Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza trhu s nemovitostmi – Břeclav, Brno, Blansko, Hodonín 

  Myslíková, Nikola
  Předkládaná diplomová práce s názvem „Analýza trhu s nemovitostmi – Břeclav, Brno, Blansko, Hodonín“ zkoumá a popisuje současnou situaci na trhu. Cílem mé diplomové práce je zhodnotit údaje v okrese Břeclav, Brno, Blansko ...
 • Marketingová strategie motoristických veletrhů 

  Hraběová, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh marketingové strategie pro automobilový veletrh Autotec & Autosalon Brno 2010. Teoretická část je zaměřena na problematiku marketingové komunikace a uplatnění jejích jednotlivých nástrojů ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Schwarz, Petra
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu marketingové strategie společnosti GN s.r.o. se zaměřením na marketingový mix. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části se ...
 • Návrh marketingového mixu podniku 

  Do Hai, Linh
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor a analýzu marketingového mixu společnosti MAXIART plus, s. r. o.. První část bakalářské práce se zabývá teorii marketingu a definici nástrojů marketingu. V další části je seznamování ...
 • Návrh na rozšíření firmy o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot 

  Holcmanová, Eva
  Cílem této diplomové práce je sestavení návrhu podnikatelského plánu na rozšíření stávajícího autoservisu o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot. Veřejná čerpací stanice pohonných hmot bude vybudována přímo v areálu ...
 • Podnikatelský plán 

  Talaš, Radek
  Tato práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který se bude zabývat možnostmi vstupu na současný trh stravenek v České republice. Pro vstup na tento trh by měla posloužit nová forma stravenky - elektronická stravenka.
 • Podnikatelský záměr 

  Sieczka, Pavel
  Diplomová práce zpracovává problematiku nedostatečného využití stávajících prostor pro firemní aktivity s možností využití těchto prostor pro rozšíření poskytovaných služeb. Cílem práce je nalézt vhodné uplatnění nadbytečných ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Miler, Roman
  Práce vychází z analýzy současného stavu vybraného podniku a z očekávaných směrů dalšího rozvoje. Cílem práce je tyto prognózy analyzovat z různých hledisek a syntetizovat do podoby podnikatelského záměru, který by mohl ...
 • Vliv dotační politiky z národních a evropských zdrojů v zemědělském podniku 

  Vojnová, Petra
  Tato bakalářská práce shrnuje možnosti získávání financí ve formě dotací z národních fondů i fondů EU a problémy spojené s jejich získáváním. Práce obsahuje návrh strategických postupů, které při dodržení napomůžou k získání ...
 • Vstup internetového obchodu na trh 

  Jurák, Adam
  Diplomová práce se zabývá především analýzou současného stavu společnosti a získáním potřebných podkladů pro rozhodování o vstupu na trh s jízdními koly. Značná část praktické části práce je zaměřená na analýzu trhu s ...
 • Využití metod projektového řízení ve vybraném strojírenském podniku 

  Hlaváček, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na vybrání a aplikaci metod a nástrojů projektového management ve strojírenském podniku. První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky. Druhá část je analýza současného stavu podniku a ...
 • Zhodnocení možností expanze vybrané společnosti na britský trh 

  Fojtíčková, Michaela
  Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout vhodný způsob expanze vybrané společnosti na britský trh. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část představuje problematiku za pomoci odborné literatury a vědeckých ...