Now showing items 1-17 of 17

 • Algoritmy pro systémy s technikou adaptivního frekvenčního skákání 

  Zunt, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o systémech, které využívají techniku frekvenčního skákání FH (Frequency Hopping). Je vysvětlen princip této techniky a její výhody a nevýhody. Následuje popis techniky adaptivního frekvenčního ...
 • Kinematika vozidla s připojeným přívěsem 

  Roman, Matej
  Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť matematický model kinematiky súpravy vozidla s prívesom. Prvá časť sa zaoberá hľadaním stavových rovníc systému a jeho riadením v reverznom smere. Druhá časť je venovaná implementácii ...
 • Koexistence mobilních komunikačních systémů WLAN a Bluetooth 

  Mikulka, Jan
  Disertační práce se zabývá problematikou vzájemného rušení bezdrátových standardů WLAN a Bluetooth. Standard Bluetooth pracuje v bezlicenčním frekvenčním pásmu 2,402 - 2,480 GHz, které je také využíváno zástupcem sítí WLAN ...
 • Model pro výpočet oteplovacích charakteristik silových kabelů 

  Starý, Zdeněk
  V rámci této práce byl vytvořen model pro výpočet oteplovacích charakteristik silových kabelů. Připravený přehled se nejprve věnuje základním pojmům z kabelové techniky. Navazuje jednoduché popsání jednotlivých možností ...
 • Modelování silové sítě pro datovou komunikaci 

  Kadlček, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou PLC (Power Line Communication) komunikace. Především je zaměřena na sestavení vhodného modelu silové sítě pro testování PLC komunikace. Čtenář je v úvodu práce seznámen se základními ...
 • Modely řízení asynchronního motoru 

  Vidlák, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem matematického modelu asynchronního, vytvoření jeho modelu v programu Matlab Simulink. A dále vytvořením různých typů řízení asynchronního motoru. Na začátku práce jsou teoretické ...
 • Návrh a realizace aktivního trojfázového usměrňovače 

  Bareš, Jiří
  Tato práce pojednává o řízení trojfázového aktivního usměrňovače. V první, teoretické části, popisuje několik různých strategií řízení, se zaměřením na napěťově orientovanou strategii. Pro ni je v práci vypracován návrh, ...
 • Optimalizace datové komunikace po silnoproudých vedeních 

  Minárik, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá rozborom PLC (Power Line Communication) systémom pre dátovú komunikáciu po silnoprúdových vedeniach. V úvode práce je popísaná technológia prenosu dát cez energetickú sieť a je zostavené rozčlenenie ...
 • Pohon EC motoru malého výkonu 

  Štajner, David
  Cílem této diplomové práce je přiblížit čtenáři konstrukci a řízení EC motoru. Na základě znalostí realizovat model EC motoru se snímáním polohy pomocí Hallových senzorů v programu Matlab Simulink. Model se má svými ...
 • Rozpoznání paralingvistických signálů v řečovém projevu 

  Mašek, Jan
  Tento dokument popisuje tři metody pro klasifikaci paralingvistických výrazů jako smích a pláč z každodenních rozhovorů analýzou zvukového signálu. Pro tento účel byla vytvořena databáze nahrávek. Protože se dnes často ...
 • Simulace řídicích struktur elektromechanických systémů 

  Petruška, Ľubomír
  Práca sa zameriava na vytváranie modelov motorov a obsahuje matematický popis činnosti asynchrónneho motora, synchrónneho motora s permanentnými magnetmi, jednosmerného motora s cudzím budením, jednosmerného motora so ...
 • Soustava DC/DC měničů pro solární panely fotovoltaické elektrárny 

  Benda, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem přizpůsobovacího DC/DC měniče pro jeden fotovoltaický panel o špičkovém výkonu 250 W. Diplomová práce je rozdělena na části zabývající se detailním návrhem silové části, návrhem ochran ...
 • Synchronní generátor s permanentními magnety a aktivním usměrňovačem 

  Michaliczek, Jan
  Hlavním cílem diplomové práce bylo ověřit, zda dokáže daný synchronní generátor s permanentními magnety firmy JULI Motorenwerk s.r.o. při zapojení s aktivním usměrňovačem (s tranzistory MOS-FET) dosáhnout většího maximálního ...
 • Thermal Model Of Vehicle Cabin For Hil Simulation 

  Chromiak, Michael (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The Thermal model of the vehicle cabin was created using differential equations in the Matlab Simulink environment. By changing parameters, it is easy to set the model to any type of passenger vehicle. The accuracy of the ...
 • Turbo kódy a jejich aplikace 

  Ploštica, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je objasnit problematiku kódování použitím Turbo kódů. Tyto kódy náleží do skupiny samoopravných kódů. Jejich použitím je možné dosáhnout vysoké výkonnosti systému. První část je věnována ...
 • Všesměrový mobilní robot 

  Štěrba, Ondřej
  Práce se zabývá řízením robotického podvozku na bázi všesměrových („švédských“) kol, tzn. řízením úhlových rychlostí jednotlivých kol za účelem dosažení pohybu robotu žádaným směrem a žádanou rychlostí. Dále se práce zabývá ...
 • Změny velikosti napětí v distribuční síti NN v důsledku zvýšení impedance mezi uzlem zdroje a zátěže a nevyváženého zatížení 

  Blažek, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou nesymetrického zatížení třífázové sítě a s tím spojeného zatížení středního vodiče. V úvodu jsou rozebrány druhy soustav, ve kterých jsou distribuční sítě realizovány, dále pak části sítí, ...