem a principy použitými při vytváření demonstrační aplikace Ball Picker pro mobilního robota TurtleBUT2. Robot řízený touto aplikací je schopen sbírat tenisové míčky ve svém okolí a předávat ...
 • Dělený podvěsný manipulátor 

  Horníček, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem děleného podvěsného manipulátoru, který bude používán v galvanických provozech pro přepravu materiálu. Konkrétně se zabývá problémem rozkývání břemene během hlavního pojezdu, návrhem ...
 • Hydraulický manipulátor pro manipulaci se senáží 

  Raška, Michal
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí a základními výpočty nutnými pro návrh manipulátoru s kulatými balíky senáže. Tento manipulátor bude připevněn k podvozku bývalého sběracího návěsu MV 3-042 a bude sloužit k přepravě ...
 • Konstrukční návrh manipulátoru motoru 

  Zvada, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem manipulátorů. Na základě z nich získaných informací je navrhnuto konstrukční řešení manipulátoru motoru. Navržený manipulátor bude sloužit k závěrečné kontrole klikových skříní ...
 • Konstrukční návrh manipulátoru obrobků 

  Pruša, Lubomír
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru určeného k manipulaci řadících vidliček typů 1/5, 2/4, 3/7 a 6/R. Stroj má díly odebírat z pásu, který je transportuje ze značkovací stanice. Díly manipulátor přesouvá ...
 • Manipulátor 

  Peška, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá vypracováním koncepčního návrhu manipulátoru na odlitky. Manipulátor je určen pro manipulaci velmi přesných odlitků do hmotnosti 2 t. Manipulátor vykonává rotační pohyb v rozsahu 90°. V práci ...
 • Manipulátor balíků 

  Raba, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí manipulátoru, který bude obracet balík s celulosou jedoucí po válečkové trati při výrobě papíru. Obracení balíku je nutné z důvodu rozbalení a kontroly čistoty celulosy. Návrh byl ...
 • Manipulátor nástrojových držáků a hlav 

  Neudert, Pavel
  Neudert Pavel Cílem této práce je studie variant manipulátoru pro výměnu nástrojových hlav. Zpráva obsahuje výběr optimální kinetické varianty a konkrétní konstrukční řešení manipulátoru, součástí je také technická zpráva ...
 • Manipulátor ovocnářských produktů 

  Riesner, Tomáš
  Práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru, sloužícího k nakládce ovocnářských produktů na prostředky dálkové přepravy (kamionové návěsy, železniční vagony). Součástí práce je ideový konstrukční návrh celého zařízení ...
 • Manipulátor pro letecké agregáty 

  Kaše, Vladimír
  Bakalářská práce řeší konstrukční návrh mobilního manipulátoru pro letecké agregáty. Cílem je navržení hlavních nosných segmentů. Jedná se o jejich navržení pomocí návrhového výpočtu a provedení kontrolního výpočtu. ...
 • Manipulátor pro manipulaci s velkonábalem 

  Vokál, Miroslav
  Tato práce se zabývá konstrukcí konkrétního zařízení na manipulaci s velkonábalem, například rolí papíru navinuté na papírové trubici. Je v ní obsažen konstrukční návrh zařízení, kontrolní výpočty konstruk ních uzlů, ...
 • Manipulátor pro skleněné desky 

  Zach, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout manipulátor na pásky skla, který bude namontován k řezacímu zařízení RKP 01. Funkcí tohoto manipulátoru je přemisťování pásku skla ze zásobovacího stolu na dopravní pás. Toto zařízení ...
 • Manipulátor se vzorky plechů pro mechanické zkoušky 

  Glogar, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení zdvihacího zařízení pro manipulaci se vzorky plechů. Zařízení bude součástí automatické linky na výrobu polotovarů zkušebních těles určených ke zkoušení mechanických vlastností ...
 • Modernizace řízení dvojosého manipulátoru 

  Mejzlík, Jiří
  Bakalářská práce řeší modernizaci řízení dvouosého manipulátoru, který je součástí galvanizační linky. V úvodní části je popsáno původní řešení se zhodnocením aktuálního stavu a specifikace požadavků na modernizaci zařízení. ...
 • Návrh a konstrukce manipulátoru a akumulačního zásobníku dřevěných lamel 

  Nadymáček, Tomáš
  Náplní této diplomové práce je konstrukční návrh manipulátoru dřevěných lamel. Práce obsahuje návrh dvou variant řešení pro dvě hlavní části stroje, výpočtovou část, konstrukční řešení jednotlivých částí. Součástí diplomové ...
 • Návrh a realizace malosériové výrobní linky 

  Šíl, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a řízením malosériové výrobní linky, pro výrobu PVC/HT tvarovek. Jedná se o přestavbu zastaralé poloautomatické linky na plně automatickou. Výrobní linka obsahuje vytlačovací stroj, ...
 • Návrh a realizace manipulačního zařízení pro mobilní robot 

  Konečný, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a prototypovou realizací manipulačního zařízení pro mobilní robot. Jedním z možných využití robotu je převoz pošty ve firmě na jednotlivá oddělení. Cílem práce je navrhnout zařízení, ...
 • Návrh jednoúčelového stroje pro měření průhybu 

  Mejzlík, Jiří
  Cílem práce je navrhnout jednoúčelový stroj určený k měření průhybu. V textu jsou popsána tři možná řešení navrhovaného stroje, u každého z nich je vypočten výrobní takt stroje a stanoveny přibližné cenové náklady. Výsledné ...