Now showing items 1-20 of 45

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Navrátilová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového výzkumu, konkrétně marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků. Analýza spokojenosti zákazníků je zaměřena na dva důležité segmenty - na konečného zákazníka a na ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Fojtíková, Kristina
  Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků bowlingových heren v Uherském Hradišti a navrhnout pro jednu z nich opatření pro její zlepšení. Teoretická část je zaměřena na možnosti marketingového výzkumu, jehož ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Dydek, Michal
  Moje bakalářská práce pojednává o problematice měření a analýzy spokojenosti zákazníků ve společnosti Spedice-Future s.r.o., která je zaměřena na logistickou a dopravní podporu dalším společnostem. Práce vychází z dostupných ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Dydek, Michal
  Moje bakalářská práce pojednává o problematice měření a analýzy spokojenosti zákazníků ve společnosti Spedice-Future s.r.o., která je zaměřena na logistickou a dopravní podporu dalším společnostem. Práce vychází z dostupných ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Kopáč, Jiří Vili
  Diplomová práce se věnuje oblasti analýzy spokojenosti zákazníků společnosti GRAPE SC, a.s., jež poskytuje internetové připojení v severozápadních Čechách. Teoretická část řeší možnosti marketingového výzkumu, jehož výsledky ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Kadlčková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků Rekreačního areálu REVIKA. Práce vychází z teoretických poznatků týkajících se zákazníka, metod měření jeho spokojenosti a marketingového výzkumu, který představuje ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Červenková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře KM Travel a návrhy opatření na zlepšení její úrovně. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy, jako je marketingový výzkum, ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků s dopravní společností 

  Lochmanová, Marcela
  Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Teoretická část se zaměřuje především na výklad pojmů, problematiku marketingového výzkumu a dotazníku jako nástroji pro shromažďování ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Zugar, Tadeáš
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací podniku BORS Břeclav a.s. Teoretická část je věnována vymezení hlavních marketingových pojmů a marketingovému výzkumu. V analytické části se věnuji fungování celé organizace ...
 • Marketingová strategie 

  Pospíšilíková, Vendula
  Hlavním cílem této diplomové práce je navržení vhodné marketingové strategie pro Tenisovou halu ROCI. Teoretická část se zaměřuje na problematiku týkající se marketingu, marketingové strategie a marketingového mixu. Obsažena ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Horňáková, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie zavedení nového produktu Pekárny Crocus, s. r. o. Východiskem pro sestavení návrhu vhodné marketingové strategie jsou údaje získané z teoretických poznatků ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Matula, Erik
  Tato diplomová práce se zabývá současným stavem poskytování služeb na pobočce České spořitelny v Hodoníně. Na základě analýzy metodou dotazníkového šetřeni je cílem poskytnout návrh na zvýšení úrovně poskytování služeb na ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Dřínková, Hana
  Tato diplomová práce na téma „Marketingové řízení firmy“ se zabývá znalostí marketingových metod u firem na Českém trhu. Diplomová práce sestává z části teoretické a praktické. Teoretická část popisuje průzkum trhu, jeho ...
 • Marketingový průzkum – případová studie výhodnosti a návratnosti výstavby relaxačního centra Lhotka 

  Závodný, Ondřej
  V této diplomové práci se zabývám problematikou marketingového výzkumu, a jeho praktickým využitím na téma: Marketingový průzkum - případová studie výhodnosti a návratnosti výstavby relaxačního centra Lhotka. Cíl této ...
 • Marketingový výzkum 

  Veselý, Radek
  Tato diplomová práce klade důraz na spokojeného zákazníka a budování vztahů firmy se zákazníkem. Obsahuje měření spokojenosti zákazníků s nabízenými službami a produkty společnosti CIPRES FILTR BRNO s.r.o. a návrh na ...
 • Marketingový výzkum 

  Vidlička, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na nedostatky v používání marketingových nástrojů a reklamních komunikačních kanálů v oblasti poskytování služeb. Práce blíže specifikuje problematiku využití marketingových nástrojů v dané ...
 • Marketingový výzkum pro podporu komunikace ocenění výrobku 

  Winterová, Klára
  Bakalářská práce se zaměřuje na provedení marketingového výzkumu pro vybraný pivovar. Marketingový výzkum je realizován pomocí dotazníkového šetření a slouží jako podpora pro marketingovou komunikaci v oblasti získaného ...
 • Marketingový výzkum pro vybranou firmu, organizaci 

  Rehuš, Martin
  Má bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem pro společnost UNIFER, který se zaměřuje na povědomí a přístup ke vzdělání nad rámec vysokoškolského studia a možnosti vykonávání odborné praxe mezi studenty vysokých ...
 • Marketingový výzkum pro vybranou společnost 

  Juřička, Milan
  Předmětem této bakalářské práce je provedení marketingového výzkumu zaměřeného na analýzu spokojenosti zákazníka. Tato analýza je cílena na zákazníky společnosti 1CSC a.s., která vyrábí ocelové produkty s hlavní pobočkou ...
 • Marketingový výzkum projektu apartmánových domů pro společnost VAKABRNOCZ s.r.o. 

  Vanžura, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem projektu apartmánových domů na Dolní Moravě pro společnost VAKABRNOCZ s.r.o. Cílem práce bylo zjistit potřebné informace pro úspěšnou realizaci projektu. Získaná data ...