Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza digitální marketingové komunikace firmy a návrh zlepšení 

  Peša, Jakub
  Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikačními kanály vybrané společnosti, s digitálním zaměřením. Práce je zkomponována na principu datové analýzy a návrhu zlepšení pro firmu, se záměrem implementace. Rozsah práce ...
 • Analýza marketingových aktivit a navržení nové marketingové strategie cestovní kanceláře Sailtime 

  Janáčková, Lenka
  Tahle práce se zabývá sestavením návrhu marketingové strategie pro cestovní kancelář. Konkrétními doporučeními forem propagace se má stát marketingová strategie úspěšnější, má přinést majiteli firmy vyšší zisky a také ...
 • Komunikační mix taneční školy 

  Opluštil, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix taneční školy. Zabývá se komunikačními nástroji, které podnik využívá a jejich vylepšením. Obsahem je i vytvoření nových moderních a netradičních komunikačních nástrojů. ...
 • Komunikační strategie 

  Grandič, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce Komunikační strategie firmy je analýza marketingové komunikace u firmy Marks & Spencer. V první části své práce se věnuji teoretickým východiskům, především průběhu celé marketingové komunikace. ...
 • Komunikační strategie firmy Racio, s.r.o. 

  Grandič, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce Komunikační strategie firmy Racio je analýza marketingové komunikace u firmy Racio, s.r.o. V první části své práce se věnuji teoretickým východiskům, především průběhu celé marketingové komunikace. ...
 • Marketingová komunikace 

  Winterová, Klára
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací vybraného horského hotelu a navrhuje vlastní doporučení v marketingové komunikaci tohoto hotelu. Předložená doporučení slouží k rozšíření povědomosti o daném hotelu a k ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Tomšů, Michaela
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací restaurací U Malířů a Pálffy palác s cílem odhalit nedostatky současných nástrojů a navrhnout nové, které se budou podílet na zviditelnění a konkurenceschopnosti. První ...
 • Marketingová strategie rozvoje podnikání 

  Štěpánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingové strategie rozvoje vlastního podnikání. Počáteční část teoretických východisek práce popisuje marketing jako primární funkci organizace a jeho vliv na formulování strategie ...
 • Marketingová strategie vybrané společnosti 

  Lahnerová, Sabina
  Diplomová práce je návrhem marketingové strategie zaměřující se na věrnostní programy módní firmy. Věrnostní program slouží k prohlubování vztahu se zákazníky, navýšení tržeb a lepší cílení reklamy. K vybudování fungujícího ...
 • Nástroje komunikačního mixu pro podniky zabývající se vlasovou kosmetikou 

  Mikulová, Monika
  Tato práce se zabývá jednotlivými nástroji komunikačního mixu, které se v praxi vyskytují a využívají. První část přibližuje průběh komunikace a rozebírá jednotlivé druhy komunikačního mixu. Poukazuje i na nově se objevující ...
 • Návrh komunikační strategie společnosti 

  Rolínová, Lenka
  Cílem mojí diplomové práce na téma „Návrh komunikační strategie společnosti“ je navržení komunikační strategie pro společnost Poex, a.s. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou popsána teoretická východiska. ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace pro grafické studio 

  Štěpánek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením marketingové komunikace grafického studia. V počáteční teoretické části jsou popsány druhy komunikace a nástroje marketingového mixu. V následující analytické části se pokusím o ...
 • Návrh řešení efektivní komunikace firmy prostřednictvím účinného brandingu 

  Alexová, Veronika
  Bakalářská práce pojednává o principech, utváření, měření a zvyšování hodnoty obchodní značky. Zaměřuje se na marketingové pojetí značky a zdůrazňuje vnímání značky koncovým spotřebitelem. Jejím hlavním cílem je aplikovat ...
 • Návrh změn/doplnění v marketingové komunikaci farmářského řeznictví 

  Kalus, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti Mikrofarma, s.r.o., konkrétně na prodejnu v centru Brna. Teoretická část práce obsahuje poznatky z oblasti marketingového mixu se zaměřením na propagaci ...
 • Nové přístupy v marketingové komunikaci v segmentu outdoorového oblečení 

  Mráček, Pavel
  Dizertační práce se zabývá marketingovou komunikací v rámci vztahů mezi dodavatelem/výrobcem materiálů - výrobcem oblečení – prodejcem a zákazníkem v segmentu outdoorového oblečení v České republice. Specifická role zákazníka ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace 

  Benešová, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci a její rizika. Je členěna do několik základních kapitol. Jednou z nich jsou teoretická východiska, kde jsou základní pojmy související s tímto tématem. Následně analýza ...
 • Využití sociálních sítí v marketingové komunikaci 

  Nejedlý, Roman
  Diplomová práce popisuje využití sociálních médií v marketingové komunikaci. Vymezuje míru jejich účelného využívání a stanovuje postupy, kterými lze komunikovat s trhem a dosáhnout maximální efektivity.
 • Zákaznicky orientovaný marketing stavebního podniku 

  Gloc, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace ve stavební společnosti. Teoretická východiska jsou poté aplikována na konkrétní stavební podnik, kterým je společnost UniPi. V diplomové práci jsou ...