Now showing items 1-20 of 20

 • Marketingová strategie letecké údržbové organizace 

  Závorka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu a strategie ve společnosti Job Air Technic a.s.. Teoretická část nastiňuje základní informace týkající se marketingu samotného, dále pak marketingové plánování a ...
 • Marketingove plánování ve stavebním podniku 

  Procházka, Jakub
  Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro stavební firmu na rok 2012. Teoretická část je věnována popisu stavebního trhu, strategii a marketingové strategii, situační analýze a jejím nástrojům. Jsou zde ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Kundelius, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingového plánování ve stavební společnosti. Teoretická východiska jsou poté aplikována na konkrétní stavební podnik, kterým je společnost KALÁB-stavební firma. V diplomové ...
 • Marketingový plan pro pivovar Starobrno 

  Lakkisová, Romana
  Tato diplomová práce je návrhem marketingového plánu pro produkt Pivovaru Starobrno, který spadá pod společnost Heineken Česká republika, a.s. Marketingový plán je sestaven na základě doporučených postupů z teoretických ...
 • Marketingový plán ke zvýšení prodeje čerstvých těstovin La Brusla Pasta 

  Bařinová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingového plánu pro firmu La Brusla Pasta, která vyrábí čerstvé těstoviny. Práce je členěna na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou objasněny základní ...
 • Marketingový plán pro expanzi společnosti Torrsen Sports s.r.o. 

  Kotolan, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového plánování. V teoretické části jsou rozebrány poznatky z odborné literatury vztahující se k danému tématu. V analytické části práce je rozebrán konkrétní příklad ...
 • Marketingový plán pro letoun L410 NG společnosti Aircraft Industries, a.s. 

  Juráková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu pro letoun L 410 NG, vyráběný firmou Aircraft Industries a.s. První část práce zahrnuje obecné teoretické poznatky, zaměřující se na proces sestavení plánu ...
 • Marketingový plán pro společnost Sika CZ, s.r.o. 

  Kucielová, Gabriela
  Předmětem mé diplomové práce s názvem Marketingový plán pro firmu Sika CZ, s.r.o. zabývající se produkcí stavební chemie, je analýza stávající situace podniku. V první části pod názvem Nejnovější teoretická východiska se ...
 • Marketingový plán společnosti 

  Kratochvíla, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou analýzu a návrh tvorby marketingového plánu společnosti OMAP Finanční skupina, a. s. se zaměřením na marketingovou komunikaci společnosti. Návrh dílčích marketingových aktivit ...
 • Marketingový plán uvedení nového produktu na trh 

  Kamená, Denisa
  Tato studie je zaměřena na uvedení nového výrobku na trh. Na základě analýzy současné situace na trhu tabákových výrobků formuluje vhodná doporučení. Všechna doporučení směřují k sestavení efektivního marketingového plánu.
 • Marketingový plán vybraného produktu 

  Žitník, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření marketingového plánu pro zavedení nového výrobku na trh. Marketingový plán je formován na základě postupů plynoucích z teoretických východisek práce. Obsah plánu vychází z v ...
 • Marketingový plán značky Horsefeathers 

  Šmíd, Michal
  Předmětem diplomové práce je návrh marketingového plánu značky Horsefeathers. Teoretická část se zabývá jednotlivými kroky týkajícími se marketingového plánování, tyto poznatky vycházejí z odborné literatury. V praktické ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Fialková, Lenka
  Předmětem mé bakalářské práce „Návrh marketingového plánu“ je analýza současného stavu marketingového plánu svatebního studia Mia Design a návrh změn na zkvalitnění. První kapitola je zaměřena na analýzu podniku. Jsou zde ...
 • Návrh marketingového plánu elektronického obchodu pro vstup na zahraniční trh 

  Rippl, Adam
  Cílem této práce je na základě provedených analýz navrhnout marketingový plán pro vstup na zahraniční trh společnosti, zabývající se elektronickým obchodem. V řešení bylo použito analýz vnějšího a vnitřního prostředí, ...
 • Návrh marketingového plánu podniku 

  Straňanek, Juraj
  Predmetom bakalárskej práce je vytvoriť marketingový plán podniku FESTER REAL s. r. o. Jej úlohou bude analyzovať súčasný stav marketingu vo firme a jej okolí. Následne identifikuje silné a slabé stránky, na základe ktorých ...
 • Návrh marketingového plánu pre firmu RONDO, s.r.o. 

  Fabisová, Martina
  Předmětem bakalářské práce je návrh marketingového plánu pro vybranou společnost RONDO, s.r.o. Analýzami vnějšího a vnitřního prostředí firmy je zjištěná současná situace společnosti a na základě těchto výsledků jsou ...
 • Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik 

  Luu, David
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu marketingového plánu pro společnost Betonstropy s.r.o. a zavedení marketingových strategií do řízení společnosti. První část práce se zabývá teoretickými východisky, založenými ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Chlapek, Radan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na vybudování podnikatelského útvaru, který bude nabízet služby nahrávacího studia a služby zvučení a osvětlování menších hudebních akcí různého druhu. Útvar vznikne ...
 • Podnikatelský záměr 

  Teplá, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je sestavení reálného a především proveditelného podnikatelského plánu na založení wellness centra na klubovém principu. Teoretická část charakterizuje jednotlivé části podnikatelského plánu, ...
 • Podnikatelský záměr - založení fitness gastro podniku 

  Chu Huu, Dominik
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu k založení podniku a následného provozu Protein Baru. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na definice ...