Now showing items 1-9 of 9

 • Automatizace měření Zenerových referencí 

  Bábek, Tomáš
  Tato práce se zabývá metrologií se specializací na stejnosměrné napětí. V úvodu práce jsou vysvětleny pojmy z oboru metrologie, přehled jednotek SI a vysvětlení pojmu etalonu a jeho druhů. Jsou zde popsány primární etalony ...
 • Hodnocení přesnosti a způsobilosti souřadnicového stroje PIONEER DEA 

  Hrdlička, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá přesností a způsobilostí souřadnicového měřicího stroje Pioneer Dea. Cílem práce je vyjádřit pomocí metodiky mezinárodního slovníku termínů v metrologii nejistotu měření a pro vytypovaný ...
 • Metrologický systém ve výrobě vibrolisovaných betonových výrobků pro kryty z dlažeb a zdivo 

  Procházková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním požadavků na metrologický systém při výrobě vibrolisovaných výrobků pro kryty z dlažeb a zdivo. Práce představuje rešerši právních předpisů a norem. V rámci práce jsou identifikovány ...
 • Nejistoty měření a statistické modely 

  Šalda, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na nejistoty měření, hlavně potom na rozdělení pravděpodobnosti u jednotlivých typů měření pro výpočet dílčí nejistoty typu B.
 • Nejistoty přesných délkových měření 

  Šrámek, Jan
  Diplomová práce má za úkol seznámit čtenáře, který se zajímá o problematiku nejistot délko-vých měření, s praktickou stránkou řešení těchto nejistot u jednoho velmi často používaného kalibračního postupu měření na délkoměru ...
 • Přesnost nepřímých měření 

  Urbánek, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na základní modely nepřímých měření a metodiku analýzy nejistot. Součástí je rovněž jednoduchý model, přibližující vybraný charakteristický případ pro potřeby výuky.
 • Stanovení kalibračních lhůt přístrojů 

  Henek, Tomáš
  Tato práce stručně a obecně popisuje funkci a strukturu metrologie a vymezuje metody určování kalibračních intervalů. Dále popisuje konkrétní kalibrační laboratoř firmy Honeywell a vytyčuje způsoby a postupy pro použití ...
 • Vyjadřování nejistoty u přesných délkových měření II 

  Šrámek, Jan
  Diplomová práce má za úkol vypracovat podrobnou analýzu nejistot měření při kalibraci koncových měrek na interferometru Tesa NPL, doplněnou o praktický příklad výpočtu nejistoty měření. Součástí diplomové práce je také ...
 • Zavedení metrologických postupů pro určování způsobilosti měřidel v oblasti tribologie 

  Rozlílková, Lada
  Tato bakalářská práce pojednává o metrologických postupech při určování způsobilosti měřidel ve výrobě firmy fungující v oblasti přesného strojírenství. Hlavním cílem každého podniku je jeho konkurenceschopnost v daném ...